Nowelizacja ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego

Zapraszamy do skorzystania ze szkolenia przeznaczonego dla pracowników:

Urzędów Gmin, Urzędów Miast

Nazwa szkolenia:

Nowelizacja ustawy o ochronie praw lokatorów,      mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego

Termin: 3-5 lipca 2019            Miejsce: Jastrzębia Góra           Cena: 1 149 zł

Szczegółowy program szkolenia:

DZIEŃ 1

 1. Omówienie zmienionych i nowych pojęć ustawowych.
 2. Powstanie stosunku najmu:
  • Warunki ubiegania się o zawarcie umowy najmu lub podnajmu lokalu i najmu socjalnego lokalu wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu gminy.
  • Wyjaśnienie pojęcia „zamieszkiwanie” stosowanego np. przy: ubieganiu się o najem lokalu, wypowiedzeniu najmu z tytułu niezamieszkiwania czy też przy wstąpieniu w najem po śmierci najemcy.
 1. Pozbawienie lokatora tytułu prawnego do lokalu mieszkalnego przez właściciela:
  • Wypowiedzenie (w tym m.in. nadmetraż, miejscowość pobliska, zaległości w opłatach za dostawę mediów w przypadku gdy lokator nie ma zawartej umowy bezpośrednio z dostawcą).
  • Negocjacje w zakresie rozwiązania stosunku prawnego.
  • Powództwo o rozwiązanie stosunku prawnego i nakazanie przez sąd opróżnienia lokalu.

DZIEŃ 2

 1. Najem socjalny lokalu na podstawie prawomocnego wyroku sądowego:
  • Skuteczność oferty zawarcia umowy najmu na lokal socjalny, pouczenie o uprawnieniu do wytoczenia powództwa o ustalenie uprawnienia do zawarcia umowy najmu socjalnego lokalu.
  • Przedłużenia umów najmu socjalnego.
 1. Najem pomieszczenia tymczasowego w związku z prawomocnym wyrokiem sądowym:
  • Wskazanie przez gminę pomieszczenia tymczasowego w przypadku wykonywania przez komornika obowiązku opróżnienia lokalu.
  • Możliwość zawarcia nowej umowy itp.
  • Nowa interpretacja art. 1046 par.4 KPC.
 1. Sprawy związane z:
  • Ulepszeniami.
  • Lokalami zamiennymi: na czas koniecznej naprawy, w związku z koniecznością rozbiórki czy remontu budynku, z tytułu nadmetrażu czy planowanej sprzedaży (w tym: interpretacja definicji).
  • Przedawnieniem roszczeń.
  • Weryfikacją przez wynajmującego dochodów najemców oraz członków ich rodzin i w zależności od ich wysokości (przy ustalonych przez wynajmującego progach dochodowych) określenie wysokości czynszu w odniesieniu do umów najmu zawartych po wejściu w życie ustawy.
  • Nowymi formami dokumentowania wysokości osiąganych dochodów w gospodarstwie domowym, tj. deklaracji o ich wysokości i oświadczenia o stanie majątkowym zwłaszcza, że mają one być składane pod rygorem odpowiedzialności karnej.

DZIEŃ 3

 1. Omówienie spraw dotyczących najmu lokali na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego, m.in.:
  • Prawa małżonków i rozwiedzionych małżonków.
  • Odpowiedzialność za zapłatę czynszu i innych opłat.
  • Inne sprawy: np. korespondencja.
 1. Omówienie spraw uregulowanych przepisami Kodeksu postępowania cywilnego oraz przepisami wykonawczymi, w tym:
  • Tryb postępowania w sprawach o opróżnienie lokalu lub pomieszczenia, m.in. sprawy związane z wnioskiem komornika o wskazanie tymczasowego pomieszczenia lub noclegowni, sprawa dot. orzeczeń sądowych zapadłych przed 16 listopada 2011 r., w których brak wskazania przyczyn eksmisji, o których mowa w art. 17 ust. 1 ustawy o ochronie praw lokatorów oraz po tej dacie, usunięcie ruchomości itp.
  • Problematyka związana z żądaniem przez powoda ustalenia przez sąd istnienia lub nieistnienia stosunku prawnego.
 1. Zmiany w uchwałach dotyczących zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy:
  • Warunki, jakie musi spełniać lokal wskazywany dla osób niepełnosprawnych z uwzględnieniem rzeczywistych potrzeb wynikających z rodzaju niepełnosprawności.
  • Zasady przyznawania lokali na realizacje zadań, których mowa w art. 4 ust. 2b.
  • Kryteria oddawania w najem lokali o powierzchni powyżej 80 m2.
  • Weryfikacja spełnienia przez najemców kryterium wysokości dochodu uzasadniającego oddanie w najem lub podnajem lokalu.

Szkolenie jest traktowane jako podnoszenie kwalifikacji zawodowych

Uczestnikom wystawiamy zaświadczenia na druku MEN


Cena szkolenia od uczestnika zawiera: udział w zajęciach dydaktycznych, nocleg i wyżywienie w pokojach 2-3 osobowych, materiały do zajęć (skrypt szkoleniowy, zeszyt, długopis), serwis kawowy podczas zajęć.

Istnieje możliwość doliczenia do faktury kosztów przejazdu na szkolenie.