Prowadzenie ewidencji odpadów za pośrednictwem BDO – najnowsze zmiany prawne i pierwsze doświadczenia

Nazwa szkolenia:   

Prowadzenie ewidencji odpadów za pośrednictwem BDO

– najnowsze zmiany prawne i pierwsze doświadczenia

Adresaci szkolenia:

$·         przedsiębiorcyprowadzący działalność gospodarczą w obszarzeodbierania, transportowania i  zagospodarowania odpadów;

$·         przedsiębiorcy, których działalność prowadzi do powstawania dużych ilości odpadów lub ich specyficznych rodzajów (np. firmy budowlane, podmioty wytwarzające odpady medyczne);

$·         przedstawiciele urzędów gmin, urzędów miejskich, a także zakładów komunalnych odpowiedzialni za gospodarkę odpadami lub ochronę środowiska;

$·         pracownicy starostw powiatowych i urzędów marszałkowskich odpowiedzialni za gospodarkę odpadami lub ochronę środowiska.

Termin I:  27.02.2020          Miejsce:  Łódź      cena: 435 z VAT
Termin II:  28.02.2020          Miejsce: Toruń     cena: 435 z VAT

Opis i cel szkolenia

Z dniem 1 stycznia 2020 r. rozpoczął funkcjonowanie moduł ewidencyjny oraz sprawozdawczy „Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami” (tzw. BDO). W rezultacie ewidencja odpadów oraz działania w zakresie sprawozdawczości prowadzone powinny być obecnie w sposób elektroniczny, za pośrednictwem specjalnie utworzonego w tym celu systemu informatycznego. Szczegółowe zasady funkcjonowania BDO określa ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, przy czym jej przepisy budzą szereg wątpliwości w zakresie ich praktycznego zastosowania. Także samo funkcjonowanie modułu ewidencyjnego i sprawozdawczego BDO pozostaje niestety dalece niedoskonałe.

Mając na uwadze obszerność zmian prawnych, a także problemy związane z funkcjonowaniem BDO przygotowaliśmy dla Państwa szkolenie, którego celem jest omówienie podstaw prawnych prowadzenia ilościowej i jakościowej ewidencji odpadów za pośrednictwem BDO oraz pierwszych doświadczeń związanych z funkcjonowaniem systemu.

W ramach szkolenia omówione zostaną zarówno podstawy wpisu do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami oraz wyłączenia z tego obowiązku, a także regulacje prawne dotyczące prowadzenia kart przekazania i ewidencji odpadów za pomocą BDO.

Przenalizowane zostaną także najnowsze zmiany prawne wynikające z ustawy z dnia 23 stycznia 2020 r. o zmianie ustawy o odpadach i niektórych innych ustaw oraz rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie rodzajów odpadów i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów, a także konsekwencje które zmiany te przynoszą dla podmiotów zobligowanych do prowadzenia ewidencji odpadów oraz sprawozdawczości w zakresie gospodarowania odpadami za pomocą BDO..

Szkolenie będzie doskonałą okazją nie tylko zapoznania się z treścią znowelizowanych przepisów oraz wynikających z nich obowiązków, ale także pozwoli na omówienie pierwszych wniosków i uwag dotyczących funkcjonowania modułu ewidencyjnego BDO oraz wymianę doświadczeń pomiędzy uczestnikami.

Program szkolenia:

Cześć I – Istota i funkcje BDO oraz najnowsze zmiany ustawy o odpadach

$·      Podstawy prawne funkcjonowania systemu BDO

$·      Istota, funkcje i najważniejsze informacje o BDO

$·      Nowe obowiązki ciążące na posiadaczach odpadów w zakresie ewidencji i sprawozdawczości

$·     Omówienie zmian dot. funkcjonowania BDO wynikających z ustawy z dnia 23 stycznia 2020 r. o zmianie ustawy o odpadach i niektórych innych ustaw wy

o   Prowadzenie ewidencji odpadów w przypadku awarii systemu BDO

o   Okres przejściowy w prowadzeniu ewidencji odpadów za pomocą BDO

o   Terminy złożenia sprawozdań za rok 2019

Cześć II – Wpis do BDO – podmioty zobowiązane i wyłączenia

$·      Tryby uzyskania wpisu do BDO

$·     Podmioty zobligowane do uzyskania wpisu do BDO

$·    Wyłączenia przedmiotowe z uzyskania wpisu – rodzaje i ilości odpadów zwolnione z ewidencji

$·    Wyłączenia podmiotowe z uzyskania wpisu – jakie podmioty nie muszą rejestrować się w BDO

$·     Procedura uzyskania numeru rejestrowego i hasła

$·     Opłata rejestracyjna za wpis do BDO i opłaty roczne

Część III Elektroniczny moduł ewidencji odpadów w systemie BDO

$·     Podstawy prawne prowadzenia ewidencji odpadów za pośrednictwem BDO

$·     Obligatoryjne elementy dokumentów ewidencyjnych

$·     Procedura wystawania kart przekazania odpadów za pomocą BDO

$·     Procedura wystawiania kart przekazania odpadów komunalnych za pomocą BDO

$·      Ewidencja odpadów w BDO – tworzenie karty ewidencji odpadów oraz dokonywanie wpisów

$·     Uwagi, spostrzeżenia, doświadczenia wynikające z pierwszych tygodni funkcjonowania BDO

Część IV – Najczęściej pojawiające się wątpliwości dotyczące BDO

Pytania i dyskusje  

 
Szkolenie jest traktowane jako podnoszenie kwalifikacji zawodowych
Uczestnikom wystawiamy zaświadczenia na druku MEN
 
 
Cena szkolenia od uczestnika: 435 zł brutto
cena zawiera: udział w zajęciach dydaktycznych, materiały do zajęć, przerwy kawowe.
 
Informacje i zapisy: 42 632 25 91 lub 790 38 38 39