Ustawowe przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności z dniem 01 stycznia 2019 r.

Zapraszamy do skorzystania ze szkolenia przeznaczonego dla pracowników:

Urzędów Gmin, Urzędów Miast, starostw

Nazwa szkolenia:

Ustawowe przekształcenie prawa użytkowania wieczystego                w prawo własności z dniem 01 stycznia 2019 r.

Tematyką szkolenia jest omówienie nowej regulacji dotyczącej ustawowego przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Regulacja ma wejść w życie 01 stycznia 2019 r. Tematyka szkolenia obejmuje zasady i tryb dokonywania przekształcenia prawa użytkowania wieczystego według zasad mających obowiązywać po wejściu w życie ustawy.

Termin I: 25 października 2018           Miejsce: Łódź          Cena: 359 zł

Termin II: 26 października 2018           Miejsce: Warszawa          Cena: 449 zł

Szkolenie odbywać się będzie w godzinach 09:00-16:00

Szczegółowy program szkolenia:

 1. Omówienie dotychczasowej regulacji – ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.
 2. Omówienie wyroku TK sygn. akt K 29/13.
 3. Zakres przedmiotowy i podmiotowy stosowania nowej ustawy.
 4. Tryb postępowania w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.
 5. Opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz sposób ich uiszczania.
 6. System bonifikat od opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.
 7. Wpływ wejścia w życie ustawy na toczące się postępowania dotyczące aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego.
 8. Wpływ wejścia w życie ustawy na dotychczasowe postępowania dotyczące przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.
 9. Zmiany w innych ustawach.
 10. Omówienie pozostałych przepisów nowej ustawy.

Szkolenie jest traktowane jako podnoszenie kwalifikacji zawodowych

Uczestnikom wystawiamy zaświadczenia na druku MEN


Cena szkoleniazawiera: cena udział w zajęciach dydaktycznych, materiały do zajęć (skrypt szkoleniowy, zeszyt, długopis), serwis kawowy podczas zajęć, obiad.

Istnieje możliwość doliczenia do faktury kosztów przejazdu na szkolenie.

 

Ośrodek Kształcenia Zawodowego „Creator” jest placówką kształcenia ustawicznego zarejestrowaną w Łodzi:

         w Wydziale Edukacji, pod nr ew. Ed.VII. 43200-34/p.n./2005 z dnia 17 listopada 2005 roku.

        w Wojewódzkim Urzędzie Pracy, w rejestrze instytucji szkoleniowych pod numerem ewidencyjnym: 2.10/00010/2006 z 31.01.2006 roku.                                                              

Najem lokali mieszkalnych według regulacji zawartych w ustawie o ochronie praw lokatorów z uwzględnieniem zmian wprowadzanych ustawą nowelizującą z dnia 22 marca 2018 r.

Zapraszamy do skorzystania ze szkolenia przeznaczonego dla pracowników:

administracji publicznej, administracji samorządowej, oświaty, Urzędów Pracy, Urzędów Gmin, Urzędów Miast, Ośrodków Pomocy Społecznej, przedsiębiorstw, innych

Nazwa szkolenia:

Najem lokali mieszkalnych według regulacji zawartych w ustawie o ochronie praw lokatorów z uwzględnieniem zmian wprowadzanych ustawą nowelizującą z dnia 22 marca 2018 r.

Szkolenie obejmuje omówienie zagadnień związanych z ustawą o ochronie praw lokatorów z uwzględnieniem zmian w przedmiotowej ustawie, które zaczną obowiązywać po wejściu w życie art. 2 ustawy z dnia 22 marca 2018 r. o zmianie ustawy o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych, ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz niektórych innych ustaw. Szkolenie obejmuje: porównanie stanu aktualnego ze stanem po wejściu w życie nowelizacji. W trakcie szkolenia omówione zostaną nowe definicje ustawowe (w tym definicje: mieszkaniowego zasobu gminy, miejscowości pobliskiej oraz kosztów utrzymania lokalu).

Termin: 26 października 2018           Miejsce: Łódź           Cena: 359 zł

Cena przy zapisie do 15 września: 329 zł

Cena przy zapisie trzech osób: 897 zł (299 zł od osoby)

Szkolenie odbywać się będzie w godzinach 09:00-16:00

Szczegółowy program szkolenia:

 1. Najem lokalu mieszkalnego:
 • elementy umowy najmu,
 • wstąpienie w stosunek najmu,
 • kaucja,
 • obowiązki wynajmującego,
 • obowiązki najemcy,
 • stawki czynszu,
 • podwyżki czynszu,
 • wypowiedzenie stosunku najmu,
 • rozwiązanie stosunku najmu przez sąd,
 • lokal socjalny,
 • odszkodowanie za zajmowanie lokalu bez tytułu prawnego,
 • roszczenie odszkodowawcze wobec gminy, która nie dostarczyła lokalu socjalnego.
 1. Postępowanie eksmisyjne – zagadnienia praktyczne:
 • wymogi pozwu o eksmisję – co trzeba udowodnić (ciężar dowodowy),
 • najczęstsze zarzuty podnoszone przez pozwanych,
 • postępowanie egzekucyjne.
 1. Najem okazjonalny lokalu mieszkalnego:
 • podmioty uprawnione do zawarcia umowy,
 • treść i forma umowy najmu okazjonalnego,
 • czynsz i opłaty,
 • skutki wygaśnięcia lub rozwiązania umowy najmu okazjonalnego.
 1. Najem instytucjonalny lokalu mieszkalnego:
 • podmioty uprawnione do zawarcia umowy,
 • treść i forma umowy najmu instytucjonalnego,
 • opłaty z tytułu najmu,
 • skutki wygaśnięcia lub rozwiązania umowy najmu.
 1. art. 2 ustawy z dnia 22 marca 2018 r. o zmianie ustawy o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych, ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz niektórych innych ustaw:
 • data wejścia w życie,
 • zakres i treść zmian w ustawie o ochronie praw lokatorów
 1. Dyskusja

 

Szkolenie jest traktowane jako podnoszenie kwalifikacji zawodowych

Uczestnikom wystawiamy zaświadczenia na druku MEN


Cena szkolenia zawiera: cena udział w zajęciach dydaktycznych, materiały do zajęć (skrypt szkoleniowy, zeszyt, długopis), serwis kawowy podczas zajęć, obiad.

Prawo ochrony środowiska w praktyce działania organów administracji publicznej

Zapraszamy do skorzystania ze szkolenia przeznaczonego dla pracowników:

administracji publicznej, administracji samorządowej, oświaty, Urzędów Pracy, Urzędów Gmin, Urzędów Miast, Ośrodków Pomocy Społecznej, przedsiębiorstw, innych

Nazwa szkolenia:

Prawo ochrony środowiska w praktyce działania organów administracji publicznej

Cele szkolenia:  

zapoznanie słuchaczy z wybranymi zagadnieniami z zakresu prawa ochrony środowiska oraz problemami stosowania prawa;

poszerzenie wiedzy słuchaczy z zakresu prawa ochrony środowiska, umiejętności samodzielnego rozwiązywania problemów oraz interpretacji źródeł prawa.

Termin I: 19.10.2018             Miejsce: Warszawa  Cena: 449 zł

Termin II: 29.10.2018            Miejsce: Kraków       Cena: 449 zł

Termin III: 05.11.2018           Miejsce: Gdańsk      Cena: 449 zł

Termin IV: 16.11.2018            Miejsce: Łódź            Cena: 449 zł

Termin V: 19.11.2018           Miejsce: Wrocław     Cena: 449zł

Cena przy zapisie trzech osób: 419 zł od osoby

Szkolenia odbywać się będą w godzinach 09:00-16:00

Szczegółowy program szkolenia:

 1. System źródeł prawa ochrony środowiska, zasady ogólne prawa ochrony środowiska:
 • zasady prawa ochrony środowiska wynikające z przepisów Konstytucji RP, zasady ogólne w ustawie Prawo ochrony środowiska oraz w ustawie o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.
 • Prawo do informacji o środowisku;
 • Tryby udostępniania informacji o środowisku i jego ochronie;
 • Odmowa udostępnienia informacji;
 • Opłaty za dostęp do informacji.
 • Opłaty za korzystanie ze środowiska;
 • Administracyjne kary pieniężne.
 • Prawa i obowiązki jednostek samorządu terytorialnego w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi;
 • Obowiązki właścicieli nieruchomości w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi;
 • Obowiązki odbierających odpady komunalne.
 • Reglamentacja usuwania drzew i krzewów.
 • Krajobraz w ujęciu prawnym;
 • Miejsce ochrony prawnej krajobrazu w polskim systemie prawnym ochrony środowiska.
 1. Dostęp do informacji o środowisku i jego ochronie:
 • Prawo do informacji o środowisku;
 • Tryby udostępniania informacji o środowisku i jego ochronie;
 • Odmowa udostępnienia informacji;
 • Opłaty za dostęp do informacji.
 • Opłaty za korzystanie ze środowiska;
 • Administracyjne kary pieniężne.
 • Prawa i obowiązki jednostek samorządu terytorialnego w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi;
 • Obowiązki właścicieli nieruchomości w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi;
 • Obowiązki odbierających odpady komunalne.
 • Reglamentacja usuwania drzew i krzewów.
 • Krajobraz w ujęciu prawnym;
 • Miejsce ochrony prawnej krajobrazu w polskim systemie prawnym ochrony środowiska.
 1. Opłaty i kary pieniężne w ochronie środowiska:
 1. Prawne zasady postępowania odpadami komunalnymi:
 1. Ochrona terenów zieleni i zadrzewień:
 1. Prawne narzędzia ochrony krajobrazu:

 

Szkolenie jest traktowane jako podnoszenie kwalifikacji zawodowych

Uczestnikom wystawiamy zaświadczenia na druku MEN


Cena szkolenia zawiera: udział w zajęciach dydaktycznych, materiały do zajęć (skrypt szkoleniowy, zeszyt, długopis), serwis kawowy podczas zajęć, obiad.