Kurs pierwszej pomocy dla nauczycieli, wychowawców, opiekunów dzieci i niemowląt

Zapraszamy do skorzystania ze szkolenia przeznaczonego dla pracowników:

oświaty oraz osób opiekujących się dziećmi oraz niemowlętami

Nazwa kursu:

Kurs pierwszej pomocy dla nauczycieli, wychowawców, opiekunów dzieci i niemowląt

Termin I: 12.04.2019            Miejsce: Łódź           Cena: 129 zł brutto

Termin II: 26.04.2019           Miejsce: Warszawa           Cena: 209 zł brutto

Termin III: 13.05.2019           Miejsce: Łódź           Cena: 129 zł brutto

Termin IV: 25.05.2019           Miejsce: Łódź          Cena: 129 zł brutto

Termin V: 10.06.2019           Miejsce: Łódź           Cena: 129 zł brutto

Termin VI :22.06.2019           Miejsce: Łódź           Cena: 129 zł brutto

Szkolenie skierowane jest do nauczycieli, wychowawców, opiekunów dzieci, rodziców. Kurs wyposaży uczestników w wiedzę i praktyczne umiejętności udzielania pierwszej pomocy i ratowania życia dzieci i niemowląt w sytuacjach zagrożenia zdrowia lub życia.

Każdy nauczyciel powinien być przeszkolony w zakresie udzielania pierwszej pomocy aby w razie potrzeby wykorzystać swoją wiedzę i fachową pomoc medyczną podczas czynności ratowania zdrowia i życia dziecka. (§ 21 rozporządzenia MENiS z 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach).

Uzyskane kwalifikacje

Do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy zgodnie z wymogami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 roku w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. 2017, poz. 1575) oraz ustawy z dnia 8 września 2006 o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. Nr 191 poz. 1410, z późniejszymi zm.).

Cel kursu

Zdobycie umiejętności praktycznego udzielania pierwszej pomocy w najczęstszych zdarzeniach w życiu codziennym, rozpoznawania stanów nagłego zagrożenia zdrowotnego u dzieci i niemowląt, prowadzenia reanimacji oraz postępowania w nagłych stanach chorobowych.

Forma kursu

Prezentacja multimedialna, pokaz, obserwacja, praktyczne warsztaty udzielania pierwszej pomocy. Zajęcia prowadzone są metodą warsztatową – wykład obejmujący podstawy teoretyczne na przemian z pracą w grupach i ćwiczeniami praktycznymi.

Szczegółowy program kursu:

 1. Motywacja do czynności ratowniczych,
 2. Aspekty prawne dotyczące udzielania pierwszej pomocy,
 3. Psychologiczne aspekty pierwszej pomocy, postępowanie z tłumem,
 4. Bezpieczeństwo na miejscu wypadku,
 5. Ocena stanu poszkodowanego,
 6. Skuteczne sposoby wzywania pomocy,
 7. Poszkodowany nieprzytomny, pozycja bezpieczna,
 8. Stany nagłe życia codziennego:

        Pierwsza pomoc w wypadku omdlenia,

        Opatrywanie zranień, krwotoków, oparzeń

        Postępowanie z ciałem obcym w ciele dziecka,

        Niedrożność dróg oddechowych u dzieci – zadławienia,

        Postępowanie ratownicze przy złamaniach,

        Uszkodzenia głowy, klatki piersiowej, kręgosłupa i miednicy,

        Ukąszenia, użądlenia, pogryzienia,

        Zatrucia: pożywieniem, środkami chemicznymi, lekami,

        Oparzenia termiczne i chemiczne,

        Postępowanie przy porażeniu prądem elektrycznym,

        Postępowanie ratownicze przy odwodnieniach, niedożywieniu, bólu brzucha,

        Uszkodzenia kończyn i stawów (złamania, zwichnięcia, skręcenia),

        Nagłe stany chorobowe: atak drgawek, padaczka, duszności, wstrząs anafilaktyczny cukrzyca, zadławienia

 1. Rozpoznawanie przemocy domowej u dziecka maltretowanego.
 2. Resuscytacja krążeniowo-oddechowa u dzieci i niemowląt.
 3. Apteczka pierwszej pomocy.

Po zakończeniu szkolenia, każdy z uczestników otrzymuje zaświadczenie   zgodne z rozporządzeniem MEN w ramach podwyższania kwalifikacji zawodowych oraz materiały dydaktyczne.

Czas trwania: 5 godzin.

Zajęcia prowadzi: lekarz

Kodeks Postępowania Administracyjnego – nowe zasady, zasady zmodyfikowane, nowelizacja KPA

Zapraszamy do skorzystania ze szkolenia przeznaczonego dla pracowników:

administracji publicznej, administracji samorządowej, oświaty, Urzędów Pracy, Urzędów Gmin, Urzędów Miast, Ośrodków Pomocy Społecznej, przedsiębiorstw, innych

Nazwa szkolenia:

Kodeks Postępowania Administracyjnego – nowe zasady,            zasady zmodyfikowane, nowelizacja KPA

Termin I: 19 listopada 2018           Miejsce: Kraków           Cena: 449 zł brutto

Termin II: 7 grudnia 2018           Miejsce: Toruń           Cena: 449 zł brutto

Cena przy zapisie trzech osób: 1 257 zł (tylko 419 zł brutto od osoby!)

Istnieje możliwość doliczenia do kosztów szkolenia / faktury                                    noclegu w dniu poprzedzającym szkolenie.

Szkolenie odbywać się będzie w godzinach 09:00-15:00

Szczegółowy program szkolenia:

 1. Zakres obowiązywania/przedmiot postępowania administracyjnego
 • Pojęcie „sprawy administracyjnej”
 • Pojęcie ” organu administracji publicznej”
 • Zasady postępowania administracyjnego. Rozszerzone obowiązki organu administracji publicznej w realizacji zasad ogólnych po nowelizacji kodeksu.

Nowe zasady:

 • Zasada rozstrzygania wątpliwości na korzyść strony (przyjazna interpretacja przepisów)
 • Zasada proporcjonalności, bezstronności, równego traktowania
 • Zasada pewności prawa
 • Zasada współdziałania organów dla dobra postępowania

Zasady zmodyfikowane:

 • Zasada polubownego rozstrzygania kwestii spornych
 • Zasada dwuinstancyjności
 • Zasada trwałości decyzji
 • pojęcia: osoby fizycznej, osoby prawnej, jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej
 • przedstawiciel strony, pełnomocnik strony. Pełnomocnik „zagraniczny” dla stron spoza krajów UE.
 • terminy załatwienia sprawy
 • wszczęcie postępowania
 1. Strona postępowania administracyjnego
 1. Załatwianie spraw administracyjnych

        z urzędu

        na żądanie strony

        odmowa wszczęcia postępowania

 • przedłużenie postępowania w świetle znowelizowanego art. 36 kodeksu

K.p.a. po nowelizacji

 • Instytucja ponaglenia. Postępowanie w sprawie ponaglenia. Obowiązki organów administracji publicznej w związku z wniesieniem ponaglenia.
 • Rozszerzona odpowiedzialność urzędników za bezczynność/przewlekłość            (art. 38 k.p.a.)
 • Ponaglenie a skarga na bezczynność/przewlekłość do sądu administracyjnego.
 • Doręczenie
 1. Doręczenia

        właściwe

        zastępcze

        konkludentne

 • Doręczenie za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Doręczenia                          na elektroniczną skrzynkę podawczą w przypadku gdy stroną lub innym uczestnikiem postępowania jest podmiot publiczny
 • Publiczne formy komunikacji ze stroną (obwieszczenie, forma zwyczajowa, bip)

k.p.a. po nowelizacji:

 • Modyfikacja i rozszerzenie dotychczasowej regulacji. Publiczne obwieszczenie w przypadku wielości stron postępowania.( art. 49 w nowym brzmieniu, nowy przepis – art. 49a k.p.a)
 • Fikcja doręczenia
 • Doręczenie zagraniczne
 • Konsekwencje wadliwego doręczenia bądź niedoręczenia w ogóle.
  • ustawowe sposoby wezwania
  • elementy wezwania
  • konsekwencje nieuczynienia zadość wezwaniu organu przez jego adresata
  • Obliczanie terminów
 1. Wezwania
 1. Terminy

K.p.a. po nowelizacji: doprecyzowanie dotychczasowej regulacji (termin liczone              w latach, sobota jako dzień wolny od pracy)

 • Uchybienie terminu. Przesłanki przywrócenia terminu.
 • Wszczęcie postępowania
 1. Postępowanie

        Z urzędu/na wniosek

 • Braki podania i konsekwencje ich nieuzupełnienia. Tryb uzupełniania braków podania. Pozostawienie podania bez rozpoznania (art. 64 k.p.a. po nowelizacji)
 • Uwierzytelnianie kopii dokumentów na wniosek strony (art. 76a §2b).
 • Zawiadomienie o zebraniu materiału dowodowego i możliwości zapoznania się z nim przez stronę.

K.p.a. po nowelizacji

 • Wskazanie stronie niespełnionych lub niewykazanych przesłanek od niej zależnych (art.79a k.p.a.)
 • Rozstrzyganie na korzyść strony wątpliwości co do stanu faktycznego sprawy (k.p.a. po nowelizacji – art.81a)
 • Przekazanie podania wniesionego do organu niewłaściwego
  • Co może być dowodem w postępowaniu administracyjnym
 1. Dowody

        Dokumenty – urzędowe/prywatne

        Dowód ze świadków

        Dowód z opinii biegłego

 • Środki przymusu wobec świadka/biegłego/strony
 • Obowiązki organu w zakresie postępowania dowodowego
 1. Współpraca między organami administracji publicznej

Nowelizacja k.p.a.:

 • Posiedzenie w trybie współdziałania – uzgodnienia między organami.
 • Nowe k.p.a. – Współpraca z europejskimi organami administracji
 • Zawieszenie z urzędu/na wniosek strony
 • Zawieszenie obligatoryjne/fakultatywne
 • Przesłanki zawieszenia i odwieszenia postępowania administracyjnego
 1. Zawieszenie postępowania administracyjnego

        Pojęcie „zagadnienia wstępnego”

 • Obowiązki organu w trakcie zawieszenia postępowania administracyjnego
 • Instytucja mediacji administracyjnej
 • Znowelizowana instytucja ugody administracyjnej
 • Postępowanie uproszczone
 • Milczące załatwienie sprawy
  • Elementy składowe decyzji po nowelizacji k.p.a.
  • Sprostowanie, uzupełnienie braków decyzji
  • Decyzja a postanowienie.
  • Zwyczajne środki zaskarżenia – odwołanie, wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy, zażalenie.
 1. Nowelizacja k.p.a. – nowe tryby:
 1. Decyzja
 1. Środki zaskarżenia

K.p.a. po nowelizacji:

 • Zrzeczenie się prawa do wniesienia odwołania. Pouczenie. Konsekwencje            dla strony.
 • Ograniczenie możliwości wydawania decyzji kasatoryjnych – wg art. 138 §2 k.p.a..
 • Postępowanie wyjaśniające przed organem odwoławczym na wniosek strony (art.136 §2 – 4 k.p.a.)
 • Obowiązek wskazania organowi I instancji właściwej interpretacji przepisów prawa (art. 138 §2 a k.p.a.)
 • Zaskarżenie decyzji kasatoryjnej do sądu administracyjnego – instytucja sprzeciwu. Przyspieszony i uproszczony tryb rozpoznania sprzeciwu przez sąd administracyjny. Ograniczenie zaskarżalności wyroku sądu administracyjnego.
 • Zmiany w zakresie instytucji wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy.
 • Likwidacja dwuinstancyjności postępowania w niektórych kategoriach spraw.
 1. Nadzwyczajne środki zaskarżenia: Wznowienie postępowania, zmiana/uchylenie decyzji ostatecznej, stwierdzenie nieważności decyzji.
 2. Administracyjne kary pieniężne

 

Szkolenie jest traktowane jako podnoszenie kwalifikacji zawodowych

Uczestnikom wystawiamy zaświadczenia na druku MEN


Cena szkolenia zawiera: cena udział w zajęciach dydaktycznych, materiały do zajęć (skrypt szkoleniowy, zeszyt, długopis), serwis kawowy podczas zajęć, obiad.

Istnieje możliwość doliczenia do faktury kosztów przejazdu na szkolenie.

Kodeks Postępowania Administracyjnego – wybrane zagadnienia

Zapraszamy do skorzystania ze szkolenia przeznaczonego dla pracowników:

administracji publicznej, administracji samorządowej, oświaty, Urzędów Pracy, Urzędów Gmin, Urzędów Miast, Ośrodków Pomocy Społecznej, przedsiębiorstw, innych

Nazwa szkolenia:

Kodeks Postępowania Administracyjnego – wybrane zagadnienia

Cel szkolenia:

Wyposażenie uczestników w aktualną wiedzę niezbędną do poprawnego stosowania przepisów kodeksu postępowania administracyjnego i swobodnego poruszania się w obszarze procedur administracyjnych.

Termin: 12 listopada 2018           Miejsce: Warszawa           Cena: 449 zł

Cena przy zapisie trzech osób: 1 257 zł (tylko 419 zł od osoby!)

Szkolenie odbywać się będzie w godzinach 09:00-16:00

Szczegółowy program szkolenia:

 1. Nowe podstawowe zasady postępowania administracyjnego – zasada zaufania obywateli i zasada prawdy obiektywnej.
 2. Decyzja ostateczna, a decyzja prawomocna – konsekwencje dla wykonalności decyzji.
 3. Obowiązki organu administracji publicznej i skorelowane z tym uprawnienia stron postępowania administracyjnego w zakresie terminowości załatwiania spraw, nieterminowego załatwienia sprawy.
 4. Nowe zasady doręczenia pism w postępowania administracyjnym – pełnomocnikom, stronom, które zamieszkują zagranicą lub tam mają siedzibę, możliwość uznania pism za doręczone.
 5. Postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania – przesłanki stosowania, tryb oraz możliwość zaskarżenia. Omówienie wpływu zmiany na dotychczasową praktykę organów administracji publicznej.
 6. Zasadnicze zmiany w zakresie trybu i sposobu udostępniania akt ich przeglądania przez strony postępowania administracyjnego i inne podmioty.
 7. Zaskarżanie postanowień w przedmiocie zawieszenia postępowania administracyjnego. Decyzja umorzeniowa – przesłanki, tryb i sposób wydania.
 8. Nowelizacja postępowania odwoławczego, jak i trybów nadzwyczajnych m.in. wznowienia, czy stwierdzenia nieważności decyzji.
 9. Zmiany w procedurze rozpatrywania skarg, w szczególności zasady postępowania ze skargami, które są bezzasadne, a ich bezzasadność wykazana została wcześniej.
 10. Jak kwalifikować konkretne błędy popełniane przy wydawaniu decyzji jako rażące naruszenie prawa, skoro ustawodawca tego nie uczynił?

 

Szkolenie jest traktowane jako podnoszenie kwalifikacji zawodowych

Uczestnikom wystawiamy zaświadczenia na druku MEN


Cena szkolenia:

zawiera udział w zajęciach dydaktycznych, materiały do zajęć (skrypt szkoleniowy, zeszyt, długopis), serwis kawowy podczas zajęć, obiad.

Istnieje możliwość doliczenia do faktury kosztów przejazdu na szkolenie.

 

Motywowanie pracowników jako element Zarządzania Zasobami Ludzkimi

Nazwa szkolenia:   

Motywowanie pracowników jako element Zarządzania Zasobami Ludzkimi

Szkolenie przeznaczone dla pracowników: 
administracji publicznej
szczególnie: Kadry kierowniczej 
 

Termin I:  26.10.2018                         Miejsce: Łódź                    Cena: 429zł

Termin II:  16.11.2018                        Miejsce: Warszawa           Cena: 429zł

Termin III:  20.11.2018                      Miejsce: Częstochowa       Cena: 429zł

Termin IV:  14.12.2018                      Miejsce: Wrocław              Cena: 429zł

 

 

Continue reading „Motywowanie pracowników jako element Zarządzania Zasobami Ludzkimi”

Pomaganie w kryzysie – wprowadzenie w problematykę interwencyjną

Nazwa szkolenia:   

Pomaganie w kryzysie

– wprowadzenie w problematykę interwencyjną

 

Szkolenie przeznaczone dla pracowników:  

MOPS, instytucji pomocy społecznej, zdrowia, służb mundurowych, instytucji charytatywnych, itp

Termin I:  22.10.2018            Miejsce:  Warszawa     cena: 420 zł
Termin II:  31.10.2018            Miejsce:  Poznań    cena: 420 zł
Termin III:  23.11.2018            Miejsce:  Łódź     cena: 420 zł
 

Continue reading „Pomaganie w kryzysie – wprowadzenie w problematykę interwencyjną”

Trening umiejętności nawiązywania kontaktu z pacjentem uzależnionym

Nazwa szkolenia:   Trening umiejętności nawiązywania kontaktu z pacjentem uzależnionym

Szkolenie przeznaczone dla pracowników: UMiG, MOPS, PCPR, instytucji pomocy społecznej
szczególnie: psychologów, terapeutów, nauczycieli, pielęgniarek, wolontariuszy, pracowników socjalnych, pracowników ośrodków interwencji kryzysowej.
Termin I:  30.10.2018          Miejsce:  Łódź     cena: 429zł
Termin II:  29.11.2018          Miejsce:  Kraków   cena: 429zł

Continue reading „Trening umiejętności nawiązywania kontaktu z pacjentem uzależnionym”

Umiejętności interpersonalne w pomocy społecznej

Nazwa szkolenia:   Umiejętności interpersonalne w pomocy społecznej

Szkolenie przeznaczone dla pracowników:  Urzędów Miast i Gmin, MOPS, PCPR, PCPR, DPS, Ośrodków Interwencji Kryzysowej, Ośrodków Socjoterapii, Świetlic Środowiskowych, Punktów Konsultacyjnych 
szczególnie: : urzędników obsługujących klientów/petentów oraz nowych / nowoprzyjętych pracowników

Continue reading „Umiejętności interpersonalne w pomocy społecznej”

RODO w działalności urzędu administracji publicznej

Zapraszamy do skorzystania ze szkolenia przeznaczonego dla pracowników:

administracji publicznej

Nazwa szkolenia:

RODO w działalności urzędu administracji publicznej

Cele szkolenia:  

Ø  Podsumowanie doświadczeń związanych z implementacją RODO w działalności urzędu administracji publicznej;

Ø  Prezentacja sfer pracy urzędu administracji publicznej na które miało wpływ wejście w życie   Rozporządzenia.

Termin: 1-2 lipca 2019  Miejsce: Jastrzębia Góra   Cena: 1149 zł brutto 

Przyjazd 30.06 po południu. Rozpoczęcie zajęć 1.07. godz. 9.00. zakończenie 2.07. godz. 15.00

Szczegółowy program szkolenia:

 1.     Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

– wiadomości ogólne.

– podsumowanie kluczowych instytucji Rozporządzenia i związanych z nim wytycznych Grupy roboczej z art. 29 oraz ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1669).

  2.  RODO w wewnętrznych dokumentach urzędu administracji publicznej. 

Opis wynikających z  ochrony danych osobowych osób fizycznych zmian w kluczowych dokumentach, w tym:

– polityce bezpieczeństwa (instrukcja zgłaszania naruszeń bezpieczeństwa danych, instrukcja postępowania z roszczeniami osób fizycznych w przedmiocie ochrony danych osobowych);

– regulaminie organizacyjnym;

– regulaminie pracy;

– pełnomocnictwach do przetwarzania danych osobowych.

3. RODO w działalności urzędu administracji publicznej.

Prezentacja wpływu RODO na wybrane sfery działalności urzędu administracji publicznej:

– RODO w procesie prowadzenia zamówień publicznych;

– Ochrona danych osobowych w związku z organizacją wydarzeń publicznych (konferencje);

– Ochrona danych osobowych w związku z dostępem do informacji publicznej.

   4. RODO w dotacjach ze środków publicznych.

Instrumenty zarządzania ochroną danych w umowach dwustronnych:

– Powierzenie danych osobowych między podmiotami;

– Ustalenia między współadministratorami jako podstawa odpowiedzialności z tytułu przetwarzania danych osobowych.

Szkolenie jest traktowane jako podnoszenie kwalifikacji zawodowych

Uczestnikom wystawiamy zaświadczenia na druku MEN


Cena szkolenia zawiera: 

1149 brutto od uczestnika (cena zawiera udział w zajęciach dydaktycznych, wyżywienie, nocleg w pokojach 2-3 osobowych, serwis kawowy, materiały do zajęć).