Moralno-etyczne aspekty w pracy Pracowników Państwowych Służb Zatrudnienia

Zapraszamy do skorzystania ze szkolenia przeznaczonego dla pracowników:

Urzędów Pracy, Urzędów Miast, Urzędów Gmin, Urzędów Skarbowych, Urzędów Celnych, Urzędów, Izb Skarbowych, MOPS-ów, OPS-ów, placówek oświatowych 

Nazwa szkolenia:   

Moralno-etyczne aspekty

w pracy Pracowników Państwowych Służb Zatrudnienia 

Termin : 27-29.08.2018     Miejsce: Łeba (Hotel Wodnik)    cena: 1 600 zł

Przyjazd 26.08 od godz. 16.00, rozpoczęcie zajęć 27.08 o godz. 09.00, zakończenie szkolenia  29.08

 
Cel szkolenia:  
 • zwiększenie świadomości pracowników  Urzędu Pracy  z zakresu uznanych zasad etycznych i moralnych w pracy w Urzędzie.
 
Program szkolenia:
 1. Omówienie podstawowych pojęć w tym pojęcia etyki, moralności oraz kultury zawodu.
 2. Etyka zawodowa a etyka ogólna – dlaczego istnieje potrzeba zajmowania się problematyką etyki w kontekście pracowników Państwowych Służb Zatrudnienia: czynniki wpływające na poziom etyczny instytucji; podział działań urzędniczych ze względu na legalność i etyczność; narzędzia podnoszenia poziomu etycznego pracowników administracji publicznej.
 1. Zarządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie wytycznych w zakresie przestrzegania zasad służby cywilnej oraz w sprawie zasad etyki korpusu służby cywilnej: podział zasad funkcjonowania administracji publicznej (podział na zasady tradycyjne  i wynikające z nowoczesnego modelu administracji publicznej), zasady służby cywilnej); wytyczne w zakresie przestrzegania zasad służby cywilnej; zasady etyki korpusu służby cywilnej; zasady służby cywilnej w Europejskim Kodeksie Dobrych Praktyk Administracji.
 1. Omówienie obowiązków członka korpusu służby cywilnej w tym: Zarządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie wytycznych w zakresie przestrzegania zasad służby cywilnej  oraz w sprawie zasad etyki korpusu służby cywilnej.
 2. Obowiązki o charakterze etyczno – moralnym wynikające z ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (obowiązek przestrzegania prawa, Konstytucji RP, obowiązek rzetelnego  i bezstronnego, sprawnego i terminowego wykonywania powierzonych zadań, obowiązek dochowania tajemnicy ustawowo chronionej, obowiązek godnego zachowania się w służbie cywilnej oraz poza nią, obowiązek wykonywania poleceń służbowych, także z zakazami, m.in. zakaz dodatkowego zatrudniania członka korpusu służby cywilnej bez zgody dyrektora urzędu oraz zakaz podejmowania dodatkowych zajęć zarobkowych przez urzędników służby cywilnej bez zgody dyrektora urzędu) obowiązki wynikające z innych przepisów prawa m.in. ustawa o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne.
 3. Odpowiedzialność za naruszenie obowiązków członka korpusu służby cywilnej w tym  pracowników Państwowych Służb Zatrudnienia.
 4. Odpowiedzialność za naruszenie obowiązków członka korpusu służby cywilnej, w tym za naruszenie zasad etyki korpusu służy cywilnej i zasad służby cywilnej.
 5. Czy urząd pracy może posiadać własną instrukcję etycznego postępowania – warsztaty. 
 
Szkolenie jest traktowane jako podnoszenie kwalifikacji zawodowych
Uczestnikom wystawiamy zaświadczenia na druku MEN
 

Cena szkolenia zawiera: udział w zajęciach dydaktycznych, nocleg i wyżywienie w pokojach 2-3 osobowych, materiały do zajęć (skrypt szkoleniowy, zeszyt, długopis), serwis kawowy podczas zajęć.

Istnieje możliwość doliczenia do faktury kosztów przejazdu na szkolenie oraz możliwość pozostania na weekend po szkoleniu lub/i przyjazdu na szkolenie z rodziną na preferencyjnych warunkach cenowych wynegocjowanych przez Ośrodek.

 
Informacje i zapisy: 42 632 25 91 lub 512 370 212, e-mailbiuro@creator.edu.pl
 

 

Nowelizacja KPA

Zapraszamy do skorzystania ze szkolenia przeznaczonego dla pracowników:

Urzędów Pracy, Urzędów Miast, Urzędów Gmin, Urzędów

Nazwa szkolenia:   

Nowelizacja KPA

 Termin I:  09.11.2017         Miejsce:  Łódź      cena: 349 zł

Szkolenie w godzinach 09:00 -16:00

 Termin II:  24.11.2017          Miejsce:  Warszawa      cena: 440 zł 

Szkolenie w godzinach 09:00 -16:00

 Termin III:  08.12.2017          Miejsce:  Poznań      cena: 410 zł

Szkolenie w godzinach 09:00 -16:00

 
Cel szkolenia:
 • zapoznanie z zakresem zmian wprowadzanych ustawą z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy – Kodeks Postępowania Administracyjnego oraz niektórych innych ustaw.
 
Program szkolenia:

Uchwalona dnia 7 kwietnia 2017 r. ustawa o zmianie ustawy – Kodeks Postępowania Administracyjnego oraz niektórych innych ustaw to element promowanego przez Ministerstwo Rozwoju pakietu: „100 zmian dla firm – Pakiet ułatwień dla przedsiębiorców”. Wprowadzane zmiany mają na celu walkę z formalizmem i przewlekłością procedur administracyjnych. Ustawa weszła w życie 1.06.2017 r. i jest jedną z najistotniejszych noweli kpa ostatnich lat. Szkolenie obejmie omówienie zmian wprowadzanych w/w ustawą a także przepisów przejściowych związanych z wprowadzeniem nowej regulacji.

Omawiane zmiany w przepisach:

 1. Zmiany zasad ogólnych postępowania administracyjnego (art. 7a, art. 8 § 2, art. 8a, art. 13, art. 15 i art. 16 § 3 k.p.a.).
 2. Nowe zasady dotyczące bezczynność organu i przewlekłości postępowania – tzw. ponaglenie (art. 36–38 k.p.a., w związku ze zmianą art. 52 § 2 i art. 53 § 4 p.p.s.a., ).
 3. Wskazanie niespełnionych przesłanek do wydania decyzji zgodnej z żądaniem strony  (art. 79a k.p.a.).
 4. Nakaz rozstrzygania niedających się usunąć wątpliwości faktycznych na korzyść strony (art. 81a k.p.a.).
 5. Usprawnienie współdziałania organów i posiedzenie w trybie współdziałania (art. 106 § 6  i art. 106a k.p.a.).
 6. Mediacja w postępowaniu administracyjnym (rozdział 5a, art. 35 § 5, art. 83 § 4, art. 96a–96n, art. 263 § 1, art. 263a i art. 264 § 1a k.p.a.).
 7. Zawiadomienie stron o decyzji lub innych czynnościach w postępowaniach z udziałem znacznej liczby podmiotów (art. 49–49b i art. 91 § 3 k.p.a.).
 8. Milczące załatwienie sprawy (art. 1 pkt 1, art. 122a–122g, art. 151 § 3, art.155a, art. 158 § 1 zd. 2, art. 162a k.p.a.).
 9. Ugoda administracyjna (art. 114, art. 116 § 1 i art. 117 k.p.a.).
 10. Administracyjne postępowanie uproszczone (art. 35 § 3a, art. 163a–163f k.p.a.).
 11. Zmiany w postępowaniu odwoławczym  (art. 136 k.p.a., art. 138 § 2a k.p.a., art.138 § 2b k.p.a.).
 12. Administracyjne kary pieniężne (art. 189a–189k k.p.a.).
 13. Europejska Współpraca Administracyjna (art. 260a–260f k.p.a.).
 14. Pozostałe zmiany:
 •      możliwość doręczeń na elektroniczne skrzynki podawcze między podmiotami publicznymi (art. 391 § 1aa k.p.a.);
 •      doprecyzowanie przepisów dot. zasad liczenia terminów (art. 57 k.p.a.);
 •      zmiana terminu na uzupełnienie braków formalnych podania (art. 64 § 2 k.p.a.);
 •   możliwość poświadczenia za zgodność z oryginałem dokumentu przez pracownika organu prowadzącego postępowanie (art. 76a § 2b i 3, art.268a k.p.a.);
 •      pouczenie o wysokości opłaty albo wpisu od skargi do sądu (art. 107 § 1 k.p.a.).
 1. Przepisy przejściowe. 
 
Szkolenie jest traktowane jako podnoszenie kwalifikacji zawodowych
Uczestnikom wystawiamy zaświadczenia na druku MEN
 
Cena szkolenia:  zawiera: udział w zajęciach dydaktycznych, obiad, materiały do zajęć (skrypt szkoleniowy, zeszyt, długopis), serwis kawowy podczas zajęć. Istnieje możliwość doliczenia do faktury kosztów przejazdu na szkolenie.
 
 
 Informacje i zapisy: 42 632 25 91 lub 512 370 212, e-mail:biuro@creator.edu.pl                                          
 
 

 

Warsztat pracy z klientem trudnym (budowanie pozytywnych relacji)

Zapraszamy do skorzystania ze szkolenia przeznaczonego dla pracowników:

URZĘDÓW PRACY, URZĘDÓW, SŁUŻB MUNDUROWYCH,

MOPS, FIRM WINDYKACYJNYCH

M.in .: Inspektorów, komorników, poborców, osób przeprowadzających kontrolę, doradców, konsultantów

urzędników obsługujących klientów, pracowników działu egzekucji

oraz: na stanowiskach związanych z klientami trudnymi, manipulującymi, roszczeniowymi i stosującymi inne formy psychomanipulacji.

Nazwa:

Warsztat pracy z klientem trudnym

(budowanie pozytywnych relacji)

Cel szkolenia:

nabycie umiejętności profesjonalnego zachowania się, związanego z radzeniem sobie w sytuacjach z trudnym klientem.

Termin:8 lipca 2019           Miejsce: Wrocław           Cena: 419 zł brutto

Zajęcia w godzinach 9.00-16.00

Szczegółowy program kursu:

 1. Podstawowe zasady zawiązywania transakcji z klientem

– dynamika relacji interpersonalnych

 1. Najważniejsze narzędzia poznania i rozumienia interesów klienta

– empatia

 1. Cele i modele komunikacji
 2. Zasady poprawnej dyskusji

– tworzenie wiadomości i odpowiadanie na wiadomości, argumentowanie, aktywne słuchanie, parafraza, atak, błędy, bariery.

 1. Klimat porozumiewania się

– tworzenie dobrego klimatu i przekształcanie złego

 1. Typy klientów

-rozpoznawanie,

– techniki postępowania

 1. Negocjacje w pracy z klientem

– wpływ społeczny,

– formy nacisku,

– style negocjowania,

– autoprezentacja,

– ingracjacja

 1. Emocje w kontaktach z klientem
 2. Doświadczenie i stereotypy w relacjach z klientami
 3. Gry klientów i asertywne sposoby radzenia sobie z nimi
 4. Problemy decyzyjne

– racjonalne rozwiązywanie problemów

 1. Cechy osobowości przydatne w pracy z klientem

Szkolenie jest traktowane jako podnoszenie kwalifikacji zawodowych

Uczestnikom wystawiamy zaświadczenia na druku MEN

Cena kursu 419 zł brutto od uczestnika (cena zawiera udział w zajęciach dydaktycznych, obiad, serwis kawowy, materiały do zajęć).

Rola doradcy klienta w aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych i poszukujących pracy

Zapraszamy do skorzystania ze szkolenia przeznaczonego dla pracowników:

PUP, UMiG, MOPS

szczególnie: pośredników pracy, doradców zawodowych, pracowników działów szkoleń, pracowników administracji

 

Nazwa szkolenia:   

Rola doradcy klienta w aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych i poszukujących pracy. 

 
Termin: 21.08-25.08.2017         Miejsce:  Zakopane      Cena: 1 290 zł

Przyjazd 21.08 od godz. 12.00, rozpoczęcie zajęć o godz. 14.00, zakończenie szkolenia  25.08 ok 11.00

 
Cel szkolenia:  
 • przygotowanie pracowników  do  zadań związanych z aktywizacją zawodową. 
 
Program szkolenia:
 1. Sylwetka doradcy klienta: zadania doradcy klienta, nowe formy pomocy: usługi oraz instrumenty rynku pracy.
 1. Trudne sytuacje w pracy doradcy klienta: obszary problemowe w pracy z osobami bezrobotnymi i poszukującymi pracy.
 1. Realizacja Indywidualnego Planu Działania: ustalanie indywidualnego planu działania dla poszczególnych grup profilowanych klientów; modyfikacja, przerywanie i zamykanie IPD.
 1. Nowy wymiar pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego: realizacja pośrednictwa pracy – rozmowa z klientem; realizacja poradnictwa zawodowego – prowadzenie rozmów doradczych.
 1. Współpraca doradców klienta z partnerami Urzędu Pracy: Urząd Pracy jako partner pracodawcy; zlecanie działań aktywizacyjnych.
 
Szkolenie jest traktowane jako podnoszenie kwalifikacji zawodowych
Uczestnikom wystawiamy zaświadczenia na druku MEN
 

Cena szkolenia: 1 290 zł od uczestnika (cena zawiera: udział w zajęciach dydaktycznych, nocleg i wyżywienie w pokojach 2-3 osobowych, materiały do zajęć (skrypt szkoleniowy, zeszyt, długopis), serwis kawowy podczas zajęć. Istnieje możliwość doliczenia do faktury kosztów przejazdu na szkolenie.

 

Informacje i zapisy: 42 632 25 91 lub 512 370 212, e-mail:biuro@creator.edu.pl
 

 

Zwiększenie skuteczności działań pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w zakresie aktywizacji zawodowej osób w wieku 45+.

Zapraszamy do skorzystania ze szkolenia przeznaczonego dla pracowników:

Urzędów Pracy

Szczególnie: pośredników i doradców zawodowych, specjalistów ds. szkoleń,                              pracowników obsługujących osoby bezrobotne

Nazwa szkolenia:

Zwiększenie skuteczności działań pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w zakresie aktywizacji zawodowej osób w wieku 45+

Cele szkolenia:  

ü  Podniesienie kwalifikacji i umiejętności zawodowych pracowników PUP na rzecz aktywizacji zawodowej osób w wieku 45+,.

ü  Poznanie specyficznych zachowań, nawyków oraz stereotypów dotyczących osób powyżej 45 roku życia.

ü  Poznanie możliwości wykorzystania doświadczenia osób w wieku 45+, sposobów motywowania i aktywizacji na rynku pracy.

ü  Przeciwdziałanie trudnym sytuacjom z jakimi spotykają się osoby 45+ na rynku pracy.

 

Termin I: 4-5 kwietnia 2019             Miejsce: Kazimierz Dolny      cena: 999 zł

Termin II: 6-7 czerwca 2019             Miejsce: Zakopane      cena: 999 zł

Termin III: 29-30 sierpnia 2019             Miejsce: Gdańsk      cena: 999 zł

Szczegółowy program szkolenia:

 1. Aktywność osób w wieku 45+ na rynku pracy:
 • Sposoby poszukiwania pracy;
 • Przyczyny braku aktywności zawodowej;
 • Aspiracje zawodowe osób w wieku 45+;
 • Potrzeby osób 45+ w kontekście rynku pracy.
 • Segmentacja pracodawców czyli różne odcienie „ageizmu”;
 • Typologia osób 45+;
 • Sposoby poszukiwania nowych pracowników;
 • Współpraca z Powiatowymi Urzędami Pracy;
 • Porównanie perspektyw: pracodawcy kontra osoby 45+.
 • Społeczne i gospodarcze aspekty dezaktywizacji zawodowej osób w wieku 45+;
 • Negatywne konsekwencje ekonomiczne i społeczne dezaktywizacji zawodowej osób w wieku 45+;
 • Wykluczenie zawodowe a wykluczenie społeczne niepracujących osób w wieku 45+.
 • Korzyści wynikające z zatrudnienia osób w wieku 45+;
 • Zalety pracowników w wieku 45+;
 • Dyskryminacja osób w wieku 45+;
 • Stereotypy o pracownikach w wieku 45+.
  • Rola doradcy zawodowego w zwiększeniu aktywności zawodowej osób 45+;
  • Rola pośrednika pracy w aktywizacji zawodowej i w przedstawianiu pozytywnego wizerunku osób w wieku 45+ pracodawcom;
  • Formy wsparcia dla osób w wieku 45+;
  • Najczęściej popełniane błędy przez instytucje rynku pracy w zakresie zatrudniania osób w wieku 45+.
   • Aktywizacja zawodowa osób długotrwale bezrobotnych w wieku 45+;
   • Aktywizacja zawodowa osób krótkotrwale bezrobotnych w wieku 45+;
   • Podnoszenie kwalifikacji zawodowych i znaczenie dokształcania się pracowników      w wieku 45+;
   • Motywowanie osób w wieku 45+ do większej aktywności na rynku pracy;
   • Programy Urzędów Pracy na rzecz aktywizacji zawodowej osób w wieku 45+.
 1. Potrzeby i oczekiwania pracodawców w kontekście zatrudniania osób w wieku 45+:
 1. Wykluczenie zawodowe w grupie osób w wieku 45 +
 1. Podniesienie świadomości i wagi zatrudnienia pracowników w wieku 45+:
 1. Rola pracowników Powiatowych Urzędów Pracy w poprawie wizerunku osób w wieku 45+:
 1. Aktywizacja zawodowa osób w wieku 45+:

Szkolenie jest traktowane jako podnoszenie kwalifikacji zawodowych

Uczestnikom wystawiamy zaświadczenia na druku MEN


Cena szkolenia: 999 zł od uczestnika (cena zawiera: udział w zajęciach dydaktycznych, nocleg i wyżywienie w pokojach 2-3 osobowych, materiały do zajęć (skrypt szkoleniowy, zeszyt, długopis), serwis kawowy podczas zajęć)

Ośrodek Kształcenia Zawodowego „Creator” jest placówką kształcenia ustawicznego zarejestrowaną w Łodzi:

         w Wydziale Edukacji, pod nr ew. Ed.VII. 43200-34/p.n./2005 z dnia 17 listopada 2005 roku.

        w Wojewódzkim Urzędzie Pracy, w rejestrze instytucji szkoleniowych pod numerem ewidencyjnym: 2.10/00010/2006 z 31.01.2006 roku.                                                              

Zawodoznawstwo w pracy doradcy klienta ( indywidualnego i instytucjonalnego).

Zapraszamy do skorzystania ze szkolenia przeznaczonego dla pracowników:

Urzędów Pracy

szczególnie: pośredników pracy, doradców zawodowych, pracowników działów szkoleń

Nazwa szkolenia:   

Zawodoznawstwo w pracy doradcy klienta

(indywidualnego i instytucjonalnego). 

 
Termin:  19.06-21.06.2017    Miejsce:  Kazimierz Dolny      cena: 1 549 zł

Przyjazd 18.06 od godz. 16.00, rozpoczęcie zajęć 19.06 o godz. 09.00,
zakończenie szkolenia  21.06 ok 14.00

Continue reading „Zawodoznawstwo w pracy doradcy klienta ( indywidualnego i instytucjonalnego).”