Kontrola systemu gospodarowania odpadami komunalnymi oraz wspólnego systemu segregacji odpadów w gminie w świetle ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw

Nazwa szkolenia:   

Kontrola systemu gospodarowania odpadami komunalnymi oraz wspólnego systemu segregacji odpadów w gminie w świetle ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw

Szkolenie przeznaczone dla pracowników:  Urzędów Miast i Gmin
Termin:  10.01.2020          Miejsce:  Łódź     cena: 435zł brutto

 
Program szkolenia:

1. Przebieg kontroli podmiotów zobowiązanych do ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz podmiotów (nieruchomości niezamieszkałych), które nie postanowiły przystąpić do gminnego systemu gospodarowania odpadami na podstawie zmian wprowadzonych przez art. 1 pkt 8 lit. b ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw – w szczególności następujące kwestie:

• wstęp na nieruchomość,

• protokół z kontroli,

• zawiadomienie o przeprowadzeniu kontroli,

• kontrola prawidłowości kompostowania oraz posiadania kompostownika,

• stwierdzenie niedopełnienia obowiązku selektywnego zbierania odpadów – sposób oceny, jakie przyjąć kryteria.

2. Czy na mocy art. 1 pkt 15 lit. a ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw częstotliwość odbierania odpadów w okresie „zimowym” może być mniejsza niż minimalna określona w uchwale?

3. Wykładnia kluczowych pojęć:

• odpady komunalne, co nimi jest a co nie?

• nieruchomość, rodzaj zabudowy (zabudowa wielorodzinna /jednorodzinna/ letniskowa) – w jaki sposób określać (prawo budowlane czy może wprowadzenie definicji w prawie miejscowym?),

4. Klasyfikacja odpadów „problematycznych” w zagospodarowaniu: odpady uznawane za wielkogabarytowe, poremontowe, włosy z zakładów fryzjerskich itp.

5. Ustalenie okoliczności faktycznych sprawy – zbieranie materiałów dowodowych w postępowaniu w sprawie określenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami m. in.:

• jak ustalić, ile osób zamieszkuje nieruchomość?,

• uzyskiwanie wyjaśnień, technika przesłuchiwania świadków albo stron, oględziny,

• wykorzystanie zdjęć składanych przez firmę odbierającą odpady, czy informacji z wodociągów, itp.),

6. Sposoby weryfikacji, czy odpady komunalne zbierane były w sposób selektywny (zadeklarowany) i konsekwencje nieselektywnej zbiórki.

7. Faktycznie odebrana a zadeklarowana ilość odpadów komunalnych w przypadku nieruchomości niezamieszkanych. Czy firma powinna odbierać odpady gromadzone w pojemnikach/workach innych niż zadeklarowane?

8. Wykorzystywanie pojemników wspólnych dla obu części nieruchomości tzw. mieszanych (w części zamieszkałych i w części niezamieszkałych), czy istnieje taka możliwość? Problem miejsca na ustawienie dwóch kompletów pojemników do zbiórki selektywnej.

9. Pozyskiwanie i przetwarzanie przez organy gminy danych osobowych w sprawach dotyczących obowiązków właścicieli nieruchomości wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach a RODO.

10. Co organ gminy winien udowodnić przy określaniu wysokości opłaty?

11. Kiedy tak naprawdę powstaje obowiązek ponoszenia opłaty w zależności od rodzaju nieruchomości – np.:

• jak interpretować zamieszkiwanie na nieruchomości w przypadku np. wyjazdu na część miesiąca?

• gdzie powinna zostać uiszczona opłata w przypadku zmiany miejsca zamieszkania w trakcie trwania miesiąca?

• jak traktować nieruchomości takie jak domy pomocy społecznej, domy dziecka, domy opiekuńczowychowawcze gdzie część osób „zamieszkuje” w dni robocze?

12. Najnowsze orzecznictwo dotyczące ww. zagadnień.

Szkolenie jest traktowane jako podnoszenie kwalifikacji zawodowych
Uczestnikom wystawiamy zaświadczenia na druku MEN 
Cena szkolenia od uczestnika: 435 zł brutto
cena zawiera: udział w zajęciach dydaktycznych, materiały do zajęć, przerwy kawowe.
 
Informacje i zapisy: 42 632 25 91 lub 790 383 839