Nowe zasady zatrudniania i powierzania cudzoziemcom innej pracy zarobkowej a zadania Publicznych Służb Zatrudnienia

Nazwa szkolenia:

Nowe zasady zatrudniania i powierzania cudzoziemcom innej pracy zarobkowej
a zadania Publicznych Służb Zatrudnienia w tym zakresie

Szkolenie przeznaczone dla:doradców klienta instytucjonalnego oraz pracowników Powiatowego Urzędu Pracy zajmujących się rejestracją oświadczeń o zamiarze powierzenia wykonywania pracy obywatelowi Republiki Armenii, Republiki Białorusi, Republiki Gruzji, Republiki Mołdawii, Federacji Rosyjskiej lub Ukrainy oraz przygotowujących informację starosty o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych pracodawcy w oparciu o rejestry bezrobotnych i poszukujących pracy.
 
 

Termin I:  06-08 czerwiec 2016           Miejsce:  Łeba                Cena: 1650 zł

Przyjazd 05.06 po godz. 17.00. Rozpoczęcie zajęć 06.06.2016 o godz.. 9.00, zakończenie 08.06 o godz. 11.00.

Termin II:  18-20 lipca 2016                Miejsce:  Zakopane        Cena: 1650 zł

Przyjazd 17.07 po godz. 17.00. Rozpoczęcie zajęć 18.07.2016 o godz.. 9.00, zakończenie 20.07 o godz. 11.00.

Continue reading „Nowe zasady zatrudniania i powierzania cudzoziemcom innej pracy zarobkowej a zadania Publicznych Służb Zatrudnienia”

Nowe zasady zatrudniania i powierzania cudzoziemcom innej pracy zarobkowej a zadania Publicznych Służb Zatrudnienia w tym zakresie

Zapraszamy do skorzystania ze szkolenia przeznaczonego dla pracowników:

doradców klienta instytucjonalnego oraz pracowników Powiatowego Urzędu Pracy zajmujących się rejestracją oświadczeń o zamiarze powierzenia wykonywania pracy obywatelowi Republiki Armenii, Republiki Białorusi, Republiki Gruzji, Republiki Mołdawii, Federacji Rosyjskiej lub Ukrainy oraz przygotowujących informację starosty o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych pracodawcy w oparciu o rejestry bezrobotnych    i poszukujących pracy.

Nazwa szkolenia:

Nowe zasady zatrudniania i powierzania cudzoziemcom                innej pracy zarobkowej a zadania Publicznych Służb Zatrudnienia w tym zakresie

Cele szkolenia:  

Nabycie wiedzy w zakresie zatrudniania i powierzania cudzoziemcom innej pracy zarobkowej zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami.

Poznanie różnić w zatrudnianiu pracowników z UE, EOG oraz z państw pozostałych.

Nabycie umiejętności praktycznego zastosowania przepisów w zakresie obsługi cudzoziemców oraz procedur obowiązujących Publiczne Służby Zatrudnienia i pracodawcę chcącego zatrudnić cudzoziemców.

Termin: 29 października 2018           Miejsce: Warszawa           Cena: 449 zł

Cena przy zapisie trzech osób: 1 257 zł (tylko 419 zł od osoby!)

Szkolenia odbywać się będą w godzinach 09:00-16:00

Szczegółowy program szkolenia:

 1. Regulacje prawne dotyczące zatrudnienia cudzoziemców w Polsce.
  1. Zatrudnienie obywateli państw Unii Europejskiej;
  2. Zatrudnienie obywateli państw pozostałych.
 2. Podstawowe definicje.
 3. Wjazd i pobyt na terytorium Polski obywateli UE, EOG i Szwajcarii oraz członków ich rodzin.
 4. Wjazd i pobyt na terytorium Polski obywateli państw trzecich.
 5. Zasady wykonywania pracy przez cudzoziemców w Polsce.
 6. Podstawy wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemców.
 7. Warunki wydawania zezwolenia na pracę.
 8. Procedura uproszczona wydawania zezwoleń na pracę.
 9. Zwolnienie z obowiązku uzyskiwania zezwolenia na pracę.
 10. Wizy.
 11. Zadania Powiatowego Urzędu Pracy względem obsługi cudzoziemców.
  1. Rejestracja Cudzoziemca jako bezrobotnego lub poszukującego pracy;
  2. Postępowanie o wydanie zezwolenia na pracę cudzoziemca;
  3. Analiza sytuacji na lokalnym rynku pracy;
  4. Informacja o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych;
  5. Współpraca z Wojewodą oraz Strażą Graniczną;
 12. Obowiązki pracodawcy wobec cudzoziemców.
 13. Skutki powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcom nielegalnie przebywającym na terytorium Polski.
 14. Uprawnienia cudzoziemców.

Opis trenera:

Absolwent studiów z zakresu zarządzania i marketingu, studia podyplomowe z coachingu i mentoringu w organizacji oraz studia z doradztwa zawodowego i personalnego. Pracownik PUP, p.o. kierownika działu pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego, inspektor ds. poradnictwa zawodowego, doradca zawodowy II stopnia, posiada doświadczenie trenerskie w szkoleniu pracowników Powiatowych Urzędów Pracy.

Szkolenie jest traktowane jako podnoszenie kwalifikacji zawodowych

Uczestnikom wystawiamy zaświadczenia na druku MEN


Cena szkolenia zawiera: udział w zajęciach dydaktycznych, materiały do zajęć (skrypt szkoleniowy, zeszyt, długopis), serwis kawowy podczas zajęć, obiad.

Zwiększenie skuteczności działań pracowników Powiatowego Urzędu Pracy

Zwiększenie skuteczności działań pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w zakresie aktywizacji zawodowej
osób w wieku 45+.

Zapraszamy do skorzystania ze szkolenia przeznaczonego dla pracowników:

Urzędów Pracy

Szczególnie: pośredników i doradców zawodowych, specjalistów ds. szkoleń,                              pracowników obsługujących osoby bezrobotne

 
 
Termin: 10.04-12.04.2017   Miejsce: Gdańsk  Cena: 1540 zł

Przyjazd 09.04 od godz. 16.00, rozpoczęcie zajęć 10.04 o godz. 09.00, zakończenie szkolenia  12.04. 

 

 

Continue reading „Zwiększenie skuteczności działań pracowników Powiatowego Urzędu Pracy”

Zastosowanie metody CoachWise w pracy z klientem trudnym przez doradcę zawodowego

Zapraszamy do skorzystania ze szkolenia przeznaczonego dla pracowników:

Powiatowych Urzędów Pracy

Szczególnie: pośredników pracy, doradców zawodowych, specjalistów ds. szkoleń

Nazwa szkolenia:

Zastosowanie metody CoachWise w pracy z klientem trudnym

przez doradcę zawodowego w celu skutecznej aktywizacji

osób bezrobotnych w PUP

Cele szkolenia:

ü  Nabycie umiejętności udzielania wsparcia dla osób bezrobotnych w formie coachingu

ü  Zastosowanie metody CoachWise w skutecznej aktywizacji osób bezrobotnych w tym trudnych klientów

ü  Rozwijanie podstawowych umiejętności coacha, takich jak: nawiązywanie kontaktu z bezrobotnymi, precyzyjnego przekazywania treści, dopasowania stylu rozmowy do odbiorcy, kierowania rozmowy do wyznaczonego celu.

ü  Nabycie umiejętności stosowania metod i narzędzi coachingowych zwiększających efektywność procesu aktywizacji zawodowej.

Termin I: 20-22 maja 2019           Miejsce: Szczawnica           Cena: 1780 zł

Termin II: 13-14 czerwca 2019           Miejsce: Łódź           Cena: 849 zł

Termin II: 26-28 sierpnia 2019           Miejsce: Łeba           Cena: 1780 zł

Szczegółowy program szkolenia:

1. Wprowadzenie do coachingu.

Co to jest coaching? Definicje, modele rozmów coachingowych. Potrzeby rozwojowe; Rozwój – podstawowe wartości i przekonania; Trening; Mentoring; Doradztwo; Różnice pomiędzy terapią, doradztwem personalanym/poradnictwem zawodowym a coachingiem. Korzyści płynące z coachingu. Specyfika pracy metodą CoachWise

2. Teorie uczenia się.

Teoria kompetencji; Cykl uczenia się Kolba; Przeszkody w uczeniu się; Indywidualne style pracy; Obszary i poziomy uczenia się (podział Blooma)

3. Warsztat coacha.

Opis pracy, umiejętności i cech coacha. Podstawowe narzędzia komunikacyjne coacha. Model dobrego komunikowania się. Nastawienie na cele w komunikacji.

Umiejętności analityczne; Asertywność; Radzenie sobie z konfliktami; Ułatwianie uczenia się i nabywania nowych umiejętności (facylitacja); Wywieranie wpływu; Słuchanie; Obserwacja; Planowanie i ustalanie priorytetów; Przedstawianie pomysłów i

informacji; Zadawanie pytań; Budowanie kontaktu; Stosowanie i interpretowanie komunikacji niewerbalnej.

4. Rodzaje coachingu.

Etapy coachingu.

Przygotowanie siebie; Przygotowanie miejsca; Przygotowanie klienta

Etap l: Określanie potrzeb i celów coachingu Działania coacha; Co może się nie udać; Wymagane umiejętności.

Etap 2: Uzgadnianie konkretnych potrzeb rozwojowych

Działania coacha; Co może się nie udać; Wymagane umiejętności

Etap 3: Opracowywanie szczegółowego planu coachingu

Działania coacha; Co może się nie udać; Wymagane umiejętności

Etap 4: Wykonywanie zadania bądź czynności

Działania coacha; Co może się nie udać; Wymagane umiejętności

Etap 5: Przegląd działania i planowanie lepszego funkcjonowania

Działania coacha; Co może się nie udać; Wymagane umiejętności Trening umiejętności, zastosowanie zdobytej wiedzy w praktyce

Etap 6: Zakończenie coachingu.

Działania coacha; Co może się nie udać; Wymagane umiejętności

5. Sesja warsztatowa.

Trening umiejętności, zastosowanie zdobytej wiedzy w praktyce. Aktywizacja bezrobotnych metodą CoachWise.

6. Podsumowanie szkolenia.

Refleksja uczestników nt. szkolenia w konwencji: „Co mogę wykorzystać/wdrożyć od jutra, a co wymaga przemyślenia, dopracowania?”

Szkolenie jest traktowane jako podnoszenie kwalifikacji zawodowych

Uczestnikom wystawiamy zaświadczenia na druku MEN


Cena szkolenia 849 zł od uczestnika zawiera: udział w zajęciach dydaktycznych, nocleg i wyżywienie w pokojach 2-3 osobowych, materiały do zajęć (skrypt szkoleniowy, zeszyt, długopis), serwis kawowy podczas zajęć.

Cena szkolenia 1780 zł od uczestnika zawiera: udział w zajęciach dydaktycznych, nocleg i wyżywienie w pokojach 2-3 osobowych, materiały do zajęć (skrypt szkoleniowy, zeszyt, długopis), serwis kawowy podczas zajęć.

Istnieje możliwość doliczenia do faktury kosztów przejazdu na szkolenie.

Aktywizacja klientów PUP po nowelizacji Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

Zapraszamy do skorzystania ze szkolenia przeznaczonego dla pracowników:

Urzędów Pracy, 

szczególnie:pośredników pracy, doradców zawodowych, pracowników działów szkoleń, pracowników administracji,

Nazwa szkolenia:

   Aktywizacja klientów PUP po nowelizacji
Ustawy
o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

 

Termin I: 13.11.2017       Miejsce:Łódź       Cena: 349 zł

Zajęcia odbędą się w godzinach 9:00-16:00

 

Termin II: 27.11.2017       Miejsce: Warszawa       Cena: 440 zł 

Zajęcia odbędą się w godzinach 9:00-16:00

 

Termin III: 11.12.2017     Miejsce: Poznań       Cena: 410 zł 

Zajęcia odbędą się w godzinach 9:00-16:00

   

Cel szkolenia:  

 • Przygotowanie pracowników PUP do zadań związanych z aktywizacją zawodową 
Program szkolenia:

1. Aktywizacja zawodowa w nowych rozwiązaniach ustawowych.
    – Założenia zmian Ustawy i jej aktów wykonawczych.
    – Nowe formy pomocy: usługi instrumenty rynku pracy.
2. Profilowanie pomocy dla osób bezrobotnych.
    – Profilowanie a segmentacja osób bezrobotnych
    – Ustalenie profilu pomocy.
    – Tryb i zasady zmiany profilu pomocy.
3. Realizacja Indywidualnego Planu Działania.
   – Ustalanie indywidualnego planu działania dla poszczególnych grup profilowanych klientów.
   – Monitorowanie IPD i działań doradców klienta.
4. Zaplanowanie i realizowanie poszczególnych form wsparcia.
   – Bony szkoleniowe.
   – Studia podyplomowe.
   – Krajowy Fundusz Szkoleniowy.
5. Współpraca doradców klienta z innymi stanowiskami pracy
   – Komunikacja w zespole doradców klienta.
   – Warunki dobrej współpracy.

 
Szkolenie jest traktowane jako podnoszenie kwalifikacji zawodowych
Uczestnikom wystawiamy zaświadczenia na druku MEN
 

Cena szkolenia:  zawiera udział w zajęciach dydaktycznych,obiad, materiały do zajęć (skrypt szkoleniowy, zeszyt, długopis), serwis kawowy podczas zajęć.Istnieje możliwość doliczenia do faktury kosztów przejazdu na szkolenie.

                                                        

 Informacje i zapisy: 42 632 25 91 lub 512 370 212, e-mail:biuro@creator.edu.pl