Kurs Inspektora Ochrony Danych Osobowych

Kurs przeznaczony jest dla osób, które zamierzają pełnić funkcję Inspektora Ochrony Danych                      lub pełnią taką funkcję obecnie jednak chcą zyskać kompleksową wiedzę prawniczą lub ją uzupełnić a także osób odpowiedzialnych za ochronę i zarządzanie danymi osobowymi w sektorze prywatnym oraz administracji publicznej.

Nazwa kursu:

Kurs Inspektora Ochrony Danych Osobowych

Celem kursu jest praktyczne przygotowanie uczestnika do samodzielnego pełnienia obowiązków Inspektora Ochrony Danych (IOD), a także zapoznanie z przepisami określonymi w Rozporządzeniu o ochronie danych osobowych (RODO). Kurs daje gruntowną wiedzę i podpowiada praktyczne rozwiązania, dzięki którym uczestnicy będą mogli skutecznie sprawować funkcję inspektora ochrony danych.

Termin I: 8-10 kwietnia 2019           Miejsce: Warszawa           Cena: 1250 zł brutto

Termin II: 15-17 maja 2019           Miejsce: Łódź           Cena: 1250 zł brutto

Szczegółowy program kursu:

Dzień 1

 1. Wprowadzenie do Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, (zwanego również RODO),
 2. Podstawy prawne ochrony danych osobowych i informacji niejawnych w Polce po 25 maja 2018 r.
 3. Podstawowe pojęcia ochrony danych osobowych:
 • dane osobowe – zwykłe i szczególnej kategorii,
 • zbiór danych na gruncie RODO,
 • przetwarzanie danych osobowych,
 • ograniczenie przetwarzania, pseudonimizacja, anonimizacja,
 • profilowanie danych osobowych – pojęcie oraz zasady,
 • administrator, współadministratorzy, podmiot przetwarzający (procesor),
 • inspektor ochrony danych, odbiorca danych osobowych, strona trzecia,
 • zgoda na przetwarzanie danych osobowych,
 • organ nadzorczy,
 • transgraniczne przetwarzanie.
 1. Przesłanki przetwarzania danych osobowych zwykłych oraz szczególnej kategorii.
 2. Zasady przetwarzania danych osobowych: privacy by design,celowości, adekwatności, zasada integralności i poufności, zasada przejrzystości i rzetelności, zasada merytorycznej poprawności danych osobowych (prawidłowości), zasada domyślnej ochrony danych osobowych.
 3. Które zasady ochrony danych osobowych obowiązują w działalności instytucji publicznych i sektora prywatnego – czy istnieje różnica.
 4. Ochrona informacji niejawnych: bezpieczeństwo osobowe, przemysłowe, teleinformatyczne
 5. Prawa osób, których dane dotyczą oraz wyłączenia lub ograniczenia poszczególnych praw w praktyce.
 6. Obowiązki administratora danych osobowych i jego odpowiedzialność po 25 maja 2018 r.
 7. Inspektor Ochrony Danych (IOD) w miejsce ABI – zakres uprawnień i kompetencji, obowiązek wyznaczania IOD, odpowiedzialność IOD.
 8. Zbiory danych osobowych istniejących u administratora w dniu 25 maja 2018 r. co z nimi się dzieje.
 9. Podsumowanie. Dyskusja.

II Dzień

 1. Audyt procesów i procedur przetwarzania i ochrony danych osobowych jako wprowadzenie do stosowania RODO – warsztaty przeprowadzenia audytów w oparciu o przykłady instytucji zgłoszonych przez uczestników kursu.
 2. Środki zabezpieczające prawa i wolności podmiotu danych. Rola kierownika jednostki jako administratora gromadzonych danych. Omówienie zabezpieczeń technicznych, informatycznych i organizacyjnych, które wybrać w określonym stanie faktycznym.
 3. Praktyczne aspekty tworzenia dokumentacji z zakresu ochrony danych osobowych oraz realizacji zadań inspektora ochrony danych.
 4. Nowe wymogi – klauzule informacyjne, klauzule zgody na przetwarzanie, kiedy administrator musi jej przekazać i w jakiej formie.
 5. Zasady powierzenia i podpowiedzenia przetwarzania danych osobowych.
 6. Rejestrowanie czynności przetwarzania i rejestrowanie wszystkich kategorii przetwarzania danych osobowych (kto jest zobowiązany do prowadzenia rejestrów?).
 7. Informowanie o naruszeniu ochrony danych. Rejestrowanie naruszeń.
 8. Jakie nowe obowiązki nakłada RODO na administratora danych w zakresie notyfikacji naruszeń.
 9. Jakie znaczenie ma RODO dla poszczególnych instytucji/działów/branż u danego przedsiębiorcy lub w danym przedsiębiorstwie.
 10. Przetwarzanie danych osobowych w kadrach – prawa i obowiązki pracodawcy i pracownika z zakresu ochrony danych osobowych.
 11. Udostępnianie danych osobowych, dostęp do informacji publicznej – jak robić to bezpiecznie
 • odmowa udzielenia informacji publicznej,
 • niemożność udzielenia informacji publicznej,
 • informacja ustna, a obowiązek jej udostępnienia,
 • publikowanie w BIP dokumentów zawierających dane osobowe.
 1. Certyfikacja i zatwierdzone kodeksy postępowania czym są i kiedy warto rozważyć ich wdrożenie.
 2. Kontrole Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych: zakres, treści, obowiązki kontrolowanych. Konsultacje z Urzędem jako jeden z elementów współpracy pomiędzy administratorem a Urzędem.
 3. Kary administracyjne w RODO – wysokość i przypadki ich nakładania.
 4. Podsumowanie. Dyskusja

III Dzień

 1. Omówienie najnowszych wytycznych i wykładni prawa ochrony danych osobowych.
 2. Dokumentacja ochrony danych osobowych – zakres i treść, tworzenie – warsztaty:
 • Polityka Ochrony Danych itp. – samodzielne tworzenie i techniki wdrażania dokumentu w jednostce. Czym jest i jaki jest cel jej tworzenia w jednostce organizacyjnej – informacje, przykłady, narzędzia niezbędne do stworzenia dokumentu dla potrzeb danej jednostki,
 • Instrukcja zarządzania systemem informatycznym;
 • Upoważnienia do przetwarzania danych osobowych;
 • Umowa/klauzule o zachowaniu poufności, oświadczenie o zachowaniu poufności – znaczenie oraz różnice;
 • Ewidencje: osób upoważnionych, obszarów przetwarzania, zbiorów danych osobowych;
 • Wykaz osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych;
 • Wykaz udostępnień danych osobowych innym podmiotom;
 • Wykaz podmiotów, którym powierzono przetwarzanie danych osobowych,
 • Wykaz udostępnień danych osobowych osobom, których dane dotyczą,
 • Umowy powierzenia, podpowierzenia przetwarzania danych osobowych;
 1. Praktyczne aspekty tworzenia klauzul zgód i klauzul informacyjnych w kontekście realizacji uprawnień podmiotów danych
 • Rejestr czynności przetwarzania danych osobowych;
 • Rejestr naruszeń i incydentów;
 • Test (post test) podsumowujący nabytą wiedzę i umiejętności praktyczne
 • Omówienie wyników. Dyskusja
 • Zakończenie szkolenia.

Kurs traktowany jest jako podnoszenie kwalifikacji zawodowych

Uczestnikom wystawiamy zaświadczenia na druku MEN


Cena szkolenia 1250 zł od uczestnika zawiera: udział w zajęciach dydaktycznych, materiały do zajęć (skrypt szkoleniowy, zeszyt, długopis), serwis kawowy podczas zajęć.

Istnieje możliwość doliczenia do faktury kosztów przejazdu na szkolenie.

Ośrodek Kształcenia Zawodowego „Creator” jest placówką kształcenia ustawicznego zarejestrowaną w Łodzi:

         w Wydziale Edukacji, pod nr ew. Ed.VII. 43200-34/p.n./2005 z dnia 17 listopada 2005 roku.

        w Wojewódzkim Urzędzie Pracy, w rejestrze instytucji szkoleniowych pod numerem ewidencyjnym: 2.10/00010/2006 z 31.01.2006 roku.               

Szkolenia wstępne BHP

Szkolenia wstępne BHP

Termin szkolenia wstępnego:

16.02.2019             Miejsce: Łódź           Cena: 40 zł

Kodeks pracy mówi, iż pracodawca jest zobowiązany zapewnić przeszkolenie pracownika w zakresie bhp przed dopuszczeniem go do pracy.

​Szkoleniom podlegają wszyscy zatrudnieni bez względu na rodzaj wykonywanej pracy. Pracodawcy nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada on wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy (art. 2373 § 1 Kodeksu pracy). Co istotne – sam pracodawca również musi odbyć szkolenie w zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy i uaktualniać wiedzę w zakresie koniecznym do wypełnienia ciążących na nim obowiązków.

Szkolenie wstępne obejmuje instruktaż ogólny i stanowiskowy. Instruktaż ogólny ma na celu zapoznanie nowego pracownika z przepisami bhp zawartymi w Kodeksie pracy, w regulaminie pracy (jeśli taki regulamin obowiązuje u pracodawcy) oraz z zasadami udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Odbywają go nowo zatrudnieni pracownicy (bez względu na formę zatrudnienia), studenci – praktykanci oraz uczniowie szkół zawodowych zatrudnieni w celu praktycznej nauki zawodu.

INSTRUKTAŻ OGÓLNY

​Instruktaż ogólny przeprowadzany jest przez pracownika służby bezpieczeństwa i higieny pracy, osobę wykonująca u pracodawcy zadania tej służby lub pracodawcę, który sam wykonuje takie zadania. Może go też przeprowadzić pracownik wyznaczony przez pracodawcę, jednakże musi on posiadać wymagany zasób wiedzy i umiejętności, zapewniający stosowną realizację programu instruktażu, posiadający aktualne zaświadczenie o ukończeniu wymaganego szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. Czas tego szkolenia nie może być krótszy niż 1,5h.

INSTRUKTAŻ STANOWISKOWY

Instruktaż stanowiskowy odbywa się na stanowisku pracy, na którym pracownik będzie pracował. Jest ono przeprowadzane, aby zapoznać pracownika z zagrożeniami występującymi na obejmowanym przez niego stanowisku, sposobami ochrony przed zagrożeniami oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy. Składa się z czterech etapów:

                1.            rozmowa wstępna instruktora z pracownikiem,

                2.  pokaz i objaśnienie przez instruktora wszystkich czynności, jakie ma wykonywać pracownik na stanowisku pracy z zachowaniem bezpiecznych metod pracy,

                3.            próbne wykonanie czynności przez pracownika i możliwa ich korekta przez instruktora,

                4.            samodzielna praca pracownika pod nadzorem instruktora.

Końcowym efektem przeprowadzenia instruktażu stanowiskowego powinien być sprawdzian wiedzy z zakresu bezpiecznego wykonywania pracy. Pracownik zostaje dopuszczony do pracy na określonym stanowisku jeśli sprawdzian zostanie zdany rezultatem pozytywnym. Czas trwania tego szkolenia powinien być uzależniony od przygotowania zawodowego pracownika, dotychczasowego stażu pracy oraz rodzaju pracy i zagrożeń występujących na stanowisku pracy, na którym pracownik ma być zatrudniony.

DOWÓD NA ODBYCIE SZKOLENIA WSTĘPNEGO

Odbycie przez pracownika instruktażu ogólnego i stanowiskowego zostaje potwierdzone przez niego na piśmie oraz odnotowane w aktach osobowych pracownika. Oświadczenie pracownika o odbyciu szkolenia wstępnego zawiera imię i nazwisko pracownika, miejsce i datę odbycia szkolenia, podpis pracownika.

​Oprócz ww. oświadczenia pracodawca powinien zadbać o wypełnienie i zamieszczenie w aktach osobowych pracownika „karty szkolenia wstępnego w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy”.

Misją naszej firmy jest uniwersalne wspieranie naszych Klientów w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. Kompleksową obsługę zapewniamy od 2005 r. jako placówka kształcenia ustawicznego dla osób dorosłych.

Naszą ofertę kierujemy do wszystkich, którzy cenią sobie najwyższy standard usług, dobrą cenę oraz terminową realizację zleceń.

Zapraszamy do kontaktu!

Szkolenia okresowe BHP pracodawców i innych osób kierujących pracownikami

Szkolenia okresowe BHP pracodawców i innych osób kierujących pracownikami

Termin szkolenia okresowego pracodawców i innych osób kierujących pracownikami:

23.02.2019             Miejsce: Łódź           Cena: 95 zł

Szkolenie okresowe mają na celu zapoznanie pracowników z nowymi przepisami w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Ponadto dzięki nim pracownicy uzupełniają swoją wiedzę i umiejętności z zakresu bhp.

KTO MUSI PRZEJŚĆ SZKOLENIE OKRESOWE?

osoby będące pracodawcami oraz inne osoby kierujące pracownikami, w szczególności kierownicy, mistrzowie i brygadziści;

JAK CZĘSTO NALEŻY PRZEPROWADZAĆ SZKOLENIE OKRESOWE?

nie rzadziej niż raz na 5 lat – dla osób będących pracodawcami oraz innych osób kierujących pracownikami, w szczególności kierowników, mistrzów i brygadzistów; pracowników inżynieryjno-technicznych, w tym projektantów, konstruktorów maszyn i innych urządzeń technicznych, technologów i organizatorów produkcji, pracowników służby bezpieczeństwa i higieny pracy i innych osób wykonujących zadania tej służby; powinno być przeprowadzane w formie kursu, seminarium lub samokształcenia kierowanego;

Pierwsze szkolenie okresowe osób będących pracodawcami i innych osób kierujących pracownikami należy przeprowadzić w ciągu 6 miesięcy, a pozostałych – w ciągu 12 miesięcy od rozpoczęcia pracy na tych stanowiskach.

Pracodawca ustala, po konsultacji z pracownikami (lub ich przedstawicielami), częstotliwość oraz czas trwania szkolenia okresowego pracowników zatrudnionych na określonych stanowiskach, mając na uwadze rodzaj i warunki wykonywania prac na tych stanowiskach.

RÓŻNE FORMY PRZEPROWADZANIA SZKOLENIA

kurs – czas trwania nie krótszy niż 15 godzin lekcyjnych, są to zajęcia teoretyczne i praktyczne;

seminarium – trwa nie mniej niż 5 godzin lekcyjnych;

samokształcenie kierowane – odbywa się na podstawie materiałów przekazanych przez organizatora szkolenia, w szczególności przy zastosowaniu poczty, Internetu, przy jednoczesnym zapewnieniu konsultacji z osobami spełniającymi wymagania dla wykładowców.

SZKOLENIE KOŃCZY SIĘ EGZAMINEM!

Szkolenie okresowe zawsze kończy się egzaminem sprawdzającym przyswojenie przez uczestnika szkolenia wiedzy objętej programem szkolenia oraz umiejętności wykonywania lub organizowania pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy.

Egzamin jest przeprowadzany przed komisją powołaną przez organizatora szkolenia. Potwierdzeniem ukończenia z wynikiem pozytywnym szkolenia okresowego jest dokument wydany przez organizatora szkolenia. Odpis zaświadczenia jest przechowywany w aktach osobowych uczestnika szkolenia.

Misją naszej firmy jest uniwersalne wspieranie naszych Klientów w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. Kompleksową obsługę zapewniamy od 2005 r. jako placówka kształcenia ustawicznego dla osób dorosłych.

Naszą ofertę kierujemy do wszystkich, którzy cenią sobie najwyższy standard usług, dobrą cenę oraz terminową realizację zleceń.

Zapraszamy do kontaktu!

Dokumentacja pracownicza po nowelizacji (od 01.01.2019)

Zapraszamy do skorzystania ze szkolenia przeznaczonego dla pracowników:

Urzędów Miast i Gmin, , Urzędów Pracy, Ośrodków Pomocy Społecznej, Urzędów Skarbowych, Sądów, Placówek szkolnych, Domów Kultury, firm

Nazwa szkolenia:

Dokumentacja pracownicza po nowelizacji (od 01.01.2019)

Szkolenie jest poświęcone tematyce prowadzenia dokumentacji pracowniczej po nowelizacji, która weszła w życie od 01.01.2019r. Przedmiotem szkolenia jest przekazanie kompleksowej wiedzy w zakresie prowadzenia pełnej dokumentacji pracowniczej związanej ze stosunkiem pracy od procesu rekrutacji po ustanie stosunku pracy. Omówienie sankcji jakie grożą za naruszenie przepisów dotyczących dokumentacji osobowej pracowników, na kogo może zostać nałożona kara w sytuacji naruszenia przepisów.

Cele szkolenia:  

ü  zapoznanie uczestników z aktualnie obowiązującymi przepisami dotyczącymi prowadzenia dokumentacji pracowniczej po zmianach które weszły w życie od 01.01.2019r.,

ü  omówienie uczestnikom błędów, które mogą się pojawić w stosowaniu przepisów o prowadzeniu dokumentacji pracowniczej oraz sposobów na ich uniknięcie a także wyjaśnienie wątpliwości związanych z przechowywaniem dokumentów pracowników.

Termin: 14 czerwca 2019            Miejsce: Wrocław           Cena: 439 zł

Szkolenie odbywać się będą w godzinach 09:00-16:00

Szczegółowy program szkolenia:

 1. Obowiązek Prowadzenia dokumentacji pracowniczej – podstawy prawne dotyczące prowadzenia dokumentacji związanej ze stosunkiem pracy;
 2. Nowe zasady prowadzenia dokumentacji pracowniczej (w tym akt osobowych);
 3. Przepisy o ochronie danych osobowych, a dokumentacja pracownicza;
 4. Pojęcie danych osobowych;
 5. Dane wrażliwe;
 6. Zasady ochrony danych osobowych pracowników według RODO;
 7. Teczka akt osobowych – czym jest, forma, podział wewnętrzny;
 8. Teczka akt osobowych po 1 stycznia 2019r.;
 9. Dokumenty kandydatów do pracy i pracowników w jaki sposób je przechowywać i jak długo: kwestionariusze kandydata pracownika, oświadczenia o niekaralności: kiedy są wymagane i kiedy możesz ich żądać, badania wstępne, szczególne uprawnienia pracownika niepełnosprawnego, dokumenty potwierdzające stopień niepełnosprawności, postępowanie z dokumentami potwierdzającymi wcześniejsze zatrudnienie poza granicą państwa                        (u zagranicznego pracodawcy), dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje, przebieg zatrudnienia;
 10. Dokumentacja pracownicza w trakcie procesu zatrudnienia: umowa o pracę – zasady określania miejsca wykonywania pracy, informacje o warunkach zatrudnienia (art. 29 § 3 k.p.), potwierdzenie zapoznania się z treścią regulaminów, oceny ryzyka zawodowego, informacją o celu, zakresie oraz sposobie zastosowania monitoringu wizyjnego w miejscu pracy oraz monitoringu , zapoznaniu się z przepisami BHP, urlopy okolicznościowe, dokumentacja uprawnień rodzicielskich, zasady podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez pracowników i ich dokumentowanie, zmiany w treści stosunku pracy – wypowiedzenia zmieniające, aneksy do umów o pracę, przeniesienie służbowe;
 11. Dokumentacja kar porządkowych – tworzone dokumenty i zasady ich usuwania z akt osobowych – zgodnie z przepisami, które weszły w życie 1 stycznia 2019 r.
 12. Dokumenty dotyczące ustania zatrudnienia pracownika: porozumienie stron, dokumenty związane z wypowiedzeniem umowy o pracę, dokumenty związane z rozwiązaniem umowy bez wypowiedzenia;
 13. Nowe zasady numerowania dokumentów;
 14. Zasady skutecznego doręczania dokumentów dotyczących rozwiązania stosunku pracy;
 15. Sporządzanie i wydawanie świadectwa pracy, kary za niewypełnienie świadectwa pracy w części dotyczącej potrąceń z wynagrodzenia;
 16. Dokumentacja w sprawach związanych ze stosunkiem pracy od 1 stycznia 2019r obejmująca:
  1. ewidencję czasu pracy,
  2. kartę (listę) wypłaconego wynagrodzenia za pracę i innych świadczeń związanych z pracą,
  3. kartę ewidencji przydziału odzieży i obuwia roboczego itp.;
 17. Przyjęcie bezgotówkowej formy wypłaty wynagrodzenia i obowiązki pracodawcy tym związane;
 18. Szczególne wymagania dotyczące prowadzenia i przechowywania dokumentacji w postaci elektronicznej;
 19. Digitalizacja akt osobowych.
 20. Skrócenie terminu przechowywania teczek akt osobowych;
 21. Obowiązki wobec ZUS po skróceniu okresu przechowywania dokumentacji;
 22. Zasady przekazania do ZUS wszystkich niezbędnych danych pracowników i zleceniobiorców tzw. imienne raporty miesięczne;
 23. Doręczanie informacji lub zawiadomienia o możliwości odbioru dokumentacji pracowniczej oraz sposób odbioru tej dokumentacji;
 24. Wydawanie kopii dokumentacji pracowniczej;
 25. Dostosowanie istniejącej dokumentacji pracowniczej do nowych wymogów;
 26. Zakres dokumentacji tworzonej i prowadzonej dla osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych;
 27. Badania lekarskie i szkolenia BHP dla osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych – zakres dokumentacji;
 28. Jakie grożą kary za naruszenie przepisów dotyczących dokumentacji osobowej pracowników. Podmiot wobec którego może zostać nałożona kara w sytuacji naruszenia przepisów praw obowiązującego.

Szkolenie jest traktowane jako podnoszenie kwalifikacji zawodowych

Uczestnikom wystawiamy zaświadczenia na druku MEN


Cena szkolenia zawiera: cena udział w zajęciach dydaktycznych, materiały do zajęć (skrypt szkoleniowy, zeszyt, długopis), serwis kawowy podczas zajęć, obiad.

Istnieje możliwość doliczenia do faktury kosztów przejazdu na szkolenie.

Prawo administracyjne w praktyce

Zapraszamy do skorzystania ze szkolenia przeznaczonego dla pracowników:

Urzędów Gmin, Urzędów Miast

Szkolenie jest skierowane w szczególności do nowozatrudnionych pracowników organów administracji publicznej (zarówno rządowej, jak i samorządowej), którzy stosują przepisy k.p.a. i rozpatrują sprawy administracyjne, doradców podatkowych i nowo wybranych Radnych oraz wszystkich zainteresowanych zdobyciem aktualnej wiedzy z zakresu prowadzenia postępowań administracyjnych według znowelizowanych zasad.

Nazwa szkolenia:

Prawo administracyjne w praktyce

Opis szkolenia:  

Szkolenie obejmuje szereg zagadnień niezbędnych do prowadzenia postępowań administracyjnych. W trakcie szkolenia omówimy szczegółowo:

ü  specyfikę postępowań prowadzonych w pierwszej instancji,

ü  warunki i zasady rządzące postępowaniem mediacyjnym,

ü  formy doręczeń w kodeksie postępowania administracyjnego w tym doręczeń elektronicznych,

ü  jak ustrzec się przez zarzutem bezczynności oraz przewlekłości postępowania.

Termin I: 4 lipca 2019             Miejsce: Toruń           Cena: 439 zł

Termin II:5 lipca 2019             Miejsce: Kraków           Cena: 439 zł

Szkolenie odbywać się będą w godzinach 09:00-15:00

Szczegółowy program szkolenia:

 1. Pojęcie i istota oraz zasady ogólne postępowania administracyjnego:

ü  zakres przedmiotowy i podmiotowy stosowania prawa administracyjnego,

ü  źródła prawa obowiązującego w zakresie postępowania administracyjnego,

ü  przepisy intertemporalne i ich skutki dla trwających postępowań administracyjnych,

ü  zasady ogólne w postępowaniu administracyjnym i ich rola oraz zastosowanie na poszczególnych etapach prowadzonych postępowań administracyjnych i skutki naruszenia zasad ogólnych w kontekście kontroli sądowej,

ü  omówienie zmian zasad ogólnych postępowania administracyjnego, obowiązujących od 1 czerwca 2017 r. i 30 kwietnia 2018 r. oraz wyjątków od zasady pisemności.

 1. Podmioty postępowania administracyjnego i sposoby reprezentacji:

ü  organ prowadzący postępowanie administracyjne (pojęcie organu, rodzaje, właściwość rzeczowa, miejscowa i instytucjonalna, upoważnienie do prowadzenia postępowania -pełnomocnictwo administracyjne),

ü  wyłączenie organu i wyłączenie pracownika organu,

ü  strona postępowania administracyjnego (pojęcie strony),

ü  pełnomocnik w postępowaniu administracyjnym,

ü  inni uczestnicy postępowania administracyjnego.

 1. Doręczenia w postępowaniu administracyjnym:

ü  rodzaje doręczeń, w tym doręczenia elektroniczne,

ü  dokumentowanie doręczenia i badanie skuteczności doręczenia,

ü  doręczenia na elektroniczne skrzynki podawcze między podmiotami publicznymi,

ü  skutki niedoręczenia pisma procesowego, w tym konsekwencje niedoręczenia decyzji,

ü  zawiadomienie stron o decyzji lub innych czynnościach w postępowaniach z udziałem znacznej liczby podmiotów,

ü  przywrócenie terminu do wniesienia odwołania, zażalenia czy wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy,

 1. Bezczynność organu i przewlekłość postępowania administracyjnego, ponaglenie jego rola oraz cele:

ü  pojęcia bezczynności i przewlekłości postępowania administracyjnego,

ü  ponaglenie jako środek zaskarżenia bezczynności i przewlekłości,

ü  procedura rozpoznania ponaglenia,

ü  obowiązek pouczenia strony o możliwości wniesienia ponaglenia, w sytuacji szczególnej (art. 36 § 1 k.p.a.)

 1. Postępowanie administracyjne przed organem I instancji:

ü  wszczęcie postępowania administracyjnego (z urzędu i na wniosek) oraz odmowa wszczęcia postępowania administracyjnego,

ü  podanie – w jaki sposób się je wnosi, braki formalne wniosku i sposób ich uzupełnieni,

ü  postępowanie wyjaśniające (w tym wskazanie niespełnionych przesłanek do wydania decyzji zgodnej z żądaniem strony, pojęcie dowodu i rodzaje środków dowodowych, reguły dowodowe, m.in. nakaz rozstrzygania niedających się usunąć wątpliwości faktycznych na korzyść strony,

ü  wydanie decyzji (rodzaje decyzji, elementy jej treści),

ü  prawomocność i ostateczność administracyjnej oraz jej wykonalność,

ü  środki zaskarżenia decyzji w postępowaniu administracyjnym.

 1. Usprawnienie współdziałania organów i posiedzenie w trybie współdziałania:

ü  posiedzenie w trybie współdziałania, na wniosek strony, organu współdziałającego i z urzędu,

ü  termin na zwołanie posiedzenia,

ü  udział stron w posiedzeniu.

 1. Mediacja w postępowaniu administracyjnym:

ü  jako nowa instytucja postępowania administracyjnego,

ü  warunki pozwalające na przeprowadzenie mediacji – wielość stron, możliwość zawarcia ugody, sprawa, w której organ ma zamiar wydać decyzję na niekorzyść adresata i może się spodziewać odwołania – organ stroną mediacji; cel i skutki mediacji,

ü  dobrowolność mediacji,

ü  kwestie poufności,

ü  czas trwania mediacji i sposób jej zakończenia,

ü  koszty mediacji.

 1. Milczące załatwienie sprawy:

ü  cel instytucji milczącego załatwienia sprawy i jej istota,

ü  przepis prawa materialnego jako podstawa prawna do jej zastosowania,

ü  milczące zakończenie postępowania a milcząca zgoda,

ü  termin milczącego załatwienia sprawy.

 1. Szczególny tryb postępowania administracyjnego o charakterze uproszczonym:

ü  zasady rządzące postępowaniem uproszczonym,

ü  maksymalny termin na załatwienie sprawy w postępowaniu uproszczonym; wyłączenie możliwości wypowiedzenia się przez stronę co do przeprowadzonych dowodów,

ü  ograniczenie postępowania dowodowego do dowodów przedstawionych przez stronę na etapie wszczęcia postępowania i dowodów możliwych do ustalenia przez organ na podstawie danych, którymi organ ten dysponuje.

Szkolenie jest traktowane jako podnoszenie kwalifikacji zawodowych

Uczestnikom wystawiamy zaświadczenia na druku MEN


Cena szkolenia zawiera: cena udział w zajęciach dydaktycznych, materiały do zajęć (skrypt szkoleniowy, zeszyt, długopis), serwis kawowy podczas zajęć, obiad.

Istnieje możliwość doliczenia do faktury kosztów przejazdu na szkolenie.