„Ustawa o rewitalizacji, w zakresie przyznawania lokali zamiennych, w powiązaniu z przepisami ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego”

Nazwa szkolenia:   

Ustawa o rewitalizacji, w zakresie przyznawania lokali zamiennych, w powiązaniu z przepisami ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego” – szkolenie on-line

Szkolenie przeznaczone dla pracowników:  Urzędów miast, dział rewitalizacji
Termin:  01.03.2021         Miejsce:  on-line     cena: 395zł (netto/brutto)

Continue reading „„Ustawa o rewitalizacji, w zakresie przyznawania lokali zamiennych, w powiązaniu z przepisami ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego””

Nowelizacja ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego

Zapraszamy do skorzystania ze szkolenia przeznaczonego dla pracowników:

Urzędów Gmin, Urzędów Miast

Nazwa szkolenia:

Nowelizacja ustawy o ochronie praw lokatorów,      mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego

Termin: 3-5 lipca 2019            Miejsce: Jastrzębia Góra           Cena: 1 149 zł

Szczegółowy program szkolenia:

DZIEŃ 1

 1. Omówienie zmienionych i nowych pojęć ustawowych.
 2. Powstanie stosunku najmu:
  • Warunki ubiegania się o zawarcie umowy najmu lub podnajmu lokalu i najmu socjalnego lokalu wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu gminy.
  • Wyjaśnienie pojęcia „zamieszkiwanie” stosowanego np. przy: ubieganiu się o najem lokalu, wypowiedzeniu najmu z tytułu niezamieszkiwania czy też przy wstąpieniu w najem po śmierci najemcy.
 1. Pozbawienie lokatora tytułu prawnego do lokalu mieszkalnego przez właściciela:
  • Wypowiedzenie (w tym m.in. nadmetraż, miejscowość pobliska, zaległości w opłatach za dostawę mediów w przypadku gdy lokator nie ma zawartej umowy bezpośrednio z dostawcą).
  • Negocjacje w zakresie rozwiązania stosunku prawnego.
  • Powództwo o rozwiązanie stosunku prawnego i nakazanie przez sąd opróżnienia lokalu.

DZIEŃ 2

 1. Najem socjalny lokalu na podstawie prawomocnego wyroku sądowego:
  • Skuteczność oferty zawarcia umowy najmu na lokal socjalny, pouczenie o uprawnieniu do wytoczenia powództwa o ustalenie uprawnienia do zawarcia umowy najmu socjalnego lokalu.
  • Przedłużenia umów najmu socjalnego.
 1. Najem pomieszczenia tymczasowego w związku z prawomocnym wyrokiem sądowym:
  • Wskazanie przez gminę pomieszczenia tymczasowego w przypadku wykonywania przez komornika obowiązku opróżnienia lokalu.
  • Możliwość zawarcia nowej umowy itp.
  • Nowa interpretacja art. 1046 par.4 KPC.
 1. Sprawy związane z:
  • Ulepszeniami.
  • Lokalami zamiennymi: na czas koniecznej naprawy, w związku z koniecznością rozbiórki czy remontu budynku, z tytułu nadmetrażu czy planowanej sprzedaży (w tym: interpretacja definicji).
  • Przedawnieniem roszczeń.
  • Weryfikacją przez wynajmującego dochodów najemców oraz członków ich rodzin i w zależności od ich wysokości (przy ustalonych przez wynajmującego progach dochodowych) określenie wysokości czynszu w odniesieniu do umów najmu zawartych po wejściu w życie ustawy.
  • Nowymi formami dokumentowania wysokości osiąganych dochodów w gospodarstwie domowym, tj. deklaracji o ich wysokości i oświadczenia o stanie majątkowym zwłaszcza, że mają one być składane pod rygorem odpowiedzialności karnej.

DZIEŃ 3

 1. Omówienie spraw dotyczących najmu lokali na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego, m.in.:
  • Prawa małżonków i rozwiedzionych małżonków.
  • Odpowiedzialność za zapłatę czynszu i innych opłat.
  • Inne sprawy: np. korespondencja.
 1. Omówienie spraw uregulowanych przepisami Kodeksu postępowania cywilnego oraz przepisami wykonawczymi, w tym:
  • Tryb postępowania w sprawach o opróżnienie lokalu lub pomieszczenia, m.in. sprawy związane z wnioskiem komornika o wskazanie tymczasowego pomieszczenia lub noclegowni, sprawa dot. orzeczeń sądowych zapadłych przed 16 listopada 2011 r., w których brak wskazania przyczyn eksmisji, o których mowa w art. 17 ust. 1 ustawy o ochronie praw lokatorów oraz po tej dacie, usunięcie ruchomości itp.
  • Problematyka związana z żądaniem przez powoda ustalenia przez sąd istnienia lub nieistnienia stosunku prawnego.
 1. Zmiany w uchwałach dotyczących zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy:
  • Warunki, jakie musi spełniać lokal wskazywany dla osób niepełnosprawnych z uwzględnieniem rzeczywistych potrzeb wynikających z rodzaju niepełnosprawności.
  • Zasady przyznawania lokali na realizacje zadań, których mowa w art. 4 ust. 2b.
  • Kryteria oddawania w najem lokali o powierzchni powyżej 80 m2.
  • Weryfikacja spełnienia przez najemców kryterium wysokości dochodu uzasadniającego oddanie w najem lub podnajem lokalu.

Szkolenie jest traktowane jako podnoszenie kwalifikacji zawodowych

Uczestnikom wystawiamy zaświadczenia na druku MEN


Cena szkolenia od uczestnika zawiera: udział w zajęciach dydaktycznych, nocleg i wyżywienie w pokojach 2-3 osobowych, materiały do zajęć (skrypt szkoleniowy, zeszyt, długopis), serwis kawowy podczas zajęć.

Istnieje możliwość doliczenia do faktury kosztów przejazdu na szkolenie.

Kodeks Postępowania Administracyjnego – nowe zasady, zasady zmodyfikowane, nowelizacja KPA

Zapraszamy do skorzystania ze szkolenia przeznaczonego dla pracowników:

administracji publicznej, administracji samorządowej, oświaty, Urzędów Pracy, Urzędów Gmin, Urzędów Miast, Ośrodków Pomocy Społecznej, przedsiębiorstw, innych

Nazwa szkolenia:

Kodeks Postępowania Administracyjnego – nowe zasady,            zasady zmodyfikowane, nowelizacja KPA

Termin I: 19 listopada 2018           Miejsce: Kraków           Cena: 449 zł brutto

Termin II: 7 grudnia 2018           Miejsce: Toruń           Cena: 449 zł brutto

Cena przy zapisie trzech osób: 1 257 zł (tylko 419 zł brutto od osoby!)

Istnieje możliwość doliczenia do kosztów szkolenia / faktury                                    noclegu w dniu poprzedzającym szkolenie.

Szkolenie odbywać się będzie w godzinach 09:00-15:00

Szczegółowy program szkolenia:

 1. Zakres obowiązywania/przedmiot postępowania administracyjnego
 • Pojęcie „sprawy administracyjnej”
 • Pojęcie ” organu administracji publicznej”
 • Zasady postępowania administracyjnego. Rozszerzone obowiązki organu administracji publicznej w realizacji zasad ogólnych po nowelizacji kodeksu.

Nowe zasady:

 • Zasada rozstrzygania wątpliwości na korzyść strony (przyjazna interpretacja przepisów)
 • Zasada proporcjonalności, bezstronności, równego traktowania
 • Zasada pewności prawa
 • Zasada współdziałania organów dla dobra postępowania

Zasady zmodyfikowane:

 • Zasada polubownego rozstrzygania kwestii spornych
 • Zasada dwuinstancyjności
 • Zasada trwałości decyzji
 • pojęcia: osoby fizycznej, osoby prawnej, jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej
 • przedstawiciel strony, pełnomocnik strony. Pełnomocnik „zagraniczny” dla stron spoza krajów UE.
 • terminy załatwienia sprawy
 • wszczęcie postępowania
 1. Strona postępowania administracyjnego
 1. Załatwianie spraw administracyjnych

        z urzędu

        na żądanie strony

        odmowa wszczęcia postępowania

 • przedłużenie postępowania w świetle znowelizowanego art. 36 kodeksu

K.p.a. po nowelizacji

 • Instytucja ponaglenia. Postępowanie w sprawie ponaglenia. Obowiązki organów administracji publicznej w związku z wniesieniem ponaglenia.
 • Rozszerzona odpowiedzialność urzędników za bezczynność/przewlekłość            (art. 38 k.p.a.)
 • Ponaglenie a skarga na bezczynność/przewlekłość do sądu administracyjnego.
 • Doręczenie
 1. Doręczenia

        właściwe

        zastępcze

        konkludentne

 • Doręczenie za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Doręczenia                          na elektroniczną skrzynkę podawczą w przypadku gdy stroną lub innym uczestnikiem postępowania jest podmiot publiczny
 • Publiczne formy komunikacji ze stroną (obwieszczenie, forma zwyczajowa, bip)

k.p.a. po nowelizacji:

 • Modyfikacja i rozszerzenie dotychczasowej regulacji. Publiczne obwieszczenie w przypadku wielości stron postępowania.( art. 49 w nowym brzmieniu, nowy przepis – art. 49a k.p.a)
 • Fikcja doręczenia
 • Doręczenie zagraniczne
 • Konsekwencje wadliwego doręczenia bądź niedoręczenia w ogóle.
  • ustawowe sposoby wezwania
  • elementy wezwania
  • konsekwencje nieuczynienia zadość wezwaniu organu przez jego adresata
  • Obliczanie terminów
 1. Wezwania
 1. Terminy

K.p.a. po nowelizacji: doprecyzowanie dotychczasowej regulacji (termin liczone              w latach, sobota jako dzień wolny od pracy)

 • Uchybienie terminu. Przesłanki przywrócenia terminu.
 • Wszczęcie postępowania
 1. Postępowanie

        Z urzędu/na wniosek

 • Braki podania i konsekwencje ich nieuzupełnienia. Tryb uzupełniania braków podania. Pozostawienie podania bez rozpoznania (art. 64 k.p.a. po nowelizacji)
 • Uwierzytelnianie kopii dokumentów na wniosek strony (art. 76a §2b).
 • Zawiadomienie o zebraniu materiału dowodowego i możliwości zapoznania się z nim przez stronę.

K.p.a. po nowelizacji

 • Wskazanie stronie niespełnionych lub niewykazanych przesłanek od niej zależnych (art.79a k.p.a.)
 • Rozstrzyganie na korzyść strony wątpliwości co do stanu faktycznego sprawy (k.p.a. po nowelizacji – art.81a)
 • Przekazanie podania wniesionego do organu niewłaściwego
  • Co może być dowodem w postępowaniu administracyjnym
 1. Dowody

        Dokumenty – urzędowe/prywatne

        Dowód ze świadków

        Dowód z opinii biegłego

 • Środki przymusu wobec świadka/biegłego/strony
 • Obowiązki organu w zakresie postępowania dowodowego
 1. Współpraca między organami administracji publicznej

Nowelizacja k.p.a.:

 • Posiedzenie w trybie współdziałania – uzgodnienia między organami.
 • Nowe k.p.a. – Współpraca z europejskimi organami administracji
 • Zawieszenie z urzędu/na wniosek strony
 • Zawieszenie obligatoryjne/fakultatywne
 • Przesłanki zawieszenia i odwieszenia postępowania administracyjnego
 1. Zawieszenie postępowania administracyjnego

        Pojęcie „zagadnienia wstępnego”

 • Obowiązki organu w trakcie zawieszenia postępowania administracyjnego
 • Instytucja mediacji administracyjnej
 • Znowelizowana instytucja ugody administracyjnej
 • Postępowanie uproszczone
 • Milczące załatwienie sprawy
  • Elementy składowe decyzji po nowelizacji k.p.a.
  • Sprostowanie, uzupełnienie braków decyzji
  • Decyzja a postanowienie.
  • Zwyczajne środki zaskarżenia – odwołanie, wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy, zażalenie.
 1. Nowelizacja k.p.a. – nowe tryby:
 1. Decyzja
 1. Środki zaskarżenia

K.p.a. po nowelizacji:

 • Zrzeczenie się prawa do wniesienia odwołania. Pouczenie. Konsekwencje            dla strony.
 • Ograniczenie możliwości wydawania decyzji kasatoryjnych – wg art. 138 §2 k.p.a..
 • Postępowanie wyjaśniające przed organem odwoławczym na wniosek strony (art.136 §2 – 4 k.p.a.)
 • Obowiązek wskazania organowi I instancji właściwej interpretacji przepisów prawa (art. 138 §2 a k.p.a.)
 • Zaskarżenie decyzji kasatoryjnej do sądu administracyjnego – instytucja sprzeciwu. Przyspieszony i uproszczony tryb rozpoznania sprzeciwu przez sąd administracyjny. Ograniczenie zaskarżalności wyroku sądu administracyjnego.
 • Zmiany w zakresie instytucji wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy.
 • Likwidacja dwuinstancyjności postępowania w niektórych kategoriach spraw.
 1. Nadzwyczajne środki zaskarżenia: Wznowienie postępowania, zmiana/uchylenie decyzji ostatecznej, stwierdzenie nieważności decyzji.
 2. Administracyjne kary pieniężne

 

Szkolenie jest traktowane jako podnoszenie kwalifikacji zawodowych

Uczestnikom wystawiamy zaświadczenia na druku MEN


Cena szkolenia zawiera: cena udział w zajęciach dydaktycznych, materiały do zajęć (skrypt szkoleniowy, zeszyt, długopis), serwis kawowy podczas zajęć, obiad.

Istnieje możliwość doliczenia do faktury kosztów przejazdu na szkolenie.

Motywowanie pracowników jako element Zarządzania Zasobami Ludzkimi

Nazwa szkolenia:   

Motywowanie pracowników jako element Zarządzania Zasobami Ludzkimi

Szkolenie przeznaczone dla pracowników: 
administracji publicznej
szczególnie: Kadry kierowniczej 
 

Termin I:  26.10.2018                         Miejsce: Łódź                    Cena: 429zł

Termin II:  16.11.2018                        Miejsce: Warszawa           Cena: 429zł

Termin III:  20.11.2018                      Miejsce: Częstochowa       Cena: 429zł

Termin IV:  14.12.2018                      Miejsce: Wrocław              Cena: 429zł

 

 

Continue reading „Motywowanie pracowników jako element Zarządzania Zasobami Ludzkimi”

Trening umiejętności nawiązywania kontaktu z pacjentem uzależnionym

Nazwa szkolenia:   Trening umiejętności nawiązywania kontaktu z pacjentem uzależnionym

Szkolenie przeznaczone dla pracowników: UMiG, MOPS, PCPR, instytucji pomocy społecznej
szczególnie: psychologów, terapeutów, nauczycieli, pielęgniarek, wolontariuszy, pracowników socjalnych, pracowników ośrodków interwencji kryzysowej.
Termin I:  30.10.2018          Miejsce:  Łódź     cena: 429zł
Termin II:  29.11.2018          Miejsce:  Kraków   cena: 429zł

Continue reading „Trening umiejętności nawiązywania kontaktu z pacjentem uzależnionym”

Asertywność w obsłudze klienta i relacjach zawodowych

Nazwa szkolenia:   

Asertywność w obsłudze klienta i relacjach  zawodowych

Szkolenie przeznaczone dla pracowników: 
Urzędów Pracy, Urzędów Skarbowych, Urzędów Miast i Gmin
szczególnie:
m.in
: doradców zawodowych, pośredników pracy, specjalistów ds. rozwoju zawodowego
pracowników Działu Ewidencji Świadczeń, inspektorów, osób przeprowadzających kontrolę, konsultantów
oraz: urzędników obsługujących klientów, w tym trudnych i roszczeniowych

 

Termin : 17.10 – 19.10.2016             Miejsce: Zakopane      cena: 1650 zł
Przyjazd 16.10 od godz. 16.00, rozpoczęcie zajęć 17.10 o godz. 09.00, zakończenie szkolenia 19.10.

Klient agresywny – kontrola i prewencja zachowań agresywnych

Zapraszamy do skorzystania ze szkolenia przeznaczonego dla pracowników:

Urzędów Pracy, Urzędów

Szczególnie: nowych/nowoprzyjętych pracowników a także: dla osób pracujących na stanowiskach obsługujących dużą liczbę klientów /petentów/ interesantów oraz stanowiskach związanych z klientami trudnymi, agresywnymi, manipulującymi, roszczeniowymi, stosującymi różne formy psychomanipulacji.

Nazwa szkolenia

Klient agresywny – kontrola i prewencja zachowań agresywnych

Cel szkolenia:

zgłębienie postaw i zachowań klientów trudnych oraz strategii redukowania zachowania agresywnego

Termin: 28 – 30 listopada 2016           Miejsce:  Zakopane             Cena: 1550zł

Przyjazd 27.11 od godz. 16.00, rozpoczęcie zajęć godz. 9.00 . Zakończenie szkolenia 30.11 godz.15.00

Szczegółowy program szkolenia:

1. Pojęcie – trudny, agresywny klient

2. Psychologiczne aspekty relacji z klientem trudnym, agresywnym

3. Źródła i mechanizmy zachowań klientów przejawiających tendencje agresywne, roszczeniowość i inne, rozwój zachowania agresywnego, osobowość a agresja u ludzi dorosłych

4. Wpływy sytuacyjne na agresję : agresywne sygnały, alkohol, temperatura, inne stresory środowiskowe

5. Kontrola i prewencja zachowania agresywnego

– strategie redukowania agresji: katharsis, karanie, radzenie sobie z gniewem, uczenie się obserwacyjne,

6. Analiza własnych trudności w relacji z klientem trudnym, agresywnym

7. Budowanie zasobów osobistych do efektywnego radzenia sobie w trudnych kontaktach z klientami: sposoby reagowania na zachowania klienta, reagowanie na obiekcje i zastrzeżenia, reagowanie na oceny krytyczne, obrona przed osobowym atakiem i krytyką, techniki radzenia sobie z trudnymi pytaniami, sposoby unikania sporów

8. Doskonalenie umiejętności społecznych, niezbędnych w budowaniu profesjonalnego kontaktu z klientem

9. Doskonalenie umiejętności metodycznych, podnoszących obiektywizm pracownika względem klienta

 

Forma zajęć:      warsztat psychoedukacyjny

 • Gry i ćwiczenia symulacyjne wpływające na kształtowanie pożądanych postaw i zachowań uczestników
 • Studium przypadku umożliwiające analizowanie i rozwiązywanie trudnych sytuacji dotyczących specyfiki zawodowej uczestników szkolenia
 • Warsztaty w podgrupach dające możliwość efektywnej pracy w oparciu o doświadczenie zawodowe
 • Mini wykłady, podczas których jest przekazywana wiedza teoretyczna dotycząca omawianych zagadnień, uzupełniające i porządkujące posiadaną wiedzę
 • Dyskusje mające na celu wymianę doświadczeń oraz rozwiązywanie problemów
 • Odgrywanie ról umożliwiające indywidualną analizę i korektę zachowań uczestników

Szkolenie jest traktowane jako podnoszenie kwalifikacji zawodowych

Uczestnikom wystawiamy zaświadczenia na druku MEN

Cena szkolenia zawiera:

– udział w zajęciach dydaktycznych,

– koszt wyżywienia  (śniadanie, obiad, kolacja) i zakwaterowania – w pokojach 2-3 osobowych,

– materiały do zajęć (skrypt szkoleniowy, zeszyt, długopis),

– serwis kawowy podczas zajęć,

Istnieje możliwość doliczenia do faktury kosztów przejazdu na szkolenie.

Informacje i zapisy :  42 632 25 91  lub   512 370 212,   biuro@creator.edu.pl

 

Zarządzanie zmianą

Zarządzanie zmianą

– warsztat dla kierowników i pracowników

 

Szkolenie przeznaczone dla pracowników:  administracji

szczególnie: pośredników pracy, doradców zawodowych, specjalistów ds. rozwoju zawodowego, specjalistów rejestracji, ewidencji i świadczeń, specjalistów aktywizacji, pracowników pełniących funkcję doradcy klienta, kierowników, pracowników działu księgowości, wszystkich zainteresowanych tematyką szkolenia.
 

Termin I:  6-10 lipca 2015    Miejsce:  Kołobrzeg     Cena: 2100zł

Przyjazd 06.07 od godz. 12.00, rozpoczęcie zajęć godz. 14.00. Zakończenie szkolenia 10.07  godz.14.00

Termin II: 22-25 września 2015  Miejsce: Bochnia  Cena: 1700zł

Przyjazd 22.09 od godz. 12.00, rozpoczęcie zajęć godz. 14.00. Zakończenie szkolenia 25.09  godz.14.00

Continue reading „Zarządzanie zmianą”

Radzenie sobie z emocjami i stresem w kontakcie z klientem przejawiającym zaburzenia psychiczne

Nazwa szkolenia:   

Radzenie sobie z emocjami i stresem

w kontakcie z klientem przejawiającym zaburzenia psychiczne

czyli….

jak być zrelaksowanym, wypoczętym i wydajnym w pracy, po trudnych kontaktach z klientami?

Szkolenie przeznaczone dla pracowników:  

Urzędów Pracy, UMiG, PCPR, Ochotniczych Hufców Pracy, Agencji Zatrudnienia,  Biur Karier,

szczególnie:

doradców zawodowych, pośredników pracy, specjalistów ds. rozwoju zawodowego

pracowników Działu Ewidencji Świadczeń, inspektorów, konsultantów, pracowników pomocy społecznej

Oraz: urzędników obsługujących klientów 

Termin:  25 listopada 2014          Miejsce:  Łódź      cena: 280zł

Zajęcia realizowane w godzinach 9.00-16.00

Continue reading „Radzenie sobie z emocjami i stresem w kontakcie z klientem przejawiającym zaburzenia psychiczne”

Motywowanie osób bezrobotnych poprzez wykorzystanie narzędzi ekonomii społecznej.

Nazwa szkolenia:   Motywowanie osób bezrobotnych poprzez wykorzystanie narzędzi ekonomii społecznej.

Szkolenie przeznaczone dla pracowników:  PUP, Biur Karier, Agencji Zatrudnienia

szczególnie: doradców zawodowych

Termin:  30.11 – 03.12.2015 
Miejsce:
 Zakopane   Cena: 1750zł

Przyjazd 30.11 od godz. 12.00, rozpoczęcie zajęć godz. 14.00.
Zakończenie szkolenia 03.12godz.14.00

Continue reading „Motywowanie osób bezrobotnych poprzez wykorzystanie narzędzi ekonomii społecznej.”