Radzenie sobie z emocjami i stresem w kontakcie z klientem przejawiającym zaburzenia psychiczne

Zapraszamy do skorzystania ze szkolenia przeznaczonego dla pracowników:

Urzędów Pracy, Urzędów, Służb mundurowych, MOPS, Firm windykacyjnych

Szczególnie: nowych/nowoprzyjętych pracowników

a także: dla osób pracujących na stanowiskach obsługujących dużą liczbę klientów /petentów/ interesantów

oraz stanowiskach związanych z klientami trudnymi oraz o zaburzonej osobowości

Oraz: urzędników obsługujących klientów

Nazwa:

Radzenie sobie z emocjami i stresem w kontakcie z klientem przejawiającym zaburzenia psychiczne

Cel szkolenia:

radzenie sobie z sytuacją trudną i z własnymi emocjami podczas kontaktów z klientem przejawiającym zaburzenia psychiczne

Termin: 13-14 czerwca 2019           Miejsce: Łódź           Cena: 699 zł brutto

Zajęcia w godzinach 9.00-15.00

Szczegółowy program kursu:

 1. Nieprawidłowości psychiczne występujące u ludzi zdrowych – rozkojarzenie myślenia, złudzenia w procesie spostrzegania, omamy, objawu o cechach fobii.
 2. Klient z zaburzeniami psychicznymi – czynniki warunkujące prawidłowe czynności psychiczne, czynniki powodujące zakłócenia, zachowania klientów trudnych.
 3. Objawy zaburzeń psychicznych – zaburzenia spostrzegania i myślenia, zaburzenia pamięci i uwagi, psychopatologia emocji, zaburzenie aktywności i działań ruchowych
 4. Charakterystyka poszczególnych rozpoznań – klasyfikacja zaburzeń psychicznych, psychozy (paranoja, schizofrenia, choroby afektywne), nerwice (zaburzenia lękowe, zespół natręctw, nerwica histeryczna, nerwica depresyjna), zaburzenia osobowości (psychopatia, uzależnienia, zaburzenia seksualne), upośledzenia umysłowe.
 5. Metody postępowania z osobami przejawiającymi zaburzanie psychiczne – opanowanie gwałtownych zachowań petentów, sposoby łagodzenia konfliktów, udzielanie wskazówek klientom w trudnej dla nich sytuacji, prowadzenie rozmów z osobami chorymi, udzielanie pierwszej pomocy w ramach kompetencji pracownika.
 6. Skutki stresu wynikające z kontaktów z trudnymi klientami – reakcje na stres: fizjologiczna, emocjonalna, behawioralna i poznawcza.
 7. Proces radzenia sobie z sytuacją trudną – cele i strategie radzenia sobie ze stresem, radzenie sobie zorientowane na problem, radzenie sobie zorientowane na emocje, poczucie kontroli osobistej, kontrola behawioralna i poznawcza.
 8. Psychologiczne techniki kontrolowania stresu – mechanizmy obronne osobowości, działania o charakterze terapeutycznym.

Szkolenie jest traktowane jako podnoszenie kwalifikacji zawodowych

Uczestnikom wystawiamy zaświadczenia na druku MEN

Cena kursu 699 zł od uczestnika (cena zawiera udział w zajęciach dydaktycznych, materiały do zajęć, przerwy kawowe, obiad)

Klient agresywny – kontrola i prewencja zachowań agresywnych

Zapraszamy do skorzystania ze szkolenia przeznaczonego dla pracowników:

Urzędów Pracy, Urzędów, Służb mundurowych, MOPS, Firm windykacyjnych

Szczególnie: nowych/nowoprzyjętych pracowników

a także: dla osób pracujących na stanowiskach obsługujących dużą liczbę klientów /petentów/ interesantów

oraz stanowiskach związanych z klientami trudnymi, agresywnymi, manipulującymi, roszczeniowymi, stosującymi różne formy psychomanipulacji.

Nazwa:

Klient agresywny – kontrola i prewencja zachowań agresywnych

Cel:

zgłębienie postaw i zachowań klientów trudnych oraz strategii redukowania zachowania agresywnego

Termin: 1-2 czerwca 2019           Miejsce: Łódź           Cena: 699 zł brutto

Sobota: 9.00-17.00, niedziela 9.00-15.00

Szczegółowy program kursu:

 1. Pojęcie – trudny, agresywny klient.
 2. Psychologiczne aspekty relacji z klientem trudnym, agresywnym.
 3. Źródła i mechanizmy zachowań klientów przejawiających tendencje agresywne, roszczeniowość i inne, rozwój zachowania agresywnego, osobowość a agresja u ludzi dorosłych.
 4. Wpływy sytuacyjne na agresję: agresywne sygnały, alkohol, temperatura, inne stresory środowiskowe.
 5. Kontrola i prewencja zachowania agresywnego – strategie redukowania agresji: katharsis, karanie, radzenie sobie z gniewem, uczenie się obserwacyjne.
 6. Analiza własnych trudności w relacji z klientem trudnym, agresywnym.
 7. Budowanie zasobów osobistych do efektywnego radzenia sobie w trudnych kontaktach z klientami: sposoby reagowania na zachowania klienta, reagowanie na obiekcje i zastrzeżenia, reagowanie na oceny krytyczne, obrona przed osobowym atakiem i krytyką, techniki radzenia sobie z trudnymi pytaniami, sposoby unikania sporów.
 8. Doskonalenie umiejętności społecznych, niezbędnych w budowaniu profesjonalnego kontaktu z klientem.
 9. Doskonalenie umiejętności metodycznych, podnoszących obiektywizm pracownika względem klienta.

Forma zajęć: warsztat psychoedukacyjny

 • Gry i ćwiczenia symulacyjne wpływające na kształtowanie pożądanych postaw i zachowań uczestników
 • Studium przypadku umożliwiające analizowanie i rozwiązywanie trudnych sytuacji dotyczących specyfiki zawodowej uczestników szkolenia
 • Warsztaty w podgrupach dające możliwość efektywnej pracy w oparciu o doświadczenie zawodowe
 • Mini wykłady, podczas których jest przekazywana wiedza teoretyczna dotycząca omawianych zagadnień, uzupełniające i porządkujące posiadaną wiedzę
 • Dyskusje mające na celu wymianę doświadczeń oraz rozwiązywanie problemów
 • Odgrywanie ról umożliwiające indywidualną analizę i korektę zachowań uczestników

Szkolenie jest traktowane jako podnoszenie kwalifikacji zawodowych

Uczestnikom wystawiamy zaświadczenia na druku MEN

Cena kursu 699 zł od uczestnika (cena zawiera udział w zajęciach dydaktycznych, materiały do zajęć, przerwy kawowe, obiad)

Profilaktyka wypalenia zawodowego

Zapraszamy do skorzystania ze szkolenia przeznaczonego dla pracowników:

Urzędów Miast, Urzędów Pracy, Służb mundurowych, Pracowników Działu Egzekucji, itp.

Nazwa:

Profilaktyka wypalenia zawodowego

Cele kształcenia:

        Zaznajomienie słuchaczy z mechanizmami powstawania zjawiska wypalenia zawodowego w pracy,

        Rozwijanie kompetencji w zakresie sposobów zapobiegania i radzenia sobie z wypaleniem i stresem,

        Wykształcenie asertywnego funkcjonowania w życiu zawodowym i prywatnym – wyrażania siebie, swoich poglądów, potrzeb w sposób gwarantujący własny komfort psychiczny oraz nie naruszający granic psychologicznych innych ludzi

Celem szkolenia jest dostarczenie wiedzy na temat psychologicznych mechanizmów powstawania reakcji stresowej oraz zaprezentowanie nowoczesnych i skutecznych form radzenia sobie w sytuacji wypalenia zawodowego.

W trakcie szkolenia uczestnicy:

         Przejdą autodiagnozę obszarów deficytowych dotyczących zachowań asertywnych,

        Zdiagnozują czynniki stresogenne w swoim środowisku zawodowym,

        Przeanalizują czynniki obniżające ich motywację do pracy,

        Zapoznają się z przyczynami, objawami i przebiegiem syndromu wypalenia zawodowego,

        Poznają listę sygnałów ostrzegawczych charakterystycznych dla zespołu wypalenia, w celu określenia oceny własnego stanu,

       Poznają techniki skutecznego radzenia sobie ze stresem i wypaleniem zawodowym.

Stosowane metody szkoleniowe: dyskusje kierowane, ćwiczenia grupowe i indywidualne, symulacja ról, testy psychologiczne, techniki psychokorekcyjne.

Termin: 6-7 czerwca 2019           Miejsce: Zakopane           Cena: 1 100 zł brutto

przyjazd uczestników 05.06 po godz. 17tej. zakwaterowanie, rozpoczęcie zajęć 06.06.2019 o godz.09.00, zakończenie zajęć 07.06 godz.. 15.00.

Szczegółowy program kursu:

I. JAK ZNEUTRALIZOWAC STRES W PRACY?

ü  Rozpoznawanie własnego wzorca reakcji na stres

ü  Wykorzystanie sytuacji stresowej jako czynnika stymulującego rozwój osobisty i zawodowy

ü  Strategie i techniki radzenia sobie ze stresem

ü  Stres pozytywny i jego rola

ü  Stres i wsparcie w środowisku zawodowym i rodzinnym.

ü  Nauka optymalnych technik radzenia sobie ze stresem

II. DOSKONALENIE ASERTYWNEJ POSTAWY – TRENING ZACHOWAN ASERTYWNYCH

ü  Radzenie sobie z presją i z krytyką

ü  Konstruktywne radzenie sobie ze złością i agresją

ü  Wyrażanie i egzekwowanie swoich praw w jasny i bezpośredni sposób

ü  Sprawdzian praktycznych umiejętności – odmawianie, wystąpienia publiczne, radzenie sobie ze złością

III. PROFILAKTYKA WYPALENIA ZAWODOWEGO

ü  Objawy wypalenia zawodowego

ü  Fazy wypalenia zawodowego

ü  Profilaktyka

ü  Higiena psychiczna w miejscu pracy – jak nie dopuścić do wypalenia zawodowego?

ü  Utrzymanie pozytywnej motywacji do pracy

ü  Budowanie wspierających relacji

ü  Organizacja i zarządzanie czasem – rodzaje planowania

Szkolenie jest traktowane jako podnoszenie kwalifikacji zawodowych

Uczestnikom wystawiamy zaświadczenia na druku MEN


Cena kursu 1100 zł brutto (cena zawiera udział w zajęciach dydaktycznych oraz koszt wyżywienia                                i zakwaterowania). Zakwaterowanie w pokojach 2 lub 3 osobowych.

Pomoc de minimis

Zapraszamy do skorzystania ze szkolenia przeznaczonego dla pracowników:

Urzędów Pracy, Urzędów Miast i Urzędów Gmin

Nazwa szkolenia:

Pomoc de minimis

Cele szkolenia:

• dostarczenie pogłębionej i kompleksowej wiedzy o warunkach i trybie uzyskiwania pomocy publicznej w tym pomocy de minimis,

• pogłębienie wiedzy dotyczącej beneficjentów pomocy publicznej,

• nabycie praktycznych umiejętności z zakresu pomocy publicznej.

Termin: 1-2 lipca  2019           Miejsce: Jastrzębia Góra           Cena: 1149zł brutto

Przyjazd 30.06 po południu. Rozpoczęcie zajęć 1.07. godz. 9.00. zakończenie 2.07. godz. 15.00

Szczegółowy program szkolenia:

 1. Czym jest pomoc publiczna (podstawowe pojęcia związane z pomocą publiczną),
 2. Analiza przesłanek wystąpienia pomocy zgodnie z art. 107 ust. 1 TFUE:

ü  pochodzenie środków,

ü  przysporzenie,

ü  selektywna korzyść,

ü  zakłócenie konkurencji,

ü  wpływ na handel.

 1. Rodzaje i tryby udzielania pomocy publicznej (test pomocy publicznej):

ü  Pomoc regionalna, horyzontalna i sektorowa,

ü  Pomoc indywidualna a program pomocowy,

ü  Pomoc na ratowanie i restrukturyzację,

ü  Omówienie katalogu beneficjentów pomocy publicznej wykluczonych z możliwości uzyskania pomocy (badanie trudnej sytuacji ekonomicznej z uwagi na formę prowadzenia działalności gospodarczej, wykluczenia z uwagi na rodzaj prowadzonej działalności gospodarczej),

ü  Porównanie definicji pracodawcy oraz beneficjenta pomocy publicznej wraz ze konsekwencjami wynikającymi z zaklasyfikowania podmiotu do jednej z ww. kategorii.

 1. Warunki udzielania pomocy de minimis,
 2. Zasady proceduralne dotyczące udzielania pomocy publicznej,
 3. Realizacja projektu zgodnie z zasadami pomocy publicznej,
 4. Kumulacja pomocy na subsydiowane zatrudnienie (omówienie praktycznych przypadków kumulacji pomocy),
 5. Konsekwencje związane ze zwrotem pomocy publicznej udzielonej beneficjentowi. 

Szkolenie jest traktowane jako podnoszenie kwalifikacji zawodowych

Uczestnikom wystawiamy zaświadczenia na druku MEN

Cena szkolenia 

1149 brutto od uczestnika (cena zawiera udział w zajęciach dydaktycznych, wyżywienie, nocleg w pokojach 2-3 osobowych, serwis kawowy, materiały do zajęć).

Istnieje możliwość doliczenia do faktury kosztów przejazdu na szkolenie.