Akty prawne stosowane przez Powiatowe Urzędy Pracy – stan prawny obowiązujący w roku 2014; omówienie zmian. Warsztaty z metod stosowania rozwiązań prawnych w zakresie KPA.

Nazwa szkolenia:   

Akty prawne stosowane przez Powiatowe Urzędy Pracy

– stan prawny obowiązujący w roku 2014; omówienie zmian.

Warsztaty z metod stosowania rozwiązań prawnych w zakresie KPA.

Szkolenie przeznaczone dla pracowników:  

Nazwa szkolenia:   nazwa

Szkolenie przeznaczone dla pracowników:  dla kogo
szczególnie: dla kogo
oraz: dla kogo
Termin:  data          Miejsce:  miejsce      cena: cena

Continue reading „Akty prawne stosowane przez Powiatowe Urzędy Pracy – stan prawny obowiązujący w roku 2014; omówienie zmian. Warsztaty z metod stosowania rozwiązań prawnych w zakresie KPA.”

Akty prawne stosowane przez Powiatowe Urzędy Pracy

Nazwa szkolenia: Akty prawne stosowane przez Powiatowe Urzędy Pracy

– stan prawny obowiązujący w roku 2014; omówienie zmian.
Warsztaty z metod stosowania rozwiązań prawnych w zakresie KPA.

Szkolenie przeznaczone dla pracowników: Urzędów Pracy

szczególnie: Działu Ewidencji i Świadczeń
 
Termin: 29.09-3.10.2014 Miejsce: Gdańsk cena: 2220 zł

Przyjazd 29.09 od godz. 15.00, rozpoczęcie zajęć godz.17.00. Zakończenie szkolenia 03.10  godz.11.00

Continue reading „Akty prawne stosowane przez Powiatowe Urzędy Pracy”

Współpraca pośrednika pracy i specjalisty ds. rozwoju zawodowego w obsłudze osób zarejestrowanych: Indywidualny Plan Działania, organizacja szkoleń grupowych i indywidualnych w 2015 roku w aspekcie nowych przepisów – badanie zapotrzebowania na szkolenia

Nazwa szkolenia:   

Współpraca pośrednika pracy i specjalisty ds. rozwoju zawodowego

w obsłudze osób zarejestrowanych:

Indywidualny Plan Działania, organizacja szkoleń grupowych i indywidualnych w 2015 roku w aspekcie nowych przepisów – badanie zapotrzebowania na szkolenia, plan szkoleń, badanie efektywności szkoleń, współpraca z partnerami rynku pracy

Szkolenie przeznaczone dla pracowników: 

Urzędów Pracy,

Szczególnie: pośredników, specjalisty ds. rozwoju zawodowego

Termin I. :  29 czerwca – 3 lipca 2015     Miejsce:  Łeba  
Cena: 1990zł

Przyjazd 29.06 od godz. 12.00, rozpoczęcie zajęć godz. 14.00. Zakończenie szkolenia 03.07  godz.14.00

Termin II. :  21-24 września 2015     Miejsce:  Wrocław
Cena: 1700zł

Przyjazd 21.09 od godz. 12.00, rozpoczęcie zajęć godz. 14.00. Zakończenie szkolenia 24.09  godz.14.00

 
Cele: 
 1. Nabycie wiedzy i praktycznych umiejętności z zakresu skutecznej współpracy pomiędzy kluczowymi stanowiskami w Centrum Aktywizacji Zawodowej (współpraca na linii pośrednik pracy – specjalista ds. rozwoju zawodowego).
 2. Zwrócenie uwagi na realizację właściwej współpracy pośrednika pracy ze specjalistą ds. rozwoju zawodowego w celu wdrażania IPD.
Program szkolenia:
 1. Podział kompetencji między poszczególnymiw ramach Centrum Aktywizacji Zawodowej, ze szczególnym uwzględnieniem pośrednika pracy i specjalisty ds. rozwoju zawodowego – przejrzystość realizacji zadań.
 2. Zasady planowania i dokumentowania ścieżki aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych i poszukujących pracy.
 3. Przepływ informacji między pośrednikiem pracy a specjalistą ds. rozwoju zawodowego oraz pomiędzy CAZ a innymi komórkami jako gwarant skutecznej realizacji procesu aktywizacji zawodowej.
 4. Uświadomienie celu Indywidualnego Planu Działania klientowi i jego roli w realizacji IPD.
 5. Prawidłowa ścieżka osoby bezrobotnej w obrębie IPD w ramach świadczonych usług rynku pracy.
 6. Zasady współpracy pośrednika pracy i specjalisty ds. rozwoju zawodowego przy tworzeniu i realizacji IPD.
 7. Indywidualny Plan Działania jako „inna forma pomocy określona w ustawie” – konsekwencje w praktyce.
 8. Warunki zakończenia Indywidualnego Planu Działania.
 9. Monitorowanie IPD, ocena przydatności udzielonej pomocy, bilans IPD, kontrola realizacji.
 10. Plan postępowania z klientami w sytuacjach, gdy dotychczasowy Indywidualny Plan Działania nie przyniósł zamierzonych efektów.
 11. Podstawy prawne realizacji usług szkoleniowy w urzędzie pracy z uwzględnieniem nowych regulacji prawnych.
 12. Badanie zapotrzebowania na szkolenia.
 13. Opracowywanie i upowszechnianie informacji o możliwościach i zasadach korzystania ze szkoleń realizowanych przez urząd pracy.
 14. Tworzenie planu szkoleń w urzędzie pracy.
 15. Zasady ustalania zakresu tematycznego i określania jakości oferowanych szkoleń.
 16. Kryteria wyboru instytucji szkoleniowych mających realizować usługę szkoleniową.
 17. Opracowywanie projektu umowy szkoleniowej.
 18. Postępowanie w przypadku nie przestrzegania warunków umowy przez strony.
 19. Ustalenie kryteriów doboru kandydatów.
 20. Prawa i obowiązki osoby kierowanej.
 21. Obieg dokumentów przy organizacji szkoleń.
 22. Obszar współpracy specjalisty ds. rozwoju zawodowego w zakresie organizacji szkoleń z innymi kluczowymi stanowiskami w ramach CAZ, ze szczególnym uwzględnieniem współpracy z pośrednikiem pracy.
 23. Finansowanie kosztów egzaminów, licencji, studiów podyplomowych oraz udzielanie pożyczek finansowych – wnioski i umowy.
 24. Reguły prowadzenia dokumentacji szkoleniowej.
 25. Monitoring, badanie efektywności i skuteczności szkoleń grupowych oraz indywidualnych.
 26. Współpraca specjalisty ds. rozwoju zawodowego i pośrednika pracy z partnerami rynku pracy.

 

Szkolenie jest traktowane jako podnoszenie kwalifikacji zawodowych
Uczestnikom wystawiamy zaświadczenia na druku MEN
 
 
Cena szkolenia od uczestnika zawiera: udział w zajęciach dydaktycznych, koszt wyżywienia  i zakwaterowania w pokojach 2 lub 3 osobowych, materiały do zajęć, przerwy kawowe.
 
Po wcześniejszej rezerwacji istnieje możliwość prywatnego przedłużenia pobytu po szkoleniu.
 
 
Informacje i zapisy: 42 632 25 91 lub 512 370 212,
 

Tryb i zasady postępowania z dokumentacją wytwarzaną w toku działalności kancelaryjnej i archiwizacyjnej

Nazwa szkolenia: 

Tryb i zasady postępowania z dokumentacją
wytwarzaną w toku działalności kancelaryjnej i archiwizacyjnej

Szkolenie przeznaczone dla pracowników:  stykającycj się z dokumentacją
Termin:15-19 września 2014 Miejsce: Zakopane cena: 1950zł
 
Cel: zapoznanie słuchaczy z podstawami z zakresu archiwistyki i spraw kancelarii oraz zasad funkcjonowania archiwum zakładowego.
 
Program szkolenia:

I. Podstawy prawne postępowania z dokumentacją i redagowanie pism.

1. Konieczność utrwalania prowadzonej działalności.

2. Podstawowe konstrukcje prawa w zakresie kancelaryjnym i  archiwizacyjnym.

3. Formy prawne ochrony dokumentacji

4. Europejski Kodeks Dobrej Administracji.

5. Podstawowe akty prawne regulujące postępowanie z dokumentacją.

6. Obowiązek dokumentowania działań i zdarzeń.

7. Wewnętrzne akty normatywne: regulaminy i instrukcje, okólniki, pisma okólne, komunikaty, zarządzenia.

8. Normatywy kancelaryjne i techniczne:

 • instrukcja kancelaryjna;
 • rzeczowy wykaz akt;
 • klasyfikacja dokumentacji, z uwzględnieniem symboli i haseł klasyfikacyjnych, klasy rzeczowej z wykazu akt i klasy rzeczowej tytułowej;
 • kwalifikacja dokumentacji;
 • instrukcje techniczne;
 • systemy kancelaryjne

9. Minimum na temat korespondencji.

10. Podział pism ( wg: treści, formy, obiegu, terminu, rodzaju, itp.).

11. Elementy pism i redagowanie pism urzędowych.

12. Blankiety korespondencyjne i techniki tworzenia pism.

13. Skuteczność korespondencji urzędowej.

II. Ważniejsze terminy i pojęcia kancelaryjne i archiwizacyjne oraz czynności kancelaryjne.

1. Akta (specyficzne i typowe, akta sprawy).

2. Korespondencja, sprawy, czystopisy.

3. Dokumenty (elektroniczny, pisma, niejawne, jawne, urzędowe, dokumentacja, dokumentacja aktowa i nieaktowa inne rodzaje dokumentów).

4. Załączniki i poprzedniki.

5. Teczki aktowe – opisywanie teczek i zakładanie spisów spraw.

6. Rejestry i spisy spraw.

7. Organizacja obiegu dokumentów i pracy kancelaryjnej.

8. Obsługa punktu kancelaryjnego i kancelarii.

9. Obieg dokumentacji.

10. Ewidencjonowanie, dzienniki i rejestry kancelaryjne.

11. Organizacja i zakres działania składnicy akt.

12. Instrukcja dotycząca archiwizacji dokumentacji.

13. Obowiązki archiwisty.

14. Typowe czynności archiwizacyjne.

 
Szkolenie jest traktowane jako podnoszenie kwalifikacji zawodowych
Uczestnikom wystawiamy zaświadczenia na druku MEN
 
 
Cena szkolenia od uczestnika zawiera: udział w zajęciach dydaktycznych, koszt wyżywienia  i zakwaterowania w pokojach 2 lub 3 osobowych, materiały do zajęć, przerwy kawowe.
 
Po wcześniejszej rezerwacji istnieje możliwość prywatnego przedłużenia pobytu po szkoleniu.
 
 
Informacje i zapisy: 42 632 25 91 lub 512 370 212,
 

Organizacja szkoleń, studiów podyplomowych oraz egzaminów dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy w świetle obowiązujących przepisów oraz diagnozowane zapotrzebowania na kwalifikacje i umiejętności na lokalnym rynku pracy

Nazwa szkolenia:   

Organizacja szkoleń, studiów podyplomowych oraz egzaminów dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy w świetle obowiązujących przepisów oraz diagnozowane zapotrzebowania na kwalifikacje i umiejętności

na lokalnym rynku pracy

Szkolenie przeznaczone dla pracowników: 

Urzędów Pracy,

Szczególnie: specjalistów ds. rozwoju zawodowego

Termin:  27-29 sierpnia 2014  Miejsce: Wrocław  cena: 1670zł

Przyjazd 26.08 od godz. 15.00, rozpoczęcie zajęć 27.08. godz.10.00. Zakończenie szkolenia 29.08  godz.14.00

Continue reading „Organizacja szkoleń, studiów podyplomowych oraz egzaminów dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy w świetle obowiązujących przepisów oraz diagnozowane zapotrzebowania na kwalifikacje i umiejętności na lokalnym rynku pracy”

Motywowanie osób bezrobotnych poprzez wykorzystanie narzędzi ekonomii społecznej.

Nazwa szkolenia:   Motywowanie osób bezrobotnych poprzez wykorzystanie narzędzi ekonomii społecznej.

Szkolenie przeznaczone dla pracowników:  PUP, Biur Karier, Agencji Zatrudnienia

szczególnie: doradców zawodowych

Termin:  30.11 – 03.12.2015 
Miejsce:
 Zakopane   Cena: 1750zł

Przyjazd 30.11 od godz. 12.00, rozpoczęcie zajęć godz. 14.00.
Zakończenie szkolenia 03.12godz.14.00

Continue reading „Motywowanie osób bezrobotnych poprzez wykorzystanie narzędzi ekonomii społecznej.”

Polityka równości płci na rynku pracy

Nazwa szkolenia:   Polityka równości płci na rynku pracy

Szkolenie przeznaczone dla pracowników:  Urzędów Pracy, OHP, Agencji Zatrudnienia, Biur Karier

szczególnie:

urzędników obsługujących klientów/petentów
oraz: nowych / nowoprzyjętych pracowników, stażystów
M.in.: Działów Ewidencji Świadczeń i Informacji, Organizacyjnych, Administracji

a także: Kierowników i Kadry Zarządzającej, Menadżerów

Termin:  13-15 październiak 2014    Miejsce:  Bochnia  cena: 1620zł

Przyjazd 12.10 od godz. 17.00, rozpoczęcie zajęć 13.10 godz.8.00. Zakończenie szkolenia 15.10  godz.11.00

Continue reading „Polityka równości płci na rynku pracy”

Rola i zadania doradcy klienta w aktywizacji zawodowej klientów Powiatowego Urzędu Pracy oraz diagnozowane zapotrzebowania na kwalifikacje i umiejętności na lokalnym rynku pracy

Nazwa szkolenia:  

Rola i zadania doradcy klienta w aktywizacji zawodowej klientów Powiatowego Urzędu Pracy oraz diagnozowane zapotrzebowania na kwalifikacje i umiejętności na lokalnym rynku pracy

Szkolenie przeznaczone dla pracowników:  
Urzędów Pracy, 
Szczególnie: specjalistów ds. szkoleń, pośredników pracy
Termin:  15-19 września   Miejsce: Zakopane   cena: 1950zł

Przyjazd 15.09 od godz. 15.00, rozpoczęcie zajęć godz.17.00. Zakończenie szkolenia 19.09  godz.11.00

Continue reading „Rola i zadania doradcy klienta w aktywizacji zawodowej klientów Powiatowego Urzędu Pracy oraz diagnozowane zapotrzebowania na kwalifikacje i umiejętności na lokalnym rynku pracy”

Planowanie ścieżki aktywizacji zawodowej osoby niepełnosprawnej

Nazwa szkolenia:   

Planowanie ścieżki aktywizacji zawodowej osoby niepełnosprawnej

Szkolenie przeznaczone dla pracowników:  PUP

szczególnie:

pracowników urzędu pracy obsługujących klientów z niepełnosprawnością ( pośrednicy pracy, doradcy zawodowi, specjaliści ds. rozwoju zawodowego)

Termin:07 – 10 grudnia2015

 Miejsce: Kraków    cena: 1750 zł

Przyjazd 07.12 od godz. 12.00, rozpoczęcie zajęć godz. 14.00. Zakończenie szkolenia 10.12  godz.14.00

Continue reading „Planowanie ścieżki aktywizacji zawodowej osoby niepełnosprawnej”

Nowe instrumenty rynku pracy w świetle nowelizacji ustawy

Nowe instrumenty rynku pracy w świetle nowelizacji ustawy

 

(m.in. grant na telepracę, świadczenie aktywizacyjne, pożyczki z FP, bony aktywizacyjne, programy regionalne, wsparcie pracodawców zatrudniających osoby poniżej 30 roku życia i osoby powyżej 50 roku życia, utworzenie Krajowego Funduszu Szkoleniowego)

Szkolenie przeznaczone dla pracowników:  PUP

szczególnie: pośredników pracy, doradców zawodowych i działu ewidencji i świadczeń  

Termin: 12-15 października 2015   Miejsce: Toruń   Cena:1760zł

Przyjazd 12.10 od godz. 12.00, rozpoczęcie zajęć godz. 14.00.
Zakończenie szkolenia 15.10  godz.14.00

 

Continue reading „Nowe instrumenty rynku pracy w świetle nowelizacji ustawy”