Profilowanie klientów

Nazwa szkolenia:   Profilowanie klientów jako nowa propozycja w nowelizacji ustawy  o promocji zatrudnienia 

Szkolenie przeznaczone dla pracowników:  Urzędów Pracy,
szczególnie:

pośredników pracy, doradców zawodowych, specjalistów do spraw rozwoju zawodowego

oraz:  innych zainteresowanych tematyką szkolenia

Termin19-21 listopada 2014      Miejsce:  Gdańsk     cena:1250zł

Przyjazd 19.11 od godz. 18.00, rozpoczęcie zajęć 20.11. godz.9.00. Zakończenie szkolenia 21.11  godz.14.00

 

Continue reading „Profilowanie klientów”

Kompendium wiedzy rekrutacyjnej

Nazwa szkolenia:   

Kompendium wiedzy rekrutacyjnej

Szkolenie przeznaczone dla pracowników:  PUP
szczególnie: pośredników pracy, doradców zawodowych, specjalistów do spraw rozwoju zawodowego, pracowników działu ewidencji iświadczeń oraz innych zainteresowanych tematyką szkolenia
 
Termin:  06 – 09 lipca 2015 Miejsce: Kołobrzeg cena: 1750zł

Przyjazd 06.07 od godz. 12.00, rozpoczęcie zajęć godz. 14.00. Zakończenie szkolenia 9.07  godz.14.00

Continue reading „Kompendium wiedzy rekrutacyjnej”

Rola i zadania doradcy klienta w aktywizacji społeczno – zawodowej osób bezrobotnych po 50 roku życia

Nazwa szkolenia:   

Rola i zadania doradcy klienta w aktywizacji społeczno – zawodowej osób bezrobotnych po 50 roku życia

Szkolenie przeznaczone dla pracowników:  Urzędów Pracy
szczególnie: pośrednicy pracy, doradcy zawodowi i doradcy klineta
 
Termin: 29-31 października 2014      Miejsce: Zakopane  cena: 1560zł

Przyjazd 28.10 od godz. 18.00, rozpoczęcie zajęć 29.10. godz. 9.00 . Zakończenie szkolenia 31.10 godz.13.00

Zadania doradcy klienta w aspekcie współpracy z klientem indywidualnym i instytucjonalnym

Nazwa szkolenia:   

Zadania doradcy klienta w aspekcie współpracy z klientem indywidualnym i  instytucjonalnym

Szkolenie przeznaczone dla pracowników:  PUP
szczególnie: Doradców Zawodowych, Pośredników Pracy, Spec.ds.rozwoju zaw., Działu Ewidencji

Termin : 17-20 listopada 2014  Miejsce: Gdańsk     cena:1560zł

Przyjazd 17.11 od godz. 18.00, rozpoczęcie zajęć 18.11 godz.09.00. Zakończenie szkolenia 20.11  godz.14.00

 

Continue reading „Zadania doradcy klienta w aspekcie współpracy z klientem indywidualnym i instytucjonalnym”

Radzenie sobie z emocjami i stresem w kontakcie z klientem przejawiającym zaburzenia psychiczne

Nazwa szkolenia:   

Radzenie sobie z emocjami i stresem

w kontakcie z klientem przejawiającym zaburzenia psychiczne

czyli….

jak być zrelaksowanym, wypoczętym i wydajnym w pracy, po trudnych kontaktach z klientami?

Szkolenie przeznaczone dla pracowników:  

Urzędów Pracy, UMiG, PCPR, Ochotniczych Hufców Pracy, Agencji Zatrudnienia,  Biur Karier,

szczególnie:

doradców zawodowych, pośredników pracy, specjalistów ds. rozwoju zawodowego

pracowników Działu Ewidencji Świadczeń, inspektorów, konsultantów, pracowników pomocy społecznej

Oraz: urzędników obsługujących klientów 

Termin:  25 listopada 2014          Miejsce:  Łódź      cena: 280zł

Zajęcia realizowane w godzinach 9.00-16.00

Continue reading „Radzenie sobie z emocjami i stresem w kontakcie z klientem przejawiającym zaburzenia psychiczne”

Pośrednik Pracy jako kluczowy pracownik Centrum Aktywizacji Zawodowej w Powiatowym Urzędzie Pracy

Nazwa szkolenia:   

Pośrednik Pracy jako kluczowy pracownik Centrum Aktywizacji Zawodowej w Powiatowym Urzędzie Pracy

Szkolenie przeznaczone dla pracowników:  publicznych służb zatrudnienia zainteresowanych tematyką szkolenia

szczególnie: pośredników pracy

 I Termin:
7-10 lipca 2015   Miejsce:  Kołobrzeg   cena:1750zł

Przyjazd 07.07 od godz. 12.00, rozpoczęcie zajęć godz. 14.00.

Zakończenie szkolenia 10.07  godz. 14.00

 II Termin:
22 – 25 września 2015 Miejsce:  Jastrzębia Góra cena: 1800 zł

Przyjazd 22.09 od godz. 12.00, rozpoczęcie zajęć godz. 14.00.
Zakończenie szkolenia 25.09  godz.14.00

Continue reading „Pośrednik Pracy jako kluczowy pracownik Centrum Aktywizacji Zawodowej w Powiatowym Urzędzie Pracy”

Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy w kontekście innych przepisów prawa oraz nowelizacja ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy – najważniejsze zmiany. Interpretacja przepisów prawnych, powiązanie z innymi ustawami

Nazwa szkolenia:   

Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy w kontekście innych przepisów prawa

oraz nowelizacja ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy – najważniejsze zmiany. Interpretacja przepisów prawnych, powiązanie z innymi ustawami, najnowsze orzecznictwo sądoweSzkolenie przeznaczone dla pracowników:  

dla pracowników PUP

szczególnie: dla pracowników wszystkich działów

Termin:   25-28 listopada 2014       Miejsce:  Zakopane    cena:1600zł

Przyjazd 25.11.2014 od godz. 14.00. Rozpoczęcie zajęć o godz. 1600, zakończenie 28.11 o godz. 13.00.

Cele szkolenia:

ü  Weryfikacja i ujednolicenie wiedzy w zakresie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz przygotowanie uczestników szkolenia do wdrożenia planowanych zmian.

ü  Omówienie z uczestnikami szkolenia nowelizacji ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz zapoznanie się z nowym wymiarem zadań publicznych służb zatrudnienia.

  

Program szkolenia:

1. Podstawy prawne realizacji zadań w powiatowym urzędzie pracy: ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz przepisy innych aktów prawnych z nią powiązanych, tj. kodeks pracy,  kpa – prowadzenie postępowania wyjaśniającego,  ustawa
o systemie ubezpieczeń społecznych, ustawa o swobodzie działalności gospodarczej, ustawa o  opiece zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych, ustawa o pomocy społecznej, ustawa o ubezpieczeniu społecznym rolników, ustawa o podatku rolnym, ustawa o minimalnym wynagrodzeniu, inne przepisy resortowe ( Karta Nauczyciela, ustawa o Policji, o służbie więziennej i in.).

2. Podstawowe zadania wynikające z ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

3. Przyznanie lub odmowa przyznania statusu osoby bezrobotnej.

4. Wyznaczanie wizyt w urzędzie pracy, stawiennictwo – obowiązek, skierowania do aktywnych form – orzeczenia sądów administracyjnych.

5. Badanie zdolności i gotowości do podjęcia pracy – najnowsze orzecznictwo.

6. Podstawy utraty statusu osoby bezrobotnej i osoby poszukującej pracy.

7. Ustalanie uprawnień do świadczeń: zasiłek dla osób bezrobotnych, stypendia, dodatek aktywizacyjny.

8. Zwrot nienależnie pobranych świadczeń.

9. Usługi rynku pracy.

10. Instrumenty rynku pracy.

11. Omówienie projektu nowelizacji ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, najważniejsze zmiany i konsekwencje wynikające dla urzędu:

– metody diagnozowania i profilowania klientów urzędu pracy;

– doradca klienta jako nowy wymiar pracy z klientem;

– pożyczki na utworzenie stanowiska pracy oraz na podjęcie działalności gospodarczej;

– zlecanie usług przez powiatowe urzędy pracy;

– zmiany w definicjach ustawowych;

– pozostałe zmiany w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

 
 
Szkolenie jest traktowane jako podnoszenie kwalifikacji zawodowych
Uczestnikom wystawiamy zaświadczenia na druku MEN
 
 
Cena szkolenia od uczestnika: 1600zł
cena zawiera: udział w zajęciach dydaktycznych, koszt wyżywienia  i zakwaterowania w pokojach 2 lub 3 osobowych, materiały do zajęć, przerwy kawowe.
 
Po wcześniejszej rezerwacji istnieje możliwość prywatnego przedłużenia pobytu po szkoleniu.
 
 
Informacje i zapisy: 42 632 25 91 lub 512 370 212,
  

Rola i zadania specjalisty ds. rozwoju zawodowego i pośrednika pracy w aktywizacji zawodowej klientów Powiatowego Urzędu Pracy oraz diagnozowane zapotrzebowania na kwalifikacje i umiejętności na lokalnym rynku pracy

Nazwa szkolenia:   

Rola i zadania specjalisty ds. rozwoju zawodowego i pośrednika pracy

w aktywizacji zawodowej klientów Powiatowego Urzędu Pracy oraz diagnozowane zapotrzebowania na kwalifikacje i umiejętności na lokalnym rynku pracySzkolenie przeznaczone dla pracowników:

 dla pracowników PUP

oraz: specjalistów ds. szkoleń, pośredników pracy

Termin :  12 – 15 października 2015   
Miejsce:  Toruń    Cena: 1760 zł

Przyjazd 12.10 od godz. 12.00, rozpoczęcie zajęć godz. 14.00. Zakończenie szkolenia 15.10  godz.14.00

Cele kształcenia:  
 1. Zapoznanie uczestników szkolenia z rozwiązaniami w zakresie skutecznej aktywizacji klientów urzędu w świetle ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
 2. Przypomnienie i utrwalenie zasad organizacji szkoleń, studiów podyplomowych oraz egzaminów w oparciu o ustawę oraz rozporządzenie.
 3. Usystematyzowanie wiedzy w zakresie warunków organizacji szkoleń według standardu.
 4. Realizowanie procedur standardu organizacji szkoleń oraz doskonalenie kompetencji diagnozowania potrzeb szkoleniowych i planowania szkoleń. 
Program szkolenia:
 1. Podział kompetencji między poszczególnymiw ramach Centrum Aktywizacji Zawodowej, ze szczególnym uwzględnieniem specjalisty ds. rozwoju zawodowego – przejrzystość realizacji zadań.
 2. Metody diagnozowania i profilowania klientów urzędu pracy.
 3. Dobre praktyki w profilowaniu klientów podejmowane w innych krajach Europy.
 4. Doradca klienta jako nowy wymiar pracy z klientem.
 5. Zasady planowania i dokumentowania ścieżki aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych i poszukujących pracy.
 6. Przepływ informacji między specjalistą ds. rozwoju zawodowego, pośrednikiem pracy a innymi stanowiskami w ramach CAZ oraz innymi komórkami jako gwarant skutecznej realizacji procesu aktywizacji zawodowej.
  1. Podstawy prawne realizacji usług szkoleniowy w urzędzie pracy.
  2. Badanie zapotrzebowania na szkolenia.
  3. Model diagnozowania zapotrzebowania na kwalifikacje i umiejętności na lokalnym rynku pracy.
  4. Rola badań ankietowych w diagnozowaniu zapotrzebowania na poziomie powiatowych rynków pracy.
  5. Narzędzia analizy danych dla potrzeb diagnozowania.
  6. Opracowywanie i upowszechnianie informacji o możliwościach i zasadach korzystania ze szkoleń realizowanych przez urząd pracy.
  7. Tworzenie planu szkoleń w urzędzie pracy.
  8. Zasady ustalania zakresu tematycznego i określania jakości oferowanych szkoleń.
  9. Kryteria wyboru instytucji szkoleniowych mających realizować usługę szkoleniową.
  10. Opracowywanie projektu umowy szkoleniowej.
  11. Postępowanie w przypadku nie przestrzegania warunków umowy przez strony.
  12. Ustalenie kryteriów doboru kandydatów.
  13. Prawa i obowiązki osoby kierowanej.
  14. Obieg dokumentów przy organizacji szkoleń.
  15. Obszar współpracy specjalisty ds. rozwoju zawodowego w zakresie organizacji szkoleń z innymi kluczowymi stanowiskami w ramach CAZ.
  16. Reguły prowadzenia dokumentacji szkoleniowej.
  17. Monitoring, badanie efektywności i skuteczności szkoleń grupowych oraz indywidualnych.
  18. Współpraca specjalisty ds. rozwoju zawodowego z partnerami rynku pracy.

  

 
Szkolenie jest traktowane jako podnoszenie kwalifikacji zawodowych
Uczestnikom wystawiamy zaświadczenia na druku MEN
 
 
Cena szkolenia od uczestnika: 1760 zł

Cena zawiera:

– udział w zajęciach dydaktycznych,

wyżywienie i zakwaterowanie w 2 lub 3 – osobowych pokojach

– materiały do zajęć (skrypt szkoleniowy, zeszyt, długopis),

 

Po wcześniejszej rezerwacji istnieje możliwość prywatnego przedłużenia pobytu po szkoleniu.
 
 
Informacje i zapisy: 42 632 25 91 lub 512 370 212,
 
 

 

Techniki negocjacji i radzenia sobie z psychomanipulacją klientów

Nazwa szkolenia: Techniki negocjacji i radzenia sobie z psychomanipulacją klientów

Szkolenie przeznaczone dla pracowników: Urzędów Pracy, Urzędów
szczególnie: pracowników administracji, osoby obsługujące sekretariat,
osoby zajmujące się aktywizacją zawodową rynku pracy, liderów kl. pracy, pracow. rozliczających petentów, negocjujących warunki umów, inspektorów, osób przeprowadzających kontrolę, konsultantów
oraz: Urzędników obsługujących klientów/petentów
 
Termin: 17-21 listopada 2014 Miejsce: Zakopane cena: 1750zł.
Przyjazd 17.11 od godz. 15.00, rozpoczęcie zajęć godz.17.00. Zakończenie szkolenia 21.11 godz.11.00

Continue reading „Techniki negocjacji i radzenia sobie z psychomanipulacją klientów”