RODO W DZIALE KADR – Ochrona danych osobowych w dziale spraw personalnych po nowelizacji z dnia 25 maja 2018 r.

Zapraszamy do skorzystania ze szkolenia przeznaczonego dla pracowników:

administracji publicznej, administracji samorządowej, oświaty, Urzędów Pracy, Urzędów Gmin, Urzędów Miast, Ośrodków Pomocy Społecznej, przedsiębiorstw, innych

Nazwa szkolenia:

RODO W DZIALE KADR

Ochrona danych osobowych w dziale spraw personalnych                  po nowelizacji z dnia 25 maja 2018 r.

Cel szkolenia:

Uczestnicy szkolenia poznają prawa pracowników i kandydatów do pracy uczestniczących w procesach rekrutacyjnych w zakresie ochrony danych osobowych, zasady ochrony danych osobowych oraz dóbr osobistych pracowników w procesie pracy oraz po zakończeniu stosunku pracy, zasady udzielania referencji byłym pracownikom określone przez RODO.

Uczestnicy szkolenia uzyskają wiedzę również w jaki sposób przygotować administratora danych osobowych do zmian wynikających z RODO w zakresie ochrony danych osobowych i jakim obowiązkom musi on sprostać aby wdrożyć prawidłowo system ochrony danych osobowych pracowników. Uczestnicy szkolenia zapoznają się również ze zmianami w prowadzeniu dokumentacji pracowniczej.

Adresaci szkolenia:

        Pracownicy działu kadr i płac;

        Pracownicy odpowiedzialni za funkcjonowanie ZFŚS;

        Pracownicy działu szkoleń;

        Pracownicy oraz współpracownicy biur rachunkowych oraz księgowi prowadzący również sprawy pracownicze;

        Pracownicy agencji pracy tymczasowej;

        Pracodawcy samodzielnie prowadzący sprawy pracownicze.

Termin I: 27 września 2018           Miejsce: Łódź           Cena: 349 zł

Termin II: 12 października 2018           Miejsce: Warszawa           Cena: 499 zł

Szkolenie odbywać się będą w godzinach 09:00-16:00

Szczegółowy program szkolenia:

 1. Definicja danych osobowych.
 2. Podmiot przetwarzający dane osobowe i jego obowiązki. Lista osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych oraz zakres upoważnienia. Udzielanie upoważnień do przetwarzania danych.
 3. Administrator danych osobowych i jego obowiązki w procesie przetwarzania danych osobowych w procesie pracy,
 4. Inspektor Ochrony Danych Osobowych – rola, zasady powołania, uprawnienia.
 5. Pozyskiwanie zgody od potencjalnych pracowników dla potrzeb rekrutacji – zakres zgody, obieg dokumentów, okres archiwizacji.
 6. Dokumenty pracownicze – sposób udostępniania.
 7. Dokumentacja osobowa poza działem kadr.
 8. Prawa: do sprostowania danych, do usunięcia danych, do wglądu w historię zmian, do ograniczania przetwarzania, do sprzeciwu.
 9. Obowiązek zabezpieczania danych – aspekt techniczny i organizacyjny.
 10. Zasady uzyskiwania referencji.
 11. Prawa pracownika z zakresu ochrony danych osobowych i dóbr osobistych np. wizerunku pracownika na stronie internetowej pracodawcy, adresu maile i adresu IP komputera.
 12. Przekazywanie danych osobowych podmiotom trzecim celem szkolenia pracowników.
 13. Zasady przekazywania danych osobowych organom nadzorczym oraz kontrolnym,
 14. Ochrona danych osobowych a lista płac i lista obecności pracowników w pracy.
 15. Obowiązek zgłaszania incydentów dotyczących danych osobowych.
 16. Elektroniczna dokumentacja pracownicza w 2019r. Okres przechowywania danych.
 17. Odpowiedzialność cywilna, karna, dyscyplinarna związana z przetwarzaniem danych osobowych.

Szkolenie jest traktowane jako podnoszenie kwalifikacji zawodowych

Uczestnikom wystawiamy zaświadczenia na druku MEN


Cena szkoleniazawiera: cena udział w zajęciach dydaktycznych, materiały do zajęć (skrypt szkoleniowy, zeszyt, długopis), serwis kawowy podczas zajęć, obiad.

Istnieje możliwość doliczenia do faktury kosztów przejazdu na szkolenie.

RODO W OŚWIACIE – Ochrona danych osobowych w oświacie po nowelizacji z dnia 25 maja 2018 r.

Zapraszamy do skorzystania ze szkolenia przeznaczonego dla pracowników:

oświaty

 

Nazwa szkolenia:

RODO W OŚWIACIE

Ochrona danych osobowych w oświacie po nowelizacji z dnia 25 maja 2018 r.

 

Cele szkolenia:

 1. przedstawienie specyfiki przetwarzania danych osobowych w placówce oświatowej zgodnie RODO,
 2. usystematyzowanie wiedzy na temat obowiązków dyrektorów placówek oświatowych określonych w RODO,
 3. dostarczyć uczestnikom praktycznej wiedzy o RODO, dzięki której będą mogły zostać podjęte najlepsze możliwe decyzje dotyczące wdrażania RODO w jednostce,
 4. zapewnić osobom w nim uczestniczącym wiedzę dotyczącą zasad realizowania obowiązku wynikającego z przepisów o ochronie danych osobowych.

Termin I: 20 września 2018            Miejsce: Łódź           Cena: 349 zł

 

Termin II: 1 października 2018            Miejsce: Warszawa           Cena: 499 zł

Szkolenie odbywać się będą w godzinach 09:00-16:00

Szczegółowy program szkolenia:

CZĘŚĆ I – WPROWADZENIE – WYKŁAD

 1. Unijne rozporządzenie o ochronie danych (RODO) – kogo i w jakim zakresie dotyczy ono oświaty.
 2. Podstawowe pojęcia dotyczące ochrony danych osobowych oraz ich zdefiniowanie w placówkach oświaty.
 3. Wyznaczenie inspektora ochrony danych w placówkach oświaty – obowiązkowo czy dobrowolnie, kwalifikacje, status, zadania.
 4. Nowa ustawa o ochronie danych osobowych jako akt uzupełniający stosowanie RODO – omówienie zagadnień które reguluje.
 5. Zasady monitoringu w placówkach oświaty.
 6. Zmiany przepisach w związku z wdrażaniem RODO  – omówienie zagadnień które ulegną zmianie w oświacie (np. Kodeks pracy, ustawa – Prawo oświatowe, ustawa o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych).
 7. Powołanie nowego organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych – rola i kompetencje, nowe uprawnienia kontrolne, kryteria nakładania kar pieniężnych,   odwoływanie się od nałożonych kar, odpowiedzialność finansowa, karna, cywilna, czy dyrektor może zostać pociągnięty do indywidualnej odpowiedzialności finansowej.

CZĘŚĆ II – WYKŁAD Z ELEMENTAMI WARSZTATU

 1. W jaki sposób należy przygotować się, by było możliwe spełnienie wymagań RODO?
 2. Opracowanie niezbędnych narzędzi do przeprowadzenie audytu ochrony danych osobowych w jednostce, omówienie wybranych wzorów.
 3. Dopuszczalność przetwarzania danych osobowych w edukacji.
 4. Obowiązki informacyjne.
 5. Rodzaje danych osobowych przetwarzanych w szkołach i placówkach oświatowych.
 6. Powierzenie przetwarzania danych osobowych, a udostępnienie oraz upoważnienie                   do przetwarzania danych osobowych.
 7. Upoważnienia do przetwarzania danych osobowych ucznia i przedszkolaka.
 8. Upoważnienia do obioru dziecka z przedszkola zakres oraz zasady identyfikacji.
 9. Realizacja wymagań RODO w praktyce przy funkcjonowaniu przedszkola i szkoły.
 10. Ochrona wizerunku ucznia podczas procesu kształcenia.
 11. Co powinna zawierać polityka ochrony danych osobowych w szkołach i przedszkolach.

 

Szkolenie jest traktowane jako podnoszenie kwalifikacji zawodowych

Uczestnikom wystawiamy zaświadczenia na druku MEN

 

Cena szkoleniazawiera: cena udział w zajęciach dydaktycznych, materiały do zajęć (skrypt szkoleniowy, zeszyt, długopis), serwis kawowy podczas zajęć, obiad.

Istnieje możliwość doliczenia do faktury kosztów przejazdu na szkolenie.