Realizacje projektów unijnych

Creator posiada doświadczenie jako podwykonawca w ramach szkoleń współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Poddziałanie:

– 6.1.2. „Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie„:
Szkolenia z tematów:

 

  • udzielanie wsparcia osobom tracącym zatrudnienie z przyczyn leżących po stronie zakładu pracy
  • klient agresywny – kontrola i prewencja zachowań agresywnych
  • wydatki strukturalne oraz zasady sporządzania sprawozdania RB-WS
  • profesjonalna obsługa osób bezrobotnych – Kodeks Postępowania Administracyjnego
  • równość szans – równość płci na rynku pracy
  • pakiet umiejętności urzędnika
  • aktualne zagadnienia związane z rachunkowością budżetową
  • zwiększenie skuteczności działań pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w zakresie aktywizacji zawodowej osób w wieku 45+.
  • praca z klientem trudnym oraz przejawiającym zaburzenia psychiczne

– 6.2.”Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia” W ramach tego projektu Creator przygotował materiały szkoleniowe i przeszkolił kadrę zarządzająca projektu w zakresie „Polityki równości szans”.

Creator posiada doświadczenie jako wykonawca w ramach szkoleń współfinansowanych z środków Unii Europejskiej w ramach EFS:
– 9.3 Upowszechnienie formalnego kształcenia ustawicznego w formach szkolnych. „Specjaliści w sporcie – organizator imprez sportowych”, okres realizacji od 01.03.2012-31.10.2012, jako Partner
– 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego, „Anagra w grze”, okres realizacji od 03.09.2012 – 31.07.2013, jako lider projektu.