Szkolenia wstępne BHP

Szkolenia wstępne BHP

Termin szkolenia wstępnego:

16.02.2019             Miejsce: Łódź           Cena: 40 zł

Kodeks pracy mówi, iż pracodawca jest zobowiązany zapewnić przeszkolenie pracownika w zakresie bhp przed dopuszczeniem go do pracy.

​Szkoleniom podlegają wszyscy zatrudnieni bez względu na rodzaj wykonywanej pracy. Pracodawcy nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada on wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy (art. 2373 § 1 Kodeksu pracy). Co istotne – sam pracodawca również musi odbyć szkolenie w zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy i uaktualniać wiedzę w zakresie koniecznym do wypełnienia ciążących na nim obowiązków.

Szkolenie wstępne obejmuje instruktaż ogólny i stanowiskowy. Instruktaż ogólny ma na celu zapoznanie nowego pracownika z przepisami bhp zawartymi w Kodeksie pracy, w regulaminie pracy (jeśli taki regulamin obowiązuje u pracodawcy) oraz z zasadami udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Odbywają go nowo zatrudnieni pracownicy (bez względu na formę zatrudnienia), studenci – praktykanci oraz uczniowie szkół zawodowych zatrudnieni w celu praktycznej nauki zawodu.

INSTRUKTAŻ OGÓLNY

​Instruktaż ogólny przeprowadzany jest przez pracownika służby bezpieczeństwa i higieny pracy, osobę wykonująca u pracodawcy zadania tej służby lub pracodawcę, który sam wykonuje takie zadania. Może go też przeprowadzić pracownik wyznaczony przez pracodawcę, jednakże musi on posiadać wymagany zasób wiedzy i umiejętności, zapewniający stosowną realizację programu instruktażu, posiadający aktualne zaświadczenie o ukończeniu wymaganego szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. Czas tego szkolenia nie może być krótszy niż 1,5h.

INSTRUKTAŻ STANOWISKOWY

Instruktaż stanowiskowy odbywa się na stanowisku pracy, na którym pracownik będzie pracował. Jest ono przeprowadzane, aby zapoznać pracownika z zagrożeniami występującymi na obejmowanym przez niego stanowisku, sposobami ochrony przed zagrożeniami oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy. Składa się z czterech etapów:

                1.            rozmowa wstępna instruktora z pracownikiem,

                2.  pokaz i objaśnienie przez instruktora wszystkich czynności, jakie ma wykonywać pracownik na stanowisku pracy z zachowaniem bezpiecznych metod pracy,

                3.            próbne wykonanie czynności przez pracownika i możliwa ich korekta przez instruktora,

                4.            samodzielna praca pracownika pod nadzorem instruktora.

Końcowym efektem przeprowadzenia instruktażu stanowiskowego powinien być sprawdzian wiedzy z zakresu bezpiecznego wykonywania pracy. Pracownik zostaje dopuszczony do pracy na określonym stanowisku jeśli sprawdzian zostanie zdany rezultatem pozytywnym. Czas trwania tego szkolenia powinien być uzależniony od przygotowania zawodowego pracownika, dotychczasowego stażu pracy oraz rodzaju pracy i zagrożeń występujących na stanowisku pracy, na którym pracownik ma być zatrudniony.

DOWÓD NA ODBYCIE SZKOLENIA WSTĘPNEGO

Odbycie przez pracownika instruktażu ogólnego i stanowiskowego zostaje potwierdzone przez niego na piśmie oraz odnotowane w aktach osobowych pracownika. Oświadczenie pracownika o odbyciu szkolenia wstępnego zawiera imię i nazwisko pracownika, miejsce i datę odbycia szkolenia, podpis pracownika.

​Oprócz ww. oświadczenia pracodawca powinien zadbać o wypełnienie i zamieszczenie w aktach osobowych pracownika „karty szkolenia wstępnego w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy”.

Misją naszej firmy jest uniwersalne wspieranie naszych Klientów w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. Kompleksową obsługę zapewniamy od 2005 r. jako placówka kształcenia ustawicznego dla osób dorosłych.

Naszą ofertę kierujemy do wszystkich, którzy cenią sobie najwyższy standard usług, dobrą cenę oraz terminową realizację zleceń.

Zapraszamy do kontaktu!