Zasady obiegu dokumentów w Urzędzie Pracy po wejściu w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu ta

Nazwa szkolenia:   

Zasady obiegu dokumentów w Urzędzie Pracy po wejściu w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takichdanych

Szkolenie przeznaczone dla pracowników:  PUP
Termin:  28.10.2019         Miejsce:  Łódź      cena: 439 brutto/netto
Termin:  25.11.2019         Miejsce:  Warszawa     cena: 439 brutto/netto
Termin:  09.12.2019         Miejsce:  Wrocław      cena: 439 brutto/netto

 
Cel:  

Doskonalenie umiejętności związanych z wykonywaniem prac kancelaryjnych, właściwego postępowania z korespondencją, organizowania i nadzorowania obiegu dokumentów urzędów po wejściu w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych

 
Program szkolenia:

1.        Omówienie podstawowych aktów prawnych regulujących obieg dokumentów w urzędzie.

2.        Osoby odpowiedzialne za opracowanie instrukcji w sprawie tworzenia, obiegu i kontroli dokumentów, w tym dokumentów księgowych oraz wdrażanie jej w życie.

3.        Rola i zakres instrukcji obiegu i kontroli dokumentów wewnętrznych w prawidłowym procesie zarządzania jednostką publiczną.

4.        Czynności składające się na obieg i kontrolę dokumentów w urzędzie,

5.        Rodzaje dokumentacji wpływającej lub tworzonej w urzędzie i właściwe z nią postępowanie:

·           Dokument przekazany e-mailem, na informatycznym nośniku danych, na skrzynkę podawczą ePUAP, dokument papierowy,

·           Kategorie dokumentacji, Dokumentacja tworząca akta spraw i nie tworząca akta spraw.

6.        Platforma EPUAP2 i jej miejsce w obiegu dokumentów w urzędzie:

·        Obowiązki podmiotów realizujących zadania publiczne- podstawa prawna,

·        Doręczanie dokumentów elektronicznych – w jakich sytuacjach ma zastosowanie poczta elektroniczna, a w jakich elektroniczna skrzynka podawcza;

·        Zakres niezbędnych informacji do opublikowania na stronach podmiotowych Biuletynów Informacji Publicznej;

·        Kiedy stosujemy podpis kwalifikowany i czym się różni od e-puap,

·         Sporządzanie pism w formie dokumentów elektronicznych;

·        Sporządzanie kopii pism otrzymanych w postaci elektronicznej – czy jest obowiązkowe;

·        Wymiana dokumentów pomiędzy podmiotami realizującymi zadania publiczne.

7.         Ochrona danych osobowych w procesie obiegu dokumentów w urzędzie :

·  obowiązki administratora danych osobowych w zakresie ochrony danych w procesie obiegu dokumentów w urzędzie,

·  obowiązku podmiotu przetwarzającego w zakresie ochrony danych osobowych w obiegu dokumentów,

·  ocena ryzyka przetwarzania danych osobowych w przypadku zmian zasad obiegu dokumentów w urzędzie,

·  odpowiedzialność administratora danych oraz podmiotu przetwarzającego za naruszenie ochrony

 
(zainteresowanym wysyłamy szczegółowy opis szkolenia )
 
 
Szkolenie jest traktowane jako podnoszenie kwalifikacji zawodowych
Uczestnikom wystawiamy zaświadczenia na druku MEN
 
 
Cena szkolenia od uczestnika: cena 439 zł brutto/netto
cena zawiera: udział w zajęciach dydaktycznych, lunch, materiały do zajęć, przerwy kawowe.
 
Informacje i zapisy: 42 632 25 91 lub 790 38 38 39