Akty prawne stosowane przez Powiatowe Urzędy Pracy

Nazwa szkolenia: Akty prawne stosowane przez Powiatowe Urzędy Pracy

– stan prawny obowiązujący w roku 2014; omówienie zmian.
Warsztaty z metod stosowania rozwiązań prawnych w zakresie KPA.

Szkolenie przeznaczone dla pracowników: Urzędów Pracy

szczególnie: Działu Ewidencji i Świadczeń
 
Termin: 29.09-3.10.2014 Miejsce: Gdańsk cena: 2220 zł

Przyjazd 29.09 od godz. 15.00, rozpoczęcie zajęć godz.17.00. Zakończenie szkolenia 03.10  godz.11.00

 
Cel:
 1. Zapoznanie uczestników szkolenia z nową procedurą rejestracji bezrobotnych i poszukujących pracy.
 2. Omówienie nowych elementów regulacji.
 3. Procedura administracyjna – praktyczne stosowanie przepisów Kpa w Powiatowych Urzędach Pracy.
Sposób realizacji:
prezentacja PP, warsztat, konsultacje indywidualne
 
I. Akty prawne stosowane przez PUP:
 1. Procedura rejestracji bezrobotnych i poszukujących pracy oraz ustalanie statusu bezrobotnego i poszukującego pracy:
  – tryb rejestracji w przypadku pierwszej i ponownej rejestracji,
  – miejsce rejestracji,
  – forma rejestracji,
  – moment rejestracji.
 2. Wymagane dokumenty:
  – dokument tożsamości,
  – dokumenty potwierdzające kwalifikacje (świadectwa, dyplomy, zaświadczenia),
  – dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe oraz dokumenty niezbędne do ustalenia uprawnień wynikających z ustawy (świadectwa pracy oraz inne dokumenty),
  – dokumenty dot. przeciwwskazań do wykonywania określonych prac,
  – dokument potwierdzający stopień niepełnosprawności.
 3. Karta rejestracyjna:
  – treść karty rejestracyjnej,
  – forma karty rejestracyjnej,
  – sposób wypełnienia karty rejestracyjnej,
  – moment założenia karty rejestracyjnej,
  – oświadczenie bezrobotnego/poszukującego pracy,
  – podpis na karcie rejestracyjnej,
  – treść oświadczenie o prawdziwości danych składanego przez bezrobotnego lub poszukującego pracy pod rygorem odpowiedzialności karnej.
 4. Rejestracja osobista a rejestracja za pomocą formularza elektronicznego:
  – różnice w obu formach rejestracji,
  – warunki do dokonania rejestracji z wykorzystaniem formularza elektronicznego,
  – zakres przekazywanych w trakcie rejestracji danych,
  – dokumentowanie danych,
  – obowiązki bezrobotnego/poszukującego pracy związane z rejestracją,
  – obowiązki PUP wobec osób zarejestrowanych.
 5. Rejestr bezrobotnych i poszukujących pracy.
 6. Centralny rejestr bezrobotnych i poszukujących pracy – rola i zadania rejestru.
 7. Odmowa zarejestrowania bezrobotnego/poszukującego pracy.
 8. Zmiana miejsca zamieszkania (miejsce zamieszkania, a miejsce zameldowania)
  – obowiązki osoby zmieniającej miejsce zamieszkania,
  – korespondencja między PUP,
  – wyłączanie z rejestru bezrobotnych/poszukujących pracy – utrata statusu bezrobotnego/poszukującego pracy.
 9. Rejestracja cudzoziemców oraz obywateli państw członkowskich UE i EOG
  – status bezrobotnego,
  – status poszukującego pracy w przypadku osób transferujących zasiłek z innego państwa,
  – współpraca PUP i WUP w przypadkach rejestracji osób państw członkowskich UE i EOG.
 10. Omówienie problemów występujących podczas realizacji zadań – wymiana doświadczeń.
II. Praktyczne stosowanie kodeksu postępowania administracyjnego w Powiatowych Urzędach Pracy.
 1. Zasady ogólne postępowania administracyjnego oraz omówienie najczęściej popełnianych błędów w postępowaniu administracyjnym przy wydawaniu decyzji.
 2. Strona i jej uprawnienia, pełnomocnictwa.
 3. Załatwianie spraw:
  • doręczanie pism, decyzji, postanowień,
  • wezwania,
  • terminy
 4. Konstrukcja prawna decyzji administracyjnych i postanowień zgodnie z Kpa.
 5. Tryb i zakres przeprowadzania postępowania administracyjnego:
  • wszczęcie postępowania ( na żądanie strony lub z urzędu)
  • prawidłowe dokumentowanie czynności dowodowych ( protokoły, notatki służbowe, adnotacje),
  • czynny udział strony w postępowaniu, umożliwienie stronie przeglądanie akt sprawy
 6. Zawieszenie postępowania.
 7. Odwołania od decyzji wydanej przez organ I instancji.
 8. Omówienie problemów występujących podczas realizacji zadań – wymiana doświadczeń.
 9. Wznowienie postępowania, uchylenie, zmiana oraz stwierdzenie nieważności decyzji.
 10. Wydawanie zaświadczeń na żądanie strony.
Szkolenie jest traktowane jako podnoszenie kwalifikacji zawodowych
Uczestnikom wystawiamy zaświadczenia na druku MEN
 

Cena szkolenia od uczestnika: 2220,00 zł od uczestnika. Cena zawiera:

 1. udział w zajęciach dydaktycznych,
 2. koszt wyżywienia: śniadania (4), obiad (4), kolacja (4) i zakwaterowania ( 4 doby)- w pokojach 2-3 osobowych,
 3. materiały do zajęć (skrypt szkoleniowy, zeszyt, długopis),
 4. serwis kawowy podczas zajęć
 
Informacje i zapisy: 42 632 25 91 lub 512 370 212,