Dokumentacja pracownicza po nowelizacji (od 01.01.2019)

Zapraszamy do skorzystania ze szkolenia przeznaczonego dla pracowników:

Urzędów Miast i Gmin, , Urzędów Pracy, Ośrodków Pomocy Społecznej, Urzędów Skarbowych, Sądów, Placówek szkolnych, Domów Kultury, firm

Nazwa szkolenia:

Dokumentacja pracownicza po nowelizacji (od 01.01.2019)

Szkolenie jest poświęcone tematyce prowadzenia dokumentacji pracowniczej po nowelizacji, która weszła w życie od 01.01.2019r. Przedmiotem szkolenia jest przekazanie kompleksowej wiedzy w zakresie prowadzenia pełnej dokumentacji pracowniczej związanej ze stosunkiem pracy od procesu rekrutacji po ustanie stosunku pracy. Omówienie sankcji jakie grożą za naruszenie przepisów dotyczących dokumentacji osobowej pracowników, na kogo może zostać nałożona kara w sytuacji naruszenia przepisów.

Cele szkolenia:  

ü  zapoznanie uczestników z aktualnie obowiązującymi przepisami dotyczącymi prowadzenia dokumentacji pracowniczej po zmianach które weszły w życie od 01.01.2019r.,

ü  omówienie uczestnikom błędów, które mogą się pojawić w stosowaniu przepisów o prowadzeniu dokumentacji pracowniczej oraz sposobów na ich uniknięcie a także wyjaśnienie wątpliwości związanych z przechowywaniem dokumentów pracowników.

Termin: 14 czerwca 2019            Miejsce: Wrocław           Cena: 439 zł

Szkolenie odbywać się będą w godzinach 09:00-16:00

Szczegółowy program szkolenia:

 1. Obowiązek Prowadzenia dokumentacji pracowniczej – podstawy prawne dotyczące prowadzenia dokumentacji związanej ze stosunkiem pracy;
 2. Nowe zasady prowadzenia dokumentacji pracowniczej (w tym akt osobowych);
 3. Przepisy o ochronie danych osobowych, a dokumentacja pracownicza;
 4. Pojęcie danych osobowych;
 5. Dane wrażliwe;
 6. Zasady ochrony danych osobowych pracowników według RODO;
 7. Teczka akt osobowych – czym jest, forma, podział wewnętrzny;
 8. Teczka akt osobowych po 1 stycznia 2019r.;
 9. Dokumenty kandydatów do pracy i pracowników w jaki sposób je przechowywać i jak długo: kwestionariusze kandydata pracownika, oświadczenia o niekaralności: kiedy są wymagane i kiedy możesz ich żądać, badania wstępne, szczególne uprawnienia pracownika niepełnosprawnego, dokumenty potwierdzające stopień niepełnosprawności, postępowanie z dokumentami potwierdzającymi wcześniejsze zatrudnienie poza granicą państwa                        (u zagranicznego pracodawcy), dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje, przebieg zatrudnienia;
 10. Dokumentacja pracownicza w trakcie procesu zatrudnienia: umowa o pracę – zasady określania miejsca wykonywania pracy, informacje o warunkach zatrudnienia (art. 29 § 3 k.p.), potwierdzenie zapoznania się z treścią regulaminów, oceny ryzyka zawodowego, informacją o celu, zakresie oraz sposobie zastosowania monitoringu wizyjnego w miejscu pracy oraz monitoringu , zapoznaniu się z przepisami BHP, urlopy okolicznościowe, dokumentacja uprawnień rodzicielskich, zasady podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez pracowników i ich dokumentowanie, zmiany w treści stosunku pracy – wypowiedzenia zmieniające, aneksy do umów o pracę, przeniesienie służbowe;
 11. Dokumentacja kar porządkowych – tworzone dokumenty i zasady ich usuwania z akt osobowych – zgodnie z przepisami, które weszły w życie 1 stycznia 2019 r.
 12. Dokumenty dotyczące ustania zatrudnienia pracownika: porozumienie stron, dokumenty związane z wypowiedzeniem umowy o pracę, dokumenty związane z rozwiązaniem umowy bez wypowiedzenia;
 13. Nowe zasady numerowania dokumentów;
 14. Zasady skutecznego doręczania dokumentów dotyczących rozwiązania stosunku pracy;
 15. Sporządzanie i wydawanie świadectwa pracy, kary za niewypełnienie świadectwa pracy w części dotyczącej potrąceń z wynagrodzenia;
 16. Dokumentacja w sprawach związanych ze stosunkiem pracy od 1 stycznia 2019r obejmująca:
  1. ewidencję czasu pracy,
  2. kartę (listę) wypłaconego wynagrodzenia za pracę i innych świadczeń związanych z pracą,
  3. kartę ewidencji przydziału odzieży i obuwia roboczego itp.;
 17. Przyjęcie bezgotówkowej formy wypłaty wynagrodzenia i obowiązki pracodawcy tym związane;
 18. Szczególne wymagania dotyczące prowadzenia i przechowywania dokumentacji w postaci elektronicznej;
 19. Digitalizacja akt osobowych.
 20. Skrócenie terminu przechowywania teczek akt osobowych;
 21. Obowiązki wobec ZUS po skróceniu okresu przechowywania dokumentacji;
 22. Zasady przekazania do ZUS wszystkich niezbędnych danych pracowników i zleceniobiorców tzw. imienne raporty miesięczne;
 23. Doręczanie informacji lub zawiadomienia o możliwości odbioru dokumentacji pracowniczej oraz sposób odbioru tej dokumentacji;
 24. Wydawanie kopii dokumentacji pracowniczej;
 25. Dostosowanie istniejącej dokumentacji pracowniczej do nowych wymogów;
 26. Zakres dokumentacji tworzonej i prowadzonej dla osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych;
 27. Badania lekarskie i szkolenia BHP dla osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych – zakres dokumentacji;
 28. Jakie grożą kary za naruszenie przepisów dotyczących dokumentacji osobowej pracowników. Podmiot wobec którego może zostać nałożona kara w sytuacji naruszenia przepisów praw obowiązującego.

Szkolenie jest traktowane jako podnoszenie kwalifikacji zawodowych

Uczestnikom wystawiamy zaświadczenia na druku MEN


Cena szkolenia zawiera: cena udział w zajęciach dydaktycznych, materiały do zajęć (skrypt szkoleniowy, zeszyt, długopis), serwis kawowy podczas zajęć, obiad.

Istnieje możliwość doliczenia do faktury kosztów przejazdu na szkolenie.