Prawo administracyjne w praktyce

Zapraszamy do skorzystania ze szkolenia przeznaczonego dla pracowników:

Urzędów Gmin, Urzędów Miast

Szkolenie jest skierowane w szczególności do nowozatrudnionych pracowników organów administracji publicznej (zarówno rządowej, jak i samorządowej), którzy stosują przepisy k.p.a. i rozpatrują sprawy administracyjne, doradców podatkowych i nowo wybranych Radnych oraz wszystkich zainteresowanych zdobyciem aktualnej wiedzy z zakresu prowadzenia postępowań administracyjnych według znowelizowanych zasad.

Nazwa szkolenia:

Prawo administracyjne w praktyce

Opis szkolenia:  

Szkolenie obejmuje szereg zagadnień niezbędnych do prowadzenia postępowań administracyjnych. W trakcie szkolenia omówimy szczegółowo:

ü  specyfikę postępowań prowadzonych w pierwszej instancji,

ü  warunki i zasady rządzące postępowaniem mediacyjnym,

ü  formy doręczeń w kodeksie postępowania administracyjnego w tym doręczeń elektronicznych,

ü  jak ustrzec się przez zarzutem bezczynności oraz przewlekłości postępowania.

Termin I: 4 lipca 2019             Miejsce: Toruń           Cena: 439 zł

Termin II:5 lipca 2019             Miejsce: Kraków           Cena: 439 zł

Szkolenie odbywać się będą w godzinach 09:00-15:00

Szczegółowy program szkolenia:

  1. Pojęcie i istota oraz zasady ogólne postępowania administracyjnego:

ü  zakres przedmiotowy i podmiotowy stosowania prawa administracyjnego,

ü  źródła prawa obowiązującego w zakresie postępowania administracyjnego,

ü  przepisy intertemporalne i ich skutki dla trwających postępowań administracyjnych,

ü  zasady ogólne w postępowaniu administracyjnym i ich rola oraz zastosowanie na poszczególnych etapach prowadzonych postępowań administracyjnych i skutki naruszenia zasad ogólnych w kontekście kontroli sądowej,

ü  omówienie zmian zasad ogólnych postępowania administracyjnego, obowiązujących od 1 czerwca 2017 r. i 30 kwietnia 2018 r. oraz wyjątków od zasady pisemności.

  1. Podmioty postępowania administracyjnego i sposoby reprezentacji:

ü  organ prowadzący postępowanie administracyjne (pojęcie organu, rodzaje, właściwość rzeczowa, miejscowa i instytucjonalna, upoważnienie do prowadzenia postępowania -pełnomocnictwo administracyjne),

ü  wyłączenie organu i wyłączenie pracownika organu,

ü  strona postępowania administracyjnego (pojęcie strony),

ü  pełnomocnik w postępowaniu administracyjnym,

ü  inni uczestnicy postępowania administracyjnego.

  1. Doręczenia w postępowaniu administracyjnym:

ü  rodzaje doręczeń, w tym doręczenia elektroniczne,

ü  dokumentowanie doręczenia i badanie skuteczności doręczenia,

ü  doręczenia na elektroniczne skrzynki podawcze między podmiotami publicznymi,

ü  skutki niedoręczenia pisma procesowego, w tym konsekwencje niedoręczenia decyzji,

ü  zawiadomienie stron o decyzji lub innych czynnościach w postępowaniach z udziałem znacznej liczby podmiotów,

ü  przywrócenie terminu do wniesienia odwołania, zażalenia czy wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy,

  1. Bezczynność organu i przewlekłość postępowania administracyjnego, ponaglenie jego rola oraz cele:

ü  pojęcia bezczynności i przewlekłości postępowania administracyjnego,

ü  ponaglenie jako środek zaskarżenia bezczynności i przewlekłości,

ü  procedura rozpoznania ponaglenia,

ü  obowiązek pouczenia strony o możliwości wniesienia ponaglenia, w sytuacji szczególnej (art. 36 § 1 k.p.a.)

  1. Postępowanie administracyjne przed organem I instancji:

ü  wszczęcie postępowania administracyjnego (z urzędu i na wniosek) oraz odmowa wszczęcia postępowania administracyjnego,

ü  podanie – w jaki sposób się je wnosi, braki formalne wniosku i sposób ich uzupełnieni,

ü  postępowanie wyjaśniające (w tym wskazanie niespełnionych przesłanek do wydania decyzji zgodnej z żądaniem strony, pojęcie dowodu i rodzaje środków dowodowych, reguły dowodowe, m.in. nakaz rozstrzygania niedających się usunąć wątpliwości faktycznych na korzyść strony,

ü  wydanie decyzji (rodzaje decyzji, elementy jej treści),

ü  prawomocność i ostateczność administracyjnej oraz jej wykonalność,

ü  środki zaskarżenia decyzji w postępowaniu administracyjnym.

  1. Usprawnienie współdziałania organów i posiedzenie w trybie współdziałania:

ü  posiedzenie w trybie współdziałania, na wniosek strony, organu współdziałającego i z urzędu,

ü  termin na zwołanie posiedzenia,

ü  udział stron w posiedzeniu.

  1. Mediacja w postępowaniu administracyjnym:

ü  jako nowa instytucja postępowania administracyjnego,

ü  warunki pozwalające na przeprowadzenie mediacji – wielość stron, możliwość zawarcia ugody, sprawa, w której organ ma zamiar wydać decyzję na niekorzyść adresata i może się spodziewać odwołania – organ stroną mediacji; cel i skutki mediacji,

ü  dobrowolność mediacji,

ü  kwestie poufności,

ü  czas trwania mediacji i sposób jej zakończenia,

ü  koszty mediacji.

  1. Milczące załatwienie sprawy:

ü  cel instytucji milczącego załatwienia sprawy i jej istota,

ü  przepis prawa materialnego jako podstawa prawna do jej zastosowania,

ü  milczące zakończenie postępowania a milcząca zgoda,

ü  termin milczącego załatwienia sprawy.

  1. Szczególny tryb postępowania administracyjnego o charakterze uproszczonym:

ü  zasady rządzące postępowaniem uproszczonym,

ü  maksymalny termin na załatwienie sprawy w postępowaniu uproszczonym; wyłączenie możliwości wypowiedzenia się przez stronę co do przeprowadzonych dowodów,

ü  ograniczenie postępowania dowodowego do dowodów przedstawionych przez stronę na etapie wszczęcia postępowania i dowodów możliwych do ustalenia przez organ na podstawie danych, którymi organ ten dysponuje.

Szkolenie jest traktowane jako podnoszenie kwalifikacji zawodowych

Uczestnikom wystawiamy zaświadczenia na druku MEN


Cena szkolenia zawiera: cena udział w zajęciach dydaktycznych, materiały do zajęć (skrypt szkoleniowy, zeszyt, długopis), serwis kawowy podczas zajęć, obiad.

Istnieje możliwość doliczenia do faktury kosztów przejazdu na szkolenie.