KFS w 2019 r. – wnioski, umowy, priorytety, pomoc de minimis, kontrola szkoleń, dokumentacja ze szkolenia.

Nazwa szkolenia:   

KFS w 2019 r. – wnioski, umowy, priorytety, pomoc de minimis, kontrola szkoleń, dokumentacja ze szkolenia.

Szkolenie przeznaczone dla pracowników:  Powiatowych Urzędów Pracy

Termin I:  22.10.2019          Miejsce: Łódź      cena: 439 brutto

Termin II:  25.10.2019          Miejsce: Wrocław     cena: 439 brutto

 
Cel:  

zapoznanie z nowymi priorytetami przyznawania środków KFS na 2019 rok oraz wytycznymi do ich stosowania,

 
Sposób realizacji

mini-wykład, prezentacja multimedialna, studium przypadków.

 
Program szkolenia:

1. Omówienie regulacji prawnych dotyczących funkcjonowania Krajowego Funduszu Szkoleniowego:

– Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach i rynku pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 645 z późn. zm.),

– Rozporządzenia MPiPS z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie przyznawania środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego ( Dz. U. 2014, poz. 639),

– Rozporządzenie MRPiPS z dnia 16 grudnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przyznawania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (Dz. U z 2016 r., poz. 2155)

2. Omówienie przyjętych na 2019 rok priorytetów przyznawania środków KFS wg. algorytmu oraz z rezerwy ministra. Praktyczne wskazówki na temat ich zastosowania.

3. Przyznawanie środków z KFS- zasady dystrybucji środków, zawartość wniosku, tryb, zasady i elementy uwzględniane przy rozpatrywaniu wniosków.

4. Tworzenie dokumentacji wykorzystywanej w realizacji usługi – wzory stosowanych umów o finansowanie działań z KFS.

5. Realizacja umowy – obowiązki stron umowy, sposób i termin rozliczenia otrzymanych środków, warunki wypowiedzenia umowy.

6. Zasady zwrotu pomocy, w przypadku nieukończenia kształcenia ustawicznego przez pracownika, niewykorzystania środków przez pracodawcę lub wykorzystania środków niezgodnie z przeznaczeniem.

7. Kontrola realizacji umowy- uprawnienia do kontroli, zasady prowadzenia kontroli przez starostę, zakres i ustalenia kontroli, stosowana dokumentacja.

8. Pomoc de minimis

a) regulacje prawne

b) zasady wydawania i korekty zaświadczeń o udzielonej pomocy de minimis – zawartość zaświadczenia, termin wydania zaświadczenia, dopuszczalny sposób korygowania zaświadczeń.

9. Analiza dotychczasowych doświadczeń oraz pojawiających się problemów w przyznawaniu, wydatkowaniu i rozliczaniu środków KFS.

 
Szkolenie jest traktowane jako podnoszenie kwalifikacji zawodowych
Uczestnikom wystawiamy zaświadczenia na druku MEN
 
 
Cena szkolenia od uczestnika: 439 zł brutto
cena zawiera:  udział w zajęciach dydaktycznych, obiad, serwis kawowy, materiały do zajęć).
Informacje i zapisy: 42 632 25 91 lub 512 370 212,