Kurs rachunkowości budżetowej w wybranych zagadnieniach dla służb finansowo-księgowych JSFP

Zapraszamy do skorzystania ze szkolenia przeznaczonego dla pracowników:

Urzędów Miast, Urzędów Gmin, Powiatowych Urzędów Pracy, placówek oświatowych, domów kultury, jednostek społecznych

Nazwa:

Kurs rachunkowości budżetowej w wybranych zagadnieniach dla służb finansowo-księgowych JSFP

Cele kształcenia:

Uzupełnienie i usystematyzowanie podstawowych założeń i rozwiązań w zakresie prawidłowej ewidencji operacji gospodarczych i finansowych zgodnie z obowiązującymi podstawami prawnymi rachunkowości budżetowej jsfp.

Celem jest więc zwrócenie uwagi na te zasady z którymi jsfp w trakcie praktycznego ich stosowania napotykają na wątpliwości jak prawidłowo je stosować w wybranych zagadnieniach, poparte interpretacjami i wyjaśnieniami.

Wymagania wstępne dla uczestników:

Kurs przygotowany został z myślą o osobach, które pracują w działach finansowo-księgowych, prowadzą nadzór i kontrolę w tym zakresie i chcą uzupełnić swoją wiedzę.

Sposób realizacji:

Zajęcia dydaktyczne prowadzone będą w formie wykładowo-seminaryjnej z dużą ilością praktycznych porad

Liczba godzin:

4 sesje x 7 godz. lekcyjnych

Sesja I: 12 czerwca 2019

Terminy pozostałych trzech sesji będą ustalane z uczestnikami kursu podczas pierwszej sesji.

  Miejsce: Łódź           Cena: 1 399 zł brutto

Sesje odbywać się będą w godzinach 09:00-15:15

Szczegółowy program kursu:

I.RACHUNKOWOŚĆ BUDŻETOWA (3h)

 1. Postawy prawne w zakresie zasad gospodarki finansowej i rachunkowości jsfp.
 2. Przepisy wewnętrzne dotyczące zasad prowadzenia rachunkowości w tym m.in. ZPK i inne uregulowania.
 3. Ewidencja planu finansowego i zaangażowania.

II.DOCHODY I WYDATKI BUDŻETOWE ORAZ ICH EWIDENCJA (4h)

 1. Pojęcie dochodów budżetowych, ich rodzaje i ewidencja.
 2. Klasyfikacja budżetowa dochodów – najczęstsze problemy interpretacyjne paragrafów.
 3. Klasyfikacja budżetowa wydatków – dodatkowe wyjaśnienia do najczęstszych problemów w paragrafach.
 4. Pojęcie wznowienia wydatków (korekta kosztów) – podstawy prawne, dokumentacja.
 5. Najczęściej popełniane błędy formalno-rachunkowe przez jednostki sporządzające sprawozdania.
 6. Uchybienia popełniane w polityce rachunkowości w zakresie ewidencji zobowiązań.

III.AKTYWA TRWAŁE W JSFP WG ZASAD OBOWIAZUJACYCH W 1019 R

 1. Zasady rachunkowości w zakresie środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz pozostałych środków trwałych wnikające z obowiązujących podstaw prawnych z uwzględnieniem zmian w zakresie środków trwałych.
 2. Wyjaśnienia KSR nr 11 „Środki trwałe”.
 3. Zasady gospodarowania majątkiem w sprawie kontroli zarządczej.
 4. Aktywa trwałe ewidencjonowane na kontach zespołu 0.
 5. Tworzenie obiektów inwentarzowych wg KSR.
 6. Ewidencja środków trwałych wg obowiązujących zasad.
 7. Różnice między ulepszeniem a remontem – praktyczne porady.
 8. Ewidencja, finansowanie i rozliczanie środków trwałych w budowie:

        zasady finansowania i rozliczania,

        obieg dokumentów i odpowiedzialność,

        niezbędna dokumentacja itp.

 1. Wartości niematerialne i prawne (ewidencja, amortyzacja i umarzanie)

        pojęcie oraz licencje na użytkowanie programów komputerowych (jakie paragrafy?)

 1. Pozostałe środki trwałe (ewidencja, umarzanie, itp.).
 2. Dopuszczalne uproszczenia w prowadzeniu ewidencji.
 3. Zasady likwidacji majątku (dokumenty i decyzje).
 4. Kto ponosi odpowiedzialność za aktywa trwałe?

IV.ZASADY PRAWIDŁOWEJ INWENTARYZACJI W JSFP ZE SZCZEGÓLNYM ZWRÓCENIEM UWAGI NA NIEPRAWIDŁOWOŚCI WYKAZYWANE PRZEZ SŁUŻBY KONTROLNE (7h)

 1. Funkcje i cele inwentaryzacji, inwentaryzacja jako element rachunkowości jednostki.
 2. Organizacja inwentaryzacji, przebieg i udokumentowanie.
 3. Wewnętrzne regulacje – istotne elementy.
 4. Metody, rodzaje i sposoby przeprowadzania.
 5. Terminy i częstotliwość inwentaryzacji.
 6. Inwentaryzacja w świetle KSR nr 11.
 7. Inwentaryzacja drogą spisu z natury:

        prace organizacyjne przed spisem,

        zespoły spisowe – zadania i odpowiedzialność,

        końcowe rozliczenie spisu z natury.

 1. Zasady inwentaryzacji drogą potwierdzania sald (niezbędna dokumentacja).
 2. Jakie składniki podlegają inwentaryzacji w drodze weryfikacji?
 3. Prawidłowe rozliczenie inwentaryzacji i dokumentacja poinwentaryzacyjna.
 4. Wyniki kontroli w zakresie inwentaryzacji.
 5. Rola i odpowiedzialność kierownika jednostki, głównego księgowego/skarbnika oraz pozostałych pracowników.

V.ZASADY PRAWIDŁOWEGO ZAMYKANIA KSIĄG RACHUNKOWYCH I SPORZADZANIA BILANSU ZAMKNIĘCIA (6h)

 1. Niezbędne czynności przygotowawcze związane z zamknięciem roku.
 2. Przeksięgowania roczne i prawidłowe ustalenie wyniku finansowego.
 3. Sporządzenie zestawienia obrotów i sald.
 4. Praktyczne omówienie zasady prezentowania danych w poszczególnych pozycjach Bilansu Zamknięcia oraz w załącznikach:

        w zestawieniu zmian w funduszu,

        w rachunku strat i zysków.

 1. Dodatkowa informacja i objaśnienia do B.Z. (zał. nr 12)

        szczegółowe omówienie poszczególnych pozycji.

VI.PODSUMOWANIE, WOLNE WNIOSKI I WYJAŚNIENIA (1h)

Przeanalizowanie uzyskanych wiadomości.

Literatura:

Podstawy prawne:

        Ustawa z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz.U. z 2017 r. poz. 2077; z póź. zm,)

        Ustawa z 29 września 1994 r. o rachunkowości (j.t. Dz.U. z 2018 r. poz. 395; z póź. zm)

        Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U .z 2017 r. poz. 1911 z póź. zm)

        Rozporządzenie Ministra Finansów z 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (j.t. Dz.U. z 2014 r. poz. 1053 z późn. zm)

        Ustawa z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (j.t. Dz.U.z 2018 r. poz.1036; z póź.zm)

        Ustawa z 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (j.t. Dz.U. z 2018 r. poz. 1458; z późn. zm)

        Krajowe Standardy Rachunkowości nr 11 „Środki trwałe (Dz. Urz. M.F. z 2017 r. poz. 105)

        Rozporządzenie Ministra Finansów z 7 grudnia 2010 r. w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych (j.t. Dz.U. z 2015 r. poz. 1542; z póź. zm.)

        Rozporządzenie Rady Ministrów z 3 października 2016 r. w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT) (Dz.U. z 2016 r. poz. 1864; ost. zm. Dz.U. z 2018 r. poz. 1629)

 

Szkolenie jest traktowane jako podnoszenie kwalifikacji zawodowych

Uczestnicy otrzymają certyfikaty oraz zaświadczenie zgodne z  rozporządzeniem Ministerstwa Edukacji Narodowej 

(na podstawie wpisu do Ewidencji Szkół i Placówek Niepublicznych)

Cena kursu zawiera: udział w zajęciach dydaktycznych, materiały do zajęć (skrypt szkoleniowy, zeszyt, długopis), serwis kawowy podczas zajęć, obiad.

Istnieje możliwość doliczenia do faktury kosztów przejazdu na szkolenie.