Nowe zasady zatrudniania i powierzania cudzoziemcom innej pracy zarobkowej a zadania Publicznych Służb Zatrudnienia

Nazwa szkolenia:

Nowe zasady zatrudniania i powierzania cudzoziemcom innej pracy zarobkowej
a zadania Publicznych Służb Zatrudnienia w tym zakresie

Szkolenie przeznaczone dla:doradców klienta instytucjonalnego oraz pracowników Powiatowego Urzędu Pracy zajmujących się rejestracją oświadczeń o zamiarze powierzenia wykonywania pracy obywatelowi Republiki Armenii, Republiki Białorusi, Republiki Gruzji, Republiki Mołdawii, Federacji Rosyjskiej lub Ukrainy oraz przygotowujących informację starosty o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych pracodawcy w oparciu o rejestry bezrobotnych i poszukujących pracy.
 
 

Termin I:  06-08 czerwiec 2016           Miejsce:  Łeba                Cena: 1650 zł

Przyjazd 05.06 po godz. 17.00. Rozpoczęcie zajęć 06.06.2016 o godz.. 9.00, zakończenie 08.06 o godz. 11.00.

Termin II:  18-20 lipca 2016                Miejsce:  Zakopane        Cena: 1650 zł

Przyjazd 17.07 po godz. 17.00. Rozpoczęcie zajęć 18.07.2016 o godz.. 9.00, zakończenie 20.07 o godz. 11.00.

 
Cel: 
 1. Nabycie wiedzy w zakresie zatrudniania i powierzania cudzoziemcom innej pracy zarobkowej zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami.
 2. Poznanie różnić w zatrudnianiu pracowników z UE, EOG oraz z państw pozostałych.
 3. Nabycie umiejętności praktycznego zastosowania przepisów w zakresie obsługi cudzoziemców oraz procedur obowiązujących Publiczne Służby Zatrudnienia i pracodawcę chcącego zatrudnić cudzoziemców.
 
Opis:
 • Wykłady z ćwiczeniami praktycznymi (warsztaty), dyskusje, konsultacje, doradztwo
 
Program szkolenia:
 1. Regulacje prawne dotyczące zatrudnienia cudzoziemców w Polsce.Podstawowe definicje.
  1. Zatrudnienie obywateli państw Unii Europejskiej;
  2. Zatrudnienie obywateli państw pozostałych.
 2. Obowiązki pracodawcy wobec cudzoziemców.
 3. Wjazd i pobyt na terytorium Polski obywateli UE, EOG i Szwajcarii oraz członków ich rodzin.
 4. Wjazd i pobyt na terytorium Polski obywateli państw trzecich.
 5. Zasady wykonywania pracy przez cudzoziemców w Polsce.
 6. Podstawy wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemców.
 7. Warunki wydawania zezwolenia na pracę.
 8. Procedura uproszczona wydawania zezwoleń na pracę.
 9. Zwolnienie z obowiązku uzyskiwania zezwolenia na pracę.
 10. Wizy.
 11. Zadania Powiatowego Urzędu Pracy względem obsługi cudzoziemców.
  1. Rejestracja Cudzoziemca jako bezrobotnego lub poszukującego pracy;
  2. Postępowanie o wydanie zezwolenia na pracę cudzoziemca;
  3. Analiza sytuacji na lokalnym rynku pracy;
  4. Informacja o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych;
  5. Współpraca z Wojewodą oraz Strażą Graniczną;
 12. Obowiązki pracodawcy wobec cudzoziemców.
 13. Skutki powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcom nielegalnie przebywającym na terytorium Polski.
 14. Uprawnienia cudzoziemców.

 

Szkolenie jest traktowane jako podnoszenie kwalifikacji zawodowych
Uczestnikom wystawiamy zaświadczenia na druku MEN
 
 
Cena szkolenia od uczestnika: 1650 zł

 • udział w zajęciach dydaktycznych,
 • koszt wyżywienia (śniadanie, obiad, kolacja) i zakwaterowania – w pokojach 2 osobowych
 • materiały szkoleniowe (skrypt, zeszyt, długopis),
 • serwis kawowy podczas zajęć (kawa, herbata, ciasto)
 • przy grupach 8 osobowych organizujemy transport w obie strony w formie busa.
 

 

 
Informacje i zapisy: 42 632 25 91 lub 512 370 212,