Nowe zasady zatrudniania i powierzania cudzoziemcom innej pracy zarobkowej a zadania Publicznych Służb Zatrudnienia w tym zakresie

Zapraszamy do skorzystania ze szkolenia przeznaczonego dla pracowników:

doradców klienta instytucjonalnego oraz pracowników Powiatowego Urzędu Pracy zajmujących się rejestracją oświadczeń o zamiarze powierzenia wykonywania pracy obywatelowi Republiki Armenii, Republiki Białorusi, Republiki Gruzji, Republiki Mołdawii, Federacji Rosyjskiej lub Ukrainy oraz przygotowujących informację starosty o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych pracodawcy w oparciu o rejestry bezrobotnych    i poszukujących pracy.

Nazwa szkolenia:

Nowe zasady zatrudniania i powierzania cudzoziemcom                innej pracy zarobkowej a zadania Publicznych Służb Zatrudnienia w tym zakresie

Cele szkolenia:  

Nabycie wiedzy w zakresie zatrudniania i powierzania cudzoziemcom innej pracy zarobkowej zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami.

Poznanie różnić w zatrudnianiu pracowników z UE, EOG oraz z państw pozostałych.

Nabycie umiejętności praktycznego zastosowania przepisów w zakresie obsługi cudzoziemców oraz procedur obowiązujących Publiczne Służby Zatrudnienia i pracodawcę chcącego zatrudnić cudzoziemców.

Termin: 29 października 2018           Miejsce: Warszawa           Cena: 449 zł

Cena przy zapisie trzech osób: 1 257 zł (tylko 419 zł od osoby!)

Szkolenia odbywać się będą w godzinach 09:00-16:00

Szczegółowy program szkolenia:

 1. Regulacje prawne dotyczące zatrudnienia cudzoziemców w Polsce.
  1. Zatrudnienie obywateli państw Unii Europejskiej;
  2. Zatrudnienie obywateli państw pozostałych.
 2. Podstawowe definicje.
 3. Wjazd i pobyt na terytorium Polski obywateli UE, EOG i Szwajcarii oraz członków ich rodzin.
 4. Wjazd i pobyt na terytorium Polski obywateli państw trzecich.
 5. Zasady wykonywania pracy przez cudzoziemców w Polsce.
 6. Podstawy wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemców.
 7. Warunki wydawania zezwolenia na pracę.
 8. Procedura uproszczona wydawania zezwoleń na pracę.
 9. Zwolnienie z obowiązku uzyskiwania zezwolenia na pracę.
 10. Wizy.
 11. Zadania Powiatowego Urzędu Pracy względem obsługi cudzoziemców.
  1. Rejestracja Cudzoziemca jako bezrobotnego lub poszukującego pracy;
  2. Postępowanie o wydanie zezwolenia na pracę cudzoziemca;
  3. Analiza sytuacji na lokalnym rynku pracy;
  4. Informacja o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych;
  5. Współpraca z Wojewodą oraz Strażą Graniczną;
 12. Obowiązki pracodawcy wobec cudzoziemców.
 13. Skutki powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcom nielegalnie przebywającym na terytorium Polski.
 14. Uprawnienia cudzoziemców.

Opis trenera:

Absolwent studiów z zakresu zarządzania i marketingu, studia podyplomowe z coachingu i mentoringu w organizacji oraz studia z doradztwa zawodowego i personalnego. Pracownik PUP, p.o. kierownika działu pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego, inspektor ds. poradnictwa zawodowego, doradca zawodowy II stopnia, posiada doświadczenie trenerskie w szkoleniu pracowników Powiatowych Urzędów Pracy.

Szkolenie jest traktowane jako podnoszenie kwalifikacji zawodowych

Uczestnikom wystawiamy zaświadczenia na druku MEN


Cena szkolenia zawiera: udział w zajęciach dydaktycznych, materiały do zajęć (skrypt szkoleniowy, zeszyt, długopis), serwis kawowy podczas zajęć, obiad.