Akty prawne regulujące pracę z klientami PUP

Nazwa szkolenia:
Akty prawne regulujące pracę z klientami PUP w świetle projektu nowelizowanej ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z praktycznym zastosowaniem przepisów KPA – przewodnik po ustawach i rozporządzeniach niezbędnych do prawidłowej realizacji zadań pracowników PUP w 2014 roku.  

Szkolenie przeznaczone dla pracowników: PUP
szczególnie: pośredników pracy, doradców zawodowych, specjalistów ds. szkoleń, pracowników działu ewidencji i świadczeń
oraz: dla kogo

Termin :  25-29 sierpnia 2014                        Miejsce:  Łeba  Cena: 2320zł

Przyjazd 25.08 od godz. 15.00, rozpoczęcie zajęć godz.17.00. Zakończenie szkolenia 29.08  godz.11.00

 

Cele:  
  1. podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników powiatowego urzędu pracy,
  2. rozwijanie umiejętności zastosowania poszczególnych przepisów prawa,
  3. nabycie wiedzy z zakresu projektu ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
  4. doskonalenie umiejętności praktycznego stosowania przepisów kodeksu postępowania administracyjnego.
 

 Sposób realizacji:

prezentacja PP, warsztat, konsultacje indywidualne

 
Program szkolenia:

1. Przewodnik po ustawach . Omówienie innych ustaw niezbędnych do prawidłowej realizacji zadań pracowników powiatowego urzędu pracy.

2. Profilowanie bezrobotnych. Omówienie założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

3. Poprawa standardów działania urzędów pracy

4. Współpraca powiatowych urzędów pracy i gmin.

5. Elastyczność stosowania usług i instrumentów rynku pracy.

6. Nowe narzędzia wspierające tworzenie miejsc pracy i powrót do zatrudnienia osób bezrobotnych.

7. Zmiany w definicjach ustawowych.

8. Zmiany z zakresu przyznawania prawa do zasiłku.

9. Zmiana rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie szczegółowego trybu przyznawania zasiłku dla bezrobotnych, stypendium i dodatku aktywizacyjnego.

10. Zasady ogólne postępowania administracyjnego. Omówienie projektu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie szczegółowego trybu przyznawania zasiłku dla bezrobotnych, stypendium i dodatku aktywizacyjnego. Omówienie najczęściej popełnianych błędów w postępowaniu administracyjnym.

11. Strona postępowania. Uprawnienia strony, pełnomocnictwa.

12. Załatwianie spraw. Doręczanie pism, decyzji, postanowień, wezwania, terminy.

13. Tryb i zakres przeprowadzania postępowania administracyjnego. Wszczęcie postępowania ( na żądanie strony lub z urzędu), prawidłowe dokumentowanie czynności dowodowych ( protokoły, notatki służbowe, adnotacje), czynny udział strony w postępowaniu, umożliwienie stronie przeglądanie akt sprawy, zawieszenie postępowania.

14. Odwołania od decyzji wydanej przez organ I instancji. Omówienie problemów występujących podczas realizacji zadań – wymiana doświadczeń.

15. Postępowanie administracyjne. Wznowienie postępowania, uchylenie, zmiana oraz stwierdzenie nieważności decyzji.

16. Zaświadczenia.Wydawanie zaświadczeń na żądanie strony.

 
 
Szkolenie jest traktowane jako podnoszenie kwalifikacji zawodowych
 
Uczestnikom wystawiamy zaświadczenia na druku MEN
 
 
Cena szkolenia od uczestnika: 2320zł  cena zawiera: udział w zajęciach dydaktycznych, koszt wyżywienia  i zakwaterowania w pokojach 2 lub 3 osobowych, materiały do zajęć, przerwy kawowe.
 
Po wcześniejszej rezerwacji istnieje możliwość prywatnego przedłużenia pobytu po szkoleniu.
 
 
Informacje i zapisy: 42 632 25 91 lub 512 370 212,