Doskonalenie umiejętności interpersonalnych Nie czyń drugiemu….

Nazwa szkolenia:   „Nie czyń drugiemu co Tobie niemiłe” czyli doskonalenie umiejętności interpersonalnych

Szkolenie przeznaczone dla pracowników: Urzędów Miast i Gmin, MGOPS, PCPR, DPS, Ośrodków Interwencji Kryzysowej, Ośrodków Socjoterapii, Świetlic Środowiskowych, Punktów Konsultacyjnych, Organizacji Pozarządowych, itp.
szczególnie: urzędników obsługujących klientów/petentów
oraz: nowych / nowoprzyjętych pracowników 

Termin:  21.09- 22.09 2013          Miejsce: Łódź      cena: 350 zł
sobota: 11.00-14.30 i 15.30 -19.00,
niedziela: 9.00-15.00

Cel:  zwiększenie wiedzy, umiejętności i kształtowanie postaw w zakresie efektywnej komunikacji oraz rozwijanie własnych zachowań asertywnych wśród pracowników instytucji pomocy społecznej.
 
 
Forma zajęć: warsztat psychoedukacyjny
 • Gry i ćwiczenia symulacyjne wpływające na kształtowanie pożądanych postaw i zachowań uczestników
 • Studium przypadku umożliwiające analizowanie i rozwiązywanie trudnych sytuacji dotyczących specyfiki zawodowej uczestników szkolenia
 • Warsztaty w podgrupach dające możliwość efektywnej pracy w oparciu o doświadczenie zawodowe
 • Mini wykłady, podczas których jest przekazywana wiedza teoretyczna dotycząca omawianych zagadnień, uzupełniające i porządkujące posiadaną wiedzę
 • Dyskusje mające na celu wymianę doświadczeń oraz rozwiązywanie problemów
 • Odgrywanie ról umożliwiające indywidualną analizę i korektę zachowań uczestników
 
Rezultaty szkolenia:
Szkolenie uczy zasad skutecznej komunikacji, budowania relacji. Uczestnicy potrafią korzystać z narzędzi skutecznej komunikacji, zdiagnozować swój potencjał w zakresie stylu komunikowania się oraz asertywności. Potrafią rozpoznać i radzić sobie z zachowaniami antyasertywnymi, w sytuacjach trudnych i konfliktowych. Przy wykorzystaniu zdobytej wiedzy tworzyć warunki sprzyjające samorozwojowi oraz rozwojowi innych.
Uczestnicy:
Pracownicy socjalni zatrudnieni w Ośrodkach Pomocy Społecznej i Powiatowych Centrach Pomocy Rodzinie oraz pracownicy organizacji pozarządowych realizujący lub planujący realizację Programów Aktywności Lokalnej.
Umiejętności:
 • Umiejętności korzystania z narzędzi skutecznej komunikacji,
 • Podniesienie umiejętności samopoznania własnego potencjału w zakresie asertywności,
 • Umiejętności radzenia sobie z antyasertywnymi zachowaniami innych, w sytuacjach trudnych i konfliktowych.
 • Umiejętności rozwijania asertywności poprzez zastosowanie różnorodnych technik,
 • Umiejętności tworzenia warunków do samorozwoju i rozwoju innych,
 • Umiejętność rozwijania własnych zasobów inteligencji emocjonalnej,
 • Umiejętność wykorzystywania wiedzy na temat skutecznej komunikacji i asertywności.

Po zakończonym szkoleniu uczestnikom wystawiamy certyfikaty

 


Cena szkolenia350zł  Cena zawiera udział w zajęciach dydaktycznych oraz 2 obiady (II danie)

Informacje i zapisy: 42 632 25 91 lub 512 370 212,