Kodeks Postępowania Administracyjnego – nowe zasady, zasady zmodyfikowane, nowelizacja KPA

Zapraszamy do skorzystania ze szkolenia przeznaczonego dla pracowników:

administracji publicznej, administracji samorządowej, oświaty, Urzędów Pracy, Urzędów Gmin, Urzędów Miast, Ośrodków Pomocy Społecznej, przedsiębiorstw, innych

Nazwa szkolenia:

Kodeks Postępowania Administracyjnego – nowe zasady,            zasady zmodyfikowane, nowelizacja KPA

Termin I: 19 listopada 2018           Miejsce: Kraków           Cena: 449 zł brutto

Termin II: 7 grudnia 2018           Miejsce: Toruń           Cena: 449 zł brutto

Cena przy zapisie trzech osób: 1 257 zł (tylko 419 zł brutto od osoby!)

Istnieje możliwość doliczenia do kosztów szkolenia / faktury                                    noclegu w dniu poprzedzającym szkolenie.

Szkolenie odbywać się będzie w godzinach 09:00-15:00

Szczegółowy program szkolenia:

 1. Zakres obowiązywania/przedmiot postępowania administracyjnego
 • Pojęcie „sprawy administracyjnej”
 • Pojęcie ” organu administracji publicznej”
 • Zasady postępowania administracyjnego. Rozszerzone obowiązki organu administracji publicznej w realizacji zasad ogólnych po nowelizacji kodeksu.

Nowe zasady:

 • Zasada rozstrzygania wątpliwości na korzyść strony (przyjazna interpretacja przepisów)
 • Zasada proporcjonalności, bezstronności, równego traktowania
 • Zasada pewności prawa
 • Zasada współdziałania organów dla dobra postępowania

Zasady zmodyfikowane:

 • Zasada polubownego rozstrzygania kwestii spornych
 • Zasada dwuinstancyjności
 • Zasada trwałości decyzji
 • pojęcia: osoby fizycznej, osoby prawnej, jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej
 • przedstawiciel strony, pełnomocnik strony. Pełnomocnik „zagraniczny” dla stron spoza krajów UE.
 • terminy załatwienia sprawy
 • wszczęcie postępowania
 1. Strona postępowania administracyjnego
 1. Załatwianie spraw administracyjnych

        z urzędu

        na żądanie strony

        odmowa wszczęcia postępowania

 • przedłużenie postępowania w świetle znowelizowanego art. 36 kodeksu

K.p.a. po nowelizacji

 • Instytucja ponaglenia. Postępowanie w sprawie ponaglenia. Obowiązki organów administracji publicznej w związku z wniesieniem ponaglenia.
 • Rozszerzona odpowiedzialność urzędników za bezczynność/przewlekłość            (art. 38 k.p.a.)
 • Ponaglenie a skarga na bezczynność/przewlekłość do sądu administracyjnego.
 • Doręczenie
 1. Doręczenia

        właściwe

        zastępcze

        konkludentne

 • Doręczenie za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Doręczenia                          na elektroniczną skrzynkę podawczą w przypadku gdy stroną lub innym uczestnikiem postępowania jest podmiot publiczny
 • Publiczne formy komunikacji ze stroną (obwieszczenie, forma zwyczajowa, bip)

k.p.a. po nowelizacji:

 • Modyfikacja i rozszerzenie dotychczasowej regulacji. Publiczne obwieszczenie w przypadku wielości stron postępowania.( art. 49 w nowym brzmieniu, nowy przepis – art. 49a k.p.a)
 • Fikcja doręczenia
 • Doręczenie zagraniczne
 • Konsekwencje wadliwego doręczenia bądź niedoręczenia w ogóle.
  • ustawowe sposoby wezwania
  • elementy wezwania
  • konsekwencje nieuczynienia zadość wezwaniu organu przez jego adresata
  • Obliczanie terminów
 1. Wezwania
 1. Terminy

K.p.a. po nowelizacji: doprecyzowanie dotychczasowej regulacji (termin liczone              w latach, sobota jako dzień wolny od pracy)

 • Uchybienie terminu. Przesłanki przywrócenia terminu.
 • Wszczęcie postępowania
 1. Postępowanie

        Z urzędu/na wniosek

 • Braki podania i konsekwencje ich nieuzupełnienia. Tryb uzupełniania braków podania. Pozostawienie podania bez rozpoznania (art. 64 k.p.a. po nowelizacji)
 • Uwierzytelnianie kopii dokumentów na wniosek strony (art. 76a §2b).
 • Zawiadomienie o zebraniu materiału dowodowego i możliwości zapoznania się z nim przez stronę.

K.p.a. po nowelizacji

 • Wskazanie stronie niespełnionych lub niewykazanych przesłanek od niej zależnych (art.79a k.p.a.)
 • Rozstrzyganie na korzyść strony wątpliwości co do stanu faktycznego sprawy (k.p.a. po nowelizacji – art.81a)
 • Przekazanie podania wniesionego do organu niewłaściwego
  • Co może być dowodem w postępowaniu administracyjnym
 1. Dowody

        Dokumenty – urzędowe/prywatne

        Dowód ze świadków

        Dowód z opinii biegłego

 • Środki przymusu wobec świadka/biegłego/strony
 • Obowiązki organu w zakresie postępowania dowodowego
 1. Współpraca między organami administracji publicznej

Nowelizacja k.p.a.:

 • Posiedzenie w trybie współdziałania – uzgodnienia między organami.
 • Nowe k.p.a. – Współpraca z europejskimi organami administracji
 • Zawieszenie z urzędu/na wniosek strony
 • Zawieszenie obligatoryjne/fakultatywne
 • Przesłanki zawieszenia i odwieszenia postępowania administracyjnego
 1. Zawieszenie postępowania administracyjnego

        Pojęcie „zagadnienia wstępnego”

 • Obowiązki organu w trakcie zawieszenia postępowania administracyjnego
 • Instytucja mediacji administracyjnej
 • Znowelizowana instytucja ugody administracyjnej
 • Postępowanie uproszczone
 • Milczące załatwienie sprawy
  • Elementy składowe decyzji po nowelizacji k.p.a.
  • Sprostowanie, uzupełnienie braków decyzji
  • Decyzja a postanowienie.
  • Zwyczajne środki zaskarżenia – odwołanie, wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy, zażalenie.
 1. Nowelizacja k.p.a. – nowe tryby:
 1. Decyzja
 1. Środki zaskarżenia

K.p.a. po nowelizacji:

 • Zrzeczenie się prawa do wniesienia odwołania. Pouczenie. Konsekwencje            dla strony.
 • Ograniczenie możliwości wydawania decyzji kasatoryjnych – wg art. 138 §2 k.p.a..
 • Postępowanie wyjaśniające przed organem odwoławczym na wniosek strony (art.136 §2 – 4 k.p.a.)
 • Obowiązek wskazania organowi I instancji właściwej interpretacji przepisów prawa (art. 138 §2 a k.p.a.)
 • Zaskarżenie decyzji kasatoryjnej do sądu administracyjnego – instytucja sprzeciwu. Przyspieszony i uproszczony tryb rozpoznania sprzeciwu przez sąd administracyjny. Ograniczenie zaskarżalności wyroku sądu administracyjnego.
 • Zmiany w zakresie instytucji wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy.
 • Likwidacja dwuinstancyjności postępowania w niektórych kategoriach spraw.
 1. Nadzwyczajne środki zaskarżenia: Wznowienie postępowania, zmiana/uchylenie decyzji ostatecznej, stwierdzenie nieważności decyzji.
 2. Administracyjne kary pieniężne

 

Szkolenie jest traktowane jako podnoszenie kwalifikacji zawodowych

Uczestnikom wystawiamy zaświadczenia na druku MEN


Cena szkolenia zawiera: cena udział w zajęciach dydaktycznych, materiały do zajęć (skrypt szkoleniowy, zeszyt, długopis), serwis kawowy podczas zajęć, obiad.

Istnieje możliwość doliczenia do faktury kosztów przejazdu na szkolenie.