Kodeks Postępowania Administracyjnego – wybrane zagadnienia

Zapraszamy do skorzystania ze szkolenia przeznaczonego dla pracowników:

administracji publicznej, administracji samorządowej, oświaty, Urzędów Pracy, Urzędów Gmin, Urzędów Miast, Ośrodków Pomocy Społecznej, przedsiębiorstw, innych

Nazwa szkolenia:

Kodeks Postępowania Administracyjnego – wybrane zagadnienia

Cel szkolenia:

Wyposażenie uczestników w aktualną wiedzę niezbędną do poprawnego stosowania przepisów kodeksu postępowania administracyjnego i swobodnego poruszania się w obszarze procedur administracyjnych.

Termin: 12 listopada 2018           Miejsce: Warszawa           Cena: 449 zł

Cena przy zapisie trzech osób: 1 257 zł (tylko 419 zł od osoby!)

Szkolenie odbywać się będzie w godzinach 09:00-16:00

Szczegółowy program szkolenia:

  1. Nowe podstawowe zasady postępowania administracyjnego – zasada zaufania obywateli i zasada prawdy obiektywnej.
  2. Decyzja ostateczna, a decyzja prawomocna – konsekwencje dla wykonalności decyzji.
  3. Obowiązki organu administracji publicznej i skorelowane z tym uprawnienia stron postępowania administracyjnego w zakresie terminowości załatwiania spraw, nieterminowego załatwienia sprawy.
  4. Nowe zasady doręczenia pism w postępowania administracyjnym – pełnomocnikom, stronom, które zamieszkują zagranicą lub tam mają siedzibę, możliwość uznania pism za doręczone.
  5. Postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania – przesłanki stosowania, tryb oraz możliwość zaskarżenia. Omówienie wpływu zmiany na dotychczasową praktykę organów administracji publicznej.
  6. Zasadnicze zmiany w zakresie trybu i sposobu udostępniania akt ich przeglądania przez strony postępowania administracyjnego i inne podmioty.
  7. Zaskarżanie postanowień w przedmiocie zawieszenia postępowania administracyjnego. Decyzja umorzeniowa – przesłanki, tryb i sposób wydania.
  8. Nowelizacja postępowania odwoławczego, jak i trybów nadzwyczajnych m.in. wznowienia, czy stwierdzenia nieważności decyzji.
  9. Zmiany w procedurze rozpatrywania skarg, w szczególności zasady postępowania ze skargami, które są bezzasadne, a ich bezzasadność wykazana została wcześniej.
  10. Jak kwalifikować konkretne błędy popełniane przy wydawaniu decyzji jako rażące naruszenie prawa, skoro ustawodawca tego nie uczynił?

 

Szkolenie jest traktowane jako podnoszenie kwalifikacji zawodowych

Uczestnikom wystawiamy zaświadczenia na druku MEN


Cena szkolenia:

zawiera udział w zajęciach dydaktycznych, materiały do zajęć (skrypt szkoleniowy, zeszyt, długopis), serwis kawowy podczas zajęć, obiad.

Istnieje możliwość doliczenia do faktury kosztów przejazdu na szkolenie.