Nowe instrumenty rynku pracy w świetle nowelizacji ustawy

Nowe instrumenty rynku pracy w świetle nowelizacji ustawy

 

(m.in. grant na telepracę, świadczenie aktywizacyjne, pożyczki z FP, bony aktywizacyjne, programy regionalne, wsparcie pracodawców zatrudniających osoby poniżej 30 roku życia i osoby powyżej 50 roku życia, utworzenie Krajowego Funduszu Szkoleniowego)

Szkolenie przeznaczone dla pracowników:  PUP

szczególnie: pośredników pracy, doradców zawodowych i działu ewidencji i świadczeń  

Termin: 12-15 października 2015   Miejsce: Toruń   Cena:1760zł

Przyjazd 12.10 od godz. 12.00, rozpoczęcie zajęć godz. 14.00.
Zakończenie szkolenia 15.10  godz.14.00

 

Cel szkolenia:

Ø  Zapoznanie uczestników szkolenia z rozwiązaniami w zakresie skutecznej aktywizacji klientów urzędu w świetle znowelizowanej ustawy o promocji zatrudnieni i instytucjach rynku pracy.

Ø  Podniesienie poziomu kompetencji i profesjonalizmu doradców klienta w zakresie aktywizacji osób bezrobotnych.

Ø  Przygotowanie uczestników do nowych wyzwań i zmian organizacyjnych.

  

 Program szkolenia:
 

1.      Cele nowelizacji ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

2.      Doradca klienta jako nowy wymiar pracy z klientem – rola i zadania doradcy klienta indywidualnego i instytucjonalnego.

3.      Profilowanie klientów urzędu pracy.

4.      Zasady planowania i dokumentowania ścieżki aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych i poszukujących pracy.

5.      Indywidualny Plan Działania – zasady przygotowania IPD dla klientów
z poszczególnych profili pomocy.

6.      Zmiany w zakresie standardów usług rynku pracy.

7.      Nowe kategorie osób bezrobotnych znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy.

8.      Zmiany w przepisach dotyczących usług i instrumentów rynku pracy:

a)      Instrumenty aktywizacyjne osób bezrobotnych do 30 roku życia:

– bon szkoleniowy;

– bon stażowy;

– bon zatrudnieniowy;

– bon na zasiedlenie;

b) Wsparcie pracodawców zatrudniających osoby po 50 roku życia.

c) Pozostałe formy wsparcia osób bezrobotnych po nowelizacji ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy:

– grant na utworzenie stanowiska pracy w formie telepracy;

– pożyczki na utworzenie stanowiska pracy;

– pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej;

d)     Program Aktywizacja i Integracja;

e)      Trójstronne umowy szkoleniowe.

f)       Krajowy Fundusz Szkoleniowy.

g)      Zlecanie działań aktywizacyjnych.

h)      Zmiany dotyczące organizacji i finansowania prac interwencyjnych.

i)        Zmiany dotyczące organizacji i finansowania robót publicznych.

j)        Zmiany dotyczące organizacji staży.

7.  Zmiany w definicjach ustawowych.

 

Szkolenie jest traktowane jako podnoszenie kwalifikacji zawodowych
Uczestnikom wystawiamy zaświadczenia na druku MEN

 Cena szkolenia od uczestnika: cena
cena zawiera: udział w zajęciach dydaktycznych, koszt wyżywienia  i zakwaterowania w pokojach 2 lub 3 osobowych, materiały do zajęć, przerwy kawowe.

 Informacje i zapisy: 42 632 25 91 lub 512 370 212,

e-mail:biuro@creator.edu.pl