Nowelizacja KPA

Zapraszamy do skorzystania ze szkolenia przeznaczonego dla pracowników:

Urzędów Pracy, Urzędów Miast, Urzędów Gmin, Urzędów

Nazwa szkolenia:   

Nowelizacja KPA

 Termin I:  09.11.2017         Miejsce:  Łódź      cena: 349 zł

Szkolenie w godzinach 09:00 -16:00

 Termin II:  24.11.2017          Miejsce:  Warszawa      cena: 440 zł 

Szkolenie w godzinach 09:00 -16:00

 Termin III:  08.12.2017          Miejsce:  Poznań      cena: 410 zł

Szkolenie w godzinach 09:00 -16:00

 
Cel szkolenia:
 • zapoznanie z zakresem zmian wprowadzanych ustawą z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy – Kodeks Postępowania Administracyjnego oraz niektórych innych ustaw.
 
Program szkolenia:

Uchwalona dnia 7 kwietnia 2017 r. ustawa o zmianie ustawy – Kodeks Postępowania Administracyjnego oraz niektórych innych ustaw to element promowanego przez Ministerstwo Rozwoju pakietu: „100 zmian dla firm – Pakiet ułatwień dla przedsiębiorców”. Wprowadzane zmiany mają na celu walkę z formalizmem i przewlekłością procedur administracyjnych. Ustawa weszła w życie 1.06.2017 r. i jest jedną z najistotniejszych noweli kpa ostatnich lat. Szkolenie obejmie omówienie zmian wprowadzanych w/w ustawą a także przepisów przejściowych związanych z wprowadzeniem nowej regulacji.

Omawiane zmiany w przepisach:

 1. Zmiany zasad ogólnych postępowania administracyjnego (art. 7a, art. 8 § 2, art. 8a, art. 13, art. 15 i art. 16 § 3 k.p.a.).
 2. Nowe zasady dotyczące bezczynność organu i przewlekłości postępowania – tzw. ponaglenie (art. 36–38 k.p.a., w związku ze zmianą art. 52 § 2 i art. 53 § 4 p.p.s.a., ).
 3. Wskazanie niespełnionych przesłanek do wydania decyzji zgodnej z żądaniem strony  (art. 79a k.p.a.).
 4. Nakaz rozstrzygania niedających się usunąć wątpliwości faktycznych na korzyść strony (art. 81a k.p.a.).
 5. Usprawnienie współdziałania organów i posiedzenie w trybie współdziałania (art. 106 § 6  i art. 106a k.p.a.).
 6. Mediacja w postępowaniu administracyjnym (rozdział 5a, art. 35 § 5, art. 83 § 4, art. 96a–96n, art. 263 § 1, art. 263a i art. 264 § 1a k.p.a.).
 7. Zawiadomienie stron o decyzji lub innych czynnościach w postępowaniach z udziałem znacznej liczby podmiotów (art. 49–49b i art. 91 § 3 k.p.a.).
 8. Milczące załatwienie sprawy (art. 1 pkt 1, art. 122a–122g, art. 151 § 3, art.155a, art. 158 § 1 zd. 2, art. 162a k.p.a.).
 9. Ugoda administracyjna (art. 114, art. 116 § 1 i art. 117 k.p.a.).
 10. Administracyjne postępowanie uproszczone (art. 35 § 3a, art. 163a–163f k.p.a.).
 11. Zmiany w postępowaniu odwoławczym  (art. 136 k.p.a., art. 138 § 2a k.p.a., art.138 § 2b k.p.a.).
 12. Administracyjne kary pieniężne (art. 189a–189k k.p.a.).
 13. Europejska Współpraca Administracyjna (art. 260a–260f k.p.a.).
 14. Pozostałe zmiany:
 •      możliwość doręczeń na elektroniczne skrzynki podawcze między podmiotami publicznymi (art. 391 § 1aa k.p.a.);
 •      doprecyzowanie przepisów dot. zasad liczenia terminów (art. 57 k.p.a.);
 •      zmiana terminu na uzupełnienie braków formalnych podania (art. 64 § 2 k.p.a.);
 •   możliwość poświadczenia za zgodność z oryginałem dokumentu przez pracownika organu prowadzącego postępowanie (art. 76a § 2b i 3, art.268a k.p.a.);
 •      pouczenie o wysokości opłaty albo wpisu od skargi do sądu (art. 107 § 1 k.p.a.).
 1. Przepisy przejściowe. 
 
Szkolenie jest traktowane jako podnoszenie kwalifikacji zawodowych
Uczestnikom wystawiamy zaświadczenia na druku MEN
 
Cena szkolenia:  zawiera: udział w zajęciach dydaktycznych, obiad, materiały do zajęć (skrypt szkoleniowy, zeszyt, długopis), serwis kawowy podczas zajęć. Istnieje możliwość doliczenia do faktury kosztów przejazdu na szkolenie.
 
 
 Informacje i zapisy: 42 632 25 91 lub 512 370 212, e-mail:biuro@creator.edu.pl