Nowelizacja ustawy o dowodach osobistych – zmiany wchodzące w życie od marca 2019 r.

Nazwa szkolenia:   

Nowelizacja ustawy o dowodach osobistych – zmiany wchodzące w życie od marca 2019 r.

Szkolenie przeznaczone dla pracowników:  Urzędów Miast
Termin:  data          Miejsce:  miejsce      cena: cena

Termin I: 6 września 2019   Miejsce: Wrocław   Cena: 439 zł brutto

Termin II: 30 września  2019   Miejsce: Gdańsk  Cena: 439 zł brutto

Termin III: 7 października 2019  Miejsce: Kraków Cena: 439 zł brutto

Zajęcia są realizowane w godzinach: 10.00-15.00

 
Sposób realizacji: 

mini-wykład, prezentacja multimedialna, studium przypadków.

Program szkolenia:

1. Interpretacja art. 53 ustawy o dowodach osobistych:

  czy zniszczeniu i przekazaniu do ministra właściwego do spraw wewnętrznych podlegają wszystkie unieważnione edowody, niezależnie od powodu unieważnienia (np. uszkodzenie przez posiadacza, wydanie decyzji   o unieważnieniu dowodu)?

2. Jak należy postąpić z kopertą zawierająca kod PUK w sytuacji gdy posiadacz nie odebrał kodu PUK przy odbiorze dowodu (PUK przechowywany jest w kopercie dowodowej), a następnie utracił lub wymienił dokument, do którego został przypisany nieodebrany PUK.

3. Jak należy postąpić w przypadku gdy posiadacz dowodu osobistego zgłosi utratę przez usługę elektroniczną udostępnioną przez ministraa nie nastąpi unieważnienie dokumentu w RDO (zaświadczenie o utracie generuje się automatycznie).

4. Zgodnie z art. 47 ust. 9 ustawy o dowodach osobistych utratę dowodu w wyniku przestępstwa zgłasza się Policji:

   czy Policja może unieważniać wszystkie dowody czy wyłącznie edowody?

  w związku ze zgłoszeniem następuje unieważnienie dowodu w RDO ale Policja nie wydaje zaświadczenia o zgłoszeniu utraty dowodu czy organ gminy może wydać takie zaświadczenie, jeżeli tak to w jakiej formie (wydruk z RDO czy w formie pisemnej na podstawie KPA z opłatą skarbową w wys. 17 zł)?

5. Jak rozwiązać problem ustalania kodów PIN przez osoby nie wychodzące z domu w sytuacji gdy wniosek został przyjęty w miejscu pobytu a wnioskodawcy zaznaczyli na wniosku zgodę na zamieszczenie w dowodzie osobistym certyfikatu podpisu osobistego.

6. Zawieszanie i cofanie zawieszenia certyfikatów zawartych w dowodzie osobistym:

  co w przypadku zagubienia zaświadczenia o zawieszeniu lub cofnięciu zawieszenia certyfikatów (czy można wydać duplikat i w jakiej formie)?

  na jakiej podstawie osoba trzecia może zostać pełnomocnikiem do zgłoszenia (czy musi ten fakt uprawdopodobnić np. poprzez przedłożenie zaświadczenia o stanie zdrowia posiadacza dowodu lub orzeczenia o niepełnosprawności)?

  czy formularze zgłoszenia należy przechowywać w kopertach dowodowych?

7. Przyjęcie wniosku i wydanie dowodu osobistego dla osoby, która ukończyła 13 rok życia (rodzic wyraził zgodę na zamieszczenie certyfikatu podpisu osobistego):

   czy małoletni może sam odebrać PUK i ustalić kody PIN czy winien np. dokonać tej czynności w obecności rodzica?

8. Jak należy postąpić w przypadku osoby zobowiązanej do posiadania dowodu osobistego, która może złożyć wniosek nie wcześniej niż 30 dni przed datą 18 urodzin (art. 25 ust. 1 pkt. 3 ustawy o dowodach osobistych):

   czy może ona sama we wniosku zaznaczyć zgodę na zamieszczenie podpisu osobistego czy w takiej sytuacji wniosek musi złożyć rodzic w obecności małoletniej osoby wyrażając zgodę na podpis osobisty w imieniu dziecka?

  jak należy postąpić w przypadku przesłania przez ePUAP wniosku z zaznaczoną przez małoletniego zgodą na podpis osobisty lub pozostawienia takiego wniosku do realizacji osobiście w organie gminy.

 
Szkolenie jest traktowane jako podnoszenie kwalifikacji zawodowych
Uczestnikom wystawiamy zaświadczenia na druku MEN
 
 
Cena szkolenia od uczestnika: cena: 439 zł brutto
cena zawiera: udział w zajęciach dydaktycznych,obiad, materiały do zajęć, przerwy kawowe. 
 
Informacje i zapisy: 42 632 25 91 lub 512 370 212,