Polityka równości płci na rynku pracy

Nazwa szkolenia:   Polityka równości płci na rynku pracy

Szkolenie przeznaczone dla pracowników:  Urzędów Pracy, OHP, Agencji Zatrudnienia, Biur Karier

szczególnie:

urzędników obsługujących klientów/petentów
oraz: nowych / nowoprzyjętych pracowników, stażystów
M.in.: Działów Ewidencji Świadczeń i Informacji, Organizacyjnych, Administracji

a także: Kierowników i Kadry Zarządzającej, Menadżerów

Termin:  13-15 październiak 2014    Miejsce:  Bochnia  cena: 1620zł

Przyjazd 12.10 od godz. 17.00, rozpoczęcie zajęć 13.10 godz.8.00. Zakończenie szkolenia 15.10  godz.11.00

 
Cel:  

1. Zrozumienie zasady równości szans kobiet i mężczyzn – czym jest, a czym nie jest polityka równości płci i co oznacza w praktyce

2. Zdobycie wiedzy na temat zasady równości szans jako zasady horyzontalnej funduszy strukturalnych

3. Zdobycie wiedzy na temat obszarów i przejawów dyskryminacji zgodnie z obszarami interwencji PO KL

4. Zdobycie wiedzy na temat standardu minimum oraz strategii działań na rzecz równości

5. Zdobycie umiejętności planowania i oceny projektu pod kątem realizacji zasady równości szans

 

Program szkolenia:

1. Wprowadzenie do szkolenia;

2. Wprowadzenie w tematykę społeczno-kulturowej tożsamość płci (Gender);

3.Rola kobiet i mężczyzn w życiu społecznym, a stereotypy płciowe;

4.Przejawy dyskryminacji nie tylko ze względu na płeć;
5. Wprowadzenie w politykę gender maistramingu (idea, cele);
6. Płeć a rynek pracy;
7. Normy prawne związane z tematyką gender mainstreamingu (polskie i UE) oraz instytucje;
8. Zarządzanie różnorodnością w projektach PO KL.
9. Standard minimum oraz wyjątki.
10. Case Study projektów PO KL zgodnych ze standardami minimum.
11. Zastosowanie strategii Gender mainstreamingu w praktyce – symulacje projektów;

12. Podsumowanie szkolenia. 

 
Szkolenie jest traktowane jako podnoszenie kwalifikacji zawodowych
Uczestnikom wystawiamy zaświadczenia na druku MEN
 
 
Cena szkolenia od uczestnika zawiera: udział w zajęciach dydaktycznych, koszt wyżywienia  i zakwaterowania w pokojach 2 lub 3 osobowych, materiały do zajęć, przerwy kawowe.
 
Po wcześniejszej rezerwacji istnieje możliwość prywatnego przedłużenia pobytu po szkoleniu.
 
 
Informacje i zapisy: 42 632 25 91 lub 512 370 212,