Prawidłowe zamknięcie ksiąg rachunkowych w JSFP i sporządzenie wg nowych zasad bilansu zamknięcia wraz z załącznikami za 2018r.

Zapraszamy do skorzystania ze szkolenia przeznaczonego dla pracowników:

Powiatowych Urzędów Pracy, Urzędów Miast, Urzędów Gmin, Ośrodków Pomocy Społecznej, Starostw, Sądów, Policji

Nazwa szkolenia:

Prawidłowe zamknięcie ksiąg rachunkowych w JSFP i sporządzenie wg nowych zasad bilansu zamknięcia wraz z załącznikami za 2018r.

Celem szkolenia jestszczegółowe omówienie procedur związanych z zamknięciem roku 2018                w zakresie:

ü  podstawowych czynności niezbędnych do prawidłowego zamknięcia roku;

ü  dokonania księgowań które zgodnie z obowiązującymi przepisami podlegają wykonaniu              na koniec roku;

ü  prawidłowego rozliczenia inwentaryzacji zgodnie z zasadami wynikającymi z uor;

ü  omówienie znowelizowanych zasad prezentowania danych w B.Z i w załącznikach                      ze szczególnym zwróceniem uwagi na nowy zał. nr 12

Termin I:6 lutego 2019           Miejsce: Łódź           Cena: 349 zł

Termin II:8 lutego 2019           Miejsce: Warszawa           Cena: 499 zł

Szkolenie odbywać się będą w godzinach 09:00-16:00

Szkolenia organizujemy także w dowolnym miejscu Polsce, a program dostosowujemy do potrzeb naszych Klientów. Gwarantujemy wykwalifikowaną kadrę wykładowców oraz rzetelną organizację szkolenia. Ceny dostosowujemy indywidualnie do zamówienia. Zapraszamy do współpracy!

Szczegółowy program szkolenia:

 1. Podstawowe czynności związane z prawidłowym zamknięciem roku budżetowego:
  1. Zaksięgowanie wszystkich zdarzeń gospodarczych, jakie miały miejsce w 2018r.
  2. Monitorowanie realizacji zobowiązań na przełomie roku budżetowego.
  3. Przeanalizowanie prawidłowości odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
  4. Dokonanie księgowań, które – zgodnie z przepisami szczególnymi – podlegają wykonaniu na koniec roku budżetowego w odniesieniu między innymi do:
 • ewidencji oraz weryfikacji należności i zobowiązań,
 • odsetek  za zwłokę,
 • odpisów aktualizujących  wartości  należności,
 • zaangażowania wydatków itp.
 •  opracowanie prawidłowej dokumentacji poinwentaryzacyjnej.
 •  ujęcie różnic inwentaryzacyjnych w księgach jednostki 2018 roku.
  1. Umorzenie i amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych wg obowiązujących zasad.                                                                                                                                                    
 1. Zasady prawidłowego rozliczenia inwentaryzacji składników aktywów i pasywów zgodnie z zasadami i terminami wynikającymi z ustawy o rachunkowości i ustalenie ewentualnych różnic.
  1. Funkcje i cele inwentaryzacji (inwentaryzacja jako element rachunkowości jednostki oraz cel i jej rola w związku z zamknięciem roku).
  2. Jakie dokumenty są niezbędne do prawidłowego rozliczenia inwentaryzacji rocznej?
  1. Inwentaryzacja drogą potwierdzenia sald (jakie i kiedy uproszczenia można stosować).
  2. Inwentaryzacja w drodze weryfikacji aktywów i pasywów (praktyczne porady).
  3. Niezbędna dokumentacja w postaci protokołów zawierających przebieg poszczególnych etapów inwentaryzacji rocznej.
 1. Przeksięgowania roczne i prawidłowe ustalenie wyniku finansowego:
  1. Sporządzenie  zestawienia obrotów i sald kont księgi głównej oraz sald kont ksiąg pomocniczych, które stanowią  podstawę  do prawidłowego zamknięcia roku i sporządza rocznego  sprawozdania finansowego.
 2. Praktyczne omówienie nowych zasad prezentowania danych w poszczególnych pozycjach Bilansu Zamknięcia oraz w załącznikach:
  1. W zestawieniu zmian w funduszu jednostki,
  2. W rachunku strat i zysków,
  3. w dodatkowych informacjach i objaśnieniach do B.Z. (nowy załącznik będzie omówiony z zasadami jego wypełnienia).
 3. Dyskusja wolne wnioski i zapytania.

Szkolenie jest traktowane jako podnoszenie kwalifikacji zawodowych

Uczestnikom wystawiamy zaświadczenia na druku MEN


Cena szkolenia zawiera: cena udział w zajęciach dydaktycznych, materiały do zajęć (skrypt szkoleniowy, zeszyt, długopis), serwis kawowy podczas zajęć, obiad.

Istnieje możliwość doliczenia do faktury kosztów przejazdu na szkolenie.