Rola i zadania specjalisty ds. rozwoju zawodowego i pośrednika pracy w aktywizacji zawodowej klientów Powiatowego Urzędu Pracy oraz diagnozowane zapotrzebowania na kwalifikacje i umiejętności na lokalnym rynku pracy

Nazwa szkolenia:   

Rola i zadania specjalisty ds. rozwoju zawodowego i pośrednika pracy

w aktywizacji zawodowej klientów Powiatowego Urzędu Pracy oraz diagnozowane zapotrzebowania na kwalifikacje i umiejętności na lokalnym rynku pracySzkolenie przeznaczone dla pracowników:

 dla pracowników PUP

oraz: specjalistów ds. szkoleń, pośredników pracy

Termin :  12 – 15 października 2015   
Miejsce:  Toruń    Cena: 1760 zł

Przyjazd 12.10 od godz. 12.00, rozpoczęcie zajęć godz. 14.00. Zakończenie szkolenia 15.10  godz.14.00

Cele kształcenia:  
 1. Zapoznanie uczestników szkolenia z rozwiązaniami w zakresie skutecznej aktywizacji klientów urzędu w świetle ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
 2. Przypomnienie i utrwalenie zasad organizacji szkoleń, studiów podyplomowych oraz egzaminów w oparciu o ustawę oraz rozporządzenie.
 3. Usystematyzowanie wiedzy w zakresie warunków organizacji szkoleń według standardu.
 4. Realizowanie procedur standardu organizacji szkoleń oraz doskonalenie kompetencji diagnozowania potrzeb szkoleniowych i planowania szkoleń. 
Program szkolenia:
 1. Podział kompetencji między poszczególnymiw ramach Centrum Aktywizacji Zawodowej, ze szczególnym uwzględnieniem specjalisty ds. rozwoju zawodowego – przejrzystość realizacji zadań.
 2. Metody diagnozowania i profilowania klientów urzędu pracy.
 3. Dobre praktyki w profilowaniu klientów podejmowane w innych krajach Europy.
 4. Doradca klienta jako nowy wymiar pracy z klientem.
 5. Zasady planowania i dokumentowania ścieżki aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych i poszukujących pracy.
 6. Przepływ informacji między specjalistą ds. rozwoju zawodowego, pośrednikiem pracy a innymi stanowiskami w ramach CAZ oraz innymi komórkami jako gwarant skutecznej realizacji procesu aktywizacji zawodowej.
  1. Podstawy prawne realizacji usług szkoleniowy w urzędzie pracy.
  2. Badanie zapotrzebowania na szkolenia.
  3. Model diagnozowania zapotrzebowania na kwalifikacje i umiejętności na lokalnym rynku pracy.
  4. Rola badań ankietowych w diagnozowaniu zapotrzebowania na poziomie powiatowych rynków pracy.
  5. Narzędzia analizy danych dla potrzeb diagnozowania.
  6. Opracowywanie i upowszechnianie informacji o możliwościach i zasadach korzystania ze szkoleń realizowanych przez urząd pracy.
  7. Tworzenie planu szkoleń w urzędzie pracy.
  8. Zasady ustalania zakresu tematycznego i określania jakości oferowanych szkoleń.
  9. Kryteria wyboru instytucji szkoleniowych mających realizować usługę szkoleniową.
  10. Opracowywanie projektu umowy szkoleniowej.
  11. Postępowanie w przypadku nie przestrzegania warunków umowy przez strony.
  12. Ustalenie kryteriów doboru kandydatów.
  13. Prawa i obowiązki osoby kierowanej.
  14. Obieg dokumentów przy organizacji szkoleń.
  15. Obszar współpracy specjalisty ds. rozwoju zawodowego w zakresie organizacji szkoleń z innymi kluczowymi stanowiskami w ramach CAZ.
  16. Reguły prowadzenia dokumentacji szkoleniowej.
  17. Monitoring, badanie efektywności i skuteczności szkoleń grupowych oraz indywidualnych.
  18. Współpraca specjalisty ds. rozwoju zawodowego z partnerami rynku pracy.

  

 
Szkolenie jest traktowane jako podnoszenie kwalifikacji zawodowych
Uczestnikom wystawiamy zaświadczenia na druku MEN
 
 
Cena szkolenia od uczestnika: 1760 zł

Cena zawiera:

– udział w zajęciach dydaktycznych,

wyżywienie i zakwaterowanie w 2 lub 3 – osobowych pokojach

– materiały do zajęć (skrypt szkoleniowy, zeszyt, długopis),

 

Po wcześniejszej rezerwacji istnieje możliwość prywatnego przedłużenia pobytu po szkoleniu.
 
 
Informacje i zapisy: 42 632 25 91 lub 512 370 212,