Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy w kontekście innych przepisów prawa oraz nowelizacja ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy – najważniejsze zmiany. Interpretacja przepisów prawnych, powiązanie z innymi ustawami

Nazwa szkolenia:   

Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy w kontekście innych przepisów prawa

oraz nowelizacja ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy – najważniejsze zmiany. Interpretacja przepisów prawnych, powiązanie z innymi ustawami, najnowsze orzecznictwo sądoweSzkolenie przeznaczone dla pracowników:  

dla pracowników PUP

szczególnie: dla pracowników wszystkich działów

Termin:   25-28 listopada 2014       Miejsce:  Zakopane    cena:1600zł

Przyjazd 25.11.2014 od godz. 14.00. Rozpoczęcie zajęć o godz. 1600, zakończenie 28.11 o godz. 13.00.

Cele szkolenia:

ü  Weryfikacja i ujednolicenie wiedzy w zakresie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz przygotowanie uczestników szkolenia do wdrożenia planowanych zmian.

ü  Omówienie z uczestnikami szkolenia nowelizacji ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz zapoznanie się z nowym wymiarem zadań publicznych służb zatrudnienia.

  

Program szkolenia:

1. Podstawy prawne realizacji zadań w powiatowym urzędzie pracy: ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz przepisy innych aktów prawnych z nią powiązanych, tj. kodeks pracy,  kpa – prowadzenie postępowania wyjaśniającego,  ustawa
o systemie ubezpieczeń społecznych, ustawa o swobodzie działalności gospodarczej, ustawa o  opiece zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych, ustawa o pomocy społecznej, ustawa o ubezpieczeniu społecznym rolników, ustawa o podatku rolnym, ustawa o minimalnym wynagrodzeniu, inne przepisy resortowe ( Karta Nauczyciela, ustawa o Policji, o służbie więziennej i in.).

2. Podstawowe zadania wynikające z ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

3. Przyznanie lub odmowa przyznania statusu osoby bezrobotnej.

4. Wyznaczanie wizyt w urzędzie pracy, stawiennictwo – obowiązek, skierowania do aktywnych form – orzeczenia sądów administracyjnych.

5. Badanie zdolności i gotowości do podjęcia pracy – najnowsze orzecznictwo.

6. Podstawy utraty statusu osoby bezrobotnej i osoby poszukującej pracy.

7. Ustalanie uprawnień do świadczeń: zasiłek dla osób bezrobotnych, stypendia, dodatek aktywizacyjny.

8. Zwrot nienależnie pobranych świadczeń.

9. Usługi rynku pracy.

10. Instrumenty rynku pracy.

11. Omówienie projektu nowelizacji ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, najważniejsze zmiany i konsekwencje wynikające dla urzędu:

– metody diagnozowania i profilowania klientów urzędu pracy;

– doradca klienta jako nowy wymiar pracy z klientem;

– pożyczki na utworzenie stanowiska pracy oraz na podjęcie działalności gospodarczej;

– zlecanie usług przez powiatowe urzędy pracy;

– zmiany w definicjach ustawowych;

– pozostałe zmiany w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

 
 
Szkolenie jest traktowane jako podnoszenie kwalifikacji zawodowych
Uczestnikom wystawiamy zaświadczenia na druku MEN
 
 
Cena szkolenia od uczestnika: 1600zł
cena zawiera: udział w zajęciach dydaktycznych, koszt wyżywienia  i zakwaterowania w pokojach 2 lub 3 osobowych, materiały do zajęć, przerwy kawowe.
 
Po wcześniejszej rezerwacji istnieje możliwość prywatnego przedłużenia pobytu po szkoleniu.
 
 
Informacje i zapisy: 42 632 25 91 lub 512 370 212,