Tryb i zasady postępowania z dokumentacją wytwarzaną w toku działalności kancelaryjnej i archiwizacyjnej

Nazwa szkolenia: 

Tryb i zasady postępowania z dokumentacją
wytwarzaną w toku działalności kancelaryjnej i archiwizacyjnej

Szkolenie przeznaczone dla pracowników:  stykającycj się z dokumentacją
Termin:15-19 września 2014 Miejsce: Zakopane cena: 1950zł
 
Cel: zapoznanie słuchaczy z podstawami z zakresu archiwistyki i spraw kancelarii oraz zasad funkcjonowania archiwum zakładowego.
 
Program szkolenia:

I. Podstawy prawne postępowania z dokumentacją i redagowanie pism.

1. Konieczność utrwalania prowadzonej działalności.

2. Podstawowe konstrukcje prawa w zakresie kancelaryjnym i  archiwizacyjnym.

3. Formy prawne ochrony dokumentacji

4. Europejski Kodeks Dobrej Administracji.

5. Podstawowe akty prawne regulujące postępowanie z dokumentacją.

6. Obowiązek dokumentowania działań i zdarzeń.

7. Wewnętrzne akty normatywne: regulaminy i instrukcje, okólniki, pisma okólne, komunikaty, zarządzenia.

8. Normatywy kancelaryjne i techniczne:

  • instrukcja kancelaryjna;
  • rzeczowy wykaz akt;
  • klasyfikacja dokumentacji, z uwzględnieniem symboli i haseł klasyfikacyjnych, klasy rzeczowej z wykazu akt i klasy rzeczowej tytułowej;
  • kwalifikacja dokumentacji;
  • instrukcje techniczne;
  • systemy kancelaryjne

9. Minimum na temat korespondencji.

10. Podział pism ( wg: treści, formy, obiegu, terminu, rodzaju, itp.).

11. Elementy pism i redagowanie pism urzędowych.

12. Blankiety korespondencyjne i techniki tworzenia pism.

13. Skuteczność korespondencji urzędowej.

II. Ważniejsze terminy i pojęcia kancelaryjne i archiwizacyjne oraz czynności kancelaryjne.

1. Akta (specyficzne i typowe, akta sprawy).

2. Korespondencja, sprawy, czystopisy.

3. Dokumenty (elektroniczny, pisma, niejawne, jawne, urzędowe, dokumentacja, dokumentacja aktowa i nieaktowa inne rodzaje dokumentów).

4. Załączniki i poprzedniki.

5. Teczki aktowe – opisywanie teczek i zakładanie spisów spraw.

6. Rejestry i spisy spraw.

7. Organizacja obiegu dokumentów i pracy kancelaryjnej.

8. Obsługa punktu kancelaryjnego i kancelarii.

9. Obieg dokumentacji.

10. Ewidencjonowanie, dzienniki i rejestry kancelaryjne.

11. Organizacja i zakres działania składnicy akt.

12. Instrukcja dotycząca archiwizacji dokumentacji.

13. Obowiązki archiwisty.

14. Typowe czynności archiwizacyjne.

 
Szkolenie jest traktowane jako podnoszenie kwalifikacji zawodowych
Uczestnikom wystawiamy zaświadczenia na druku MEN
 
 
Cena szkolenia od uczestnika zawiera: udział w zajęciach dydaktycznych, koszt wyżywienia  i zakwaterowania w pokojach 2 lub 3 osobowych, materiały do zajęć, przerwy kawowe.
 
Po wcześniejszej rezerwacji istnieje możliwość prywatnego przedłużenia pobytu po szkoleniu.
 
 
Informacje i zapisy: 42 632 25 91 lub 512 370 212,