Umiejętności interpersonalne w pomocy społecznej

Nazwa szkolenia:   Umiejętności interpersonalne w pomocy społecznej

Szkolenie przeznaczone dla pracowników:  Urzędów Miast i Gmin, MOPS, PCPR, PCPR, DPS, Ośrodków Interwencji Kryzysowej, Ośrodków Socjoterapii, Świetlic Środowiskowych, Punktów Konsultacyjnych 
szczególnie: : urzędników obsługujących klientów/petentów oraz nowych / nowoprzyjętych pracowników

Cel:  doskonalenie i rozwijanie umiejętności interpersonalnych
 
Termin I: 17.10.2018          Miejsce:  Łódź      cena: 429 zł
Termin II: 13.11.2018          Miejsce:  Toruń      cena: 429 zł
Termin III: 04.12.2018          Miejsce:  Kielce     cena: 429 zł
 
Program szkolenia:
 1. SAMOWIEDZA JAKO GŁÓWNY CZYNNIK ROZWOJU JEDNOSTKI:
  – wprowadzenie do problematyki z zakresu kontaktów międzyludzkich – interakcje
  – uwarunkowania poznania społecznego (selekcja, organizacja, interpretacja), uproszczone strategie poznawcze, „etykietowanie” – generalizacja, samosprawdzające się przepowiednie
  – potrzeby realizowane poprzez proces komunikowania się (fizjologiczne, tożsamościowe, społeczne, praktyczne).
 2. CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA CHARAKTER RELACJI INTERPERSONALNYCH:
  – zainteresowania, postawy, nastawienie
  – czynniki osobowościowe w procesie porozumiewania się – temperament, rozpoznawanie typów zachowań; zdolności, samowiedza („ja” publiczne i „ja” prywatne), samoocena, samokontrola, autokorekta, sterowanie tożsamością i wrażeniem, optymizm, pesymizm, ekstrawersja, introwersja, zewnątrz- i wewnątrzsterowność
  – autoprezentacja
 3. ASERTYWNOŚĆ:
  – zachowania asertywne i nieasertywne (bierne, agresywne, manipulujące)
  – typy sytuacji, mapa asertywności
  – zastosowanie praktyczne w różnych sytuacjach życiowych: realizacja własnych praw, odmowa, pochwała, krytyka (warunki asertywnej krytyki), ochrona prywatności, komunikowanie własnych emocji, popełnianie błędów
 4. ROLA PROCESÓW EMOCJONALNYCH W KOMUNIKACJI WZAJEMNEJ
  – empatia, „kontrakt pomocowy”
  – inteligencja emocjonalna – rodzaje altruizmu,
  – EQ w pracy i innych rodzajach kontaktów interpersonalnych.
  – oczekiwania i potrzeby w kontaktach międzyludzkich (niezaspokojenie potrzeb)
  – frustracja jako efekt niewykorzystania zdolności.
 5. PROCES KOMUNIKOWANIA SIĘ:
  – model porozumiewania się (współpraca i rywalizacja)
  – właściwości procesu komunikacyjnego, kompetencje komunikacyjne, techniki ingracjacyjne
  – reguły rządzące porozumiewaniem się (status społeczny, role społeczne, odległość, płeć, normy społeczne, kulturowe, religijne),
  – warunki poprawnej komunikacji (aktywne słuchanie, wiarygodność, style konwersacji, precyzja przekazu, intymność i dystans, dominacja, submisja., wyuczona i sytuacyjna bezradność, zachowania prospołeczne)
  – rodzaje komunikacji: komunikacja werbalna i niewerbalna
  – błędne przekonania na temat komunikacji (uprzedzenia, przesądy)
  – pułapki i bariery komunikacyjne (zniekształcenia w procesie komunikacji, rola szumów w informacji, strategie dominacyjne i strategie współpracy, manipulacja)
 6. KONFLIKTY:
  – geneza konfliktów społecznych
  – analiza sytuacji konfliktowej (etapy narastania konfliktu)
  – style reagowania w sytuacji spornej (oczekiwania, osobowość)
  – negocjacje jak sposób rozwiązywania konfliktów (typy negocjacji, cechy dobrego i skutecznego negocjatora)
 7. WŁAŚCIWY DOBÓR AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ.
  – uzdolnienia i uwarunkowania osobowościowe a typ aktywności zawodowej.
  – wpływ właściwego doboru aktywności zawodowej na samorealizację.
  – skuteczność działania a poczucie satysfakcji i efektywności zawodowej
  – analiza sytuacji zadaniowej.
 Po zakończonym szkoleniu uczestnikom wystawiamy certyfikaty
 
Cena szkolenia od uczestnika: to kwota brutto na osobę. Cena zawiera udział w zajęciach dydaktycznych, materiały do zajęć,  serwis kawowy.
 
Informacje i zapisy: 42 632 25 91