Współpraca specjalisty ds. rozwoju zawodowego z innymi stanowiskami w ramach CAZ w obsłudze osób zarejestrowanych

Nazwa szkolenia:   Współpraca specjalisty ds. rozwoju zawodowego z innymi stanowiskami w ramach CAZ w obsłudze osób zarejestrowanych:
Indywidualny Plan Działania, organizacja szkoleń grupowych i indywidualnych w 2013 roku w aspekcie zamówień publicznych i standardów– badanie zapotrzebowania na szkolenia, plan szkoleń, badanie efektywności szkoleń, współpraca z partnerami rynku pracy
 

Szkolenie przeznaczone dla pracowników:  Urzędów Pracy
szczególnie: specjalistów ds. szkoleń, pracowników CAZ
Termin:  28-30 października 2013          Miejsce:  Łódź      cena: 1400,00 zł od uczestnika

 
Cele:
 1. Nabycie wiedzy i praktycznych umiejętności z zakresu skutecznej współpracy pomiędzy kluczowymi stanowiskami w Centrum Aktywizacji Zawodowej (współpraca na linii specjalista ds. rozwoju zawodowego – inne stanowiska w ramach CAZ).
 2. Zwrócenie uwagi na realizację właściwej współpracy specjalisty ds. rozwoju zawodowego z pozostałymi stanowiskami w ramach CAZ w celu wdrażania IPD.
 3. Zdobycie wiedzy i umiejętności tworzenia skutecznego i efektywnego Indywidualnego Planu Działania
 4. Przypomnienie i utrwalenie zasad organizacji szkoleń w oparciu o ustawę oraz rozporządzenie.
 5. Usystematyzowanie wiedzy w zakresie warunków organizacji szkoleń według standardu.
 6. Realizowanie procedur standardu organizacji szkoleń.
 7. Doskonalenie kompetencji diagnozowania potrzeb szkoleniowych i planowania szkoleń.
 
Sposób realizacji: prezentacja PP, warsztat, konsultacje indywidualne
 
Program szkolenia:
 1. Podział kompetencji między poszczególnymi stanowiskami w ramach Centrum Aktywizacji Zawodowej, ze szczególnym uwzględnieniem specjalisty ds. rozwoju zawodowego – przejrzystość realizacji zadań.
 2. Zasady planowania i dokumentowania ścieżki aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych i poszukujących pracy.
 3. Przepływ informacji między specjalistą ds. rozwoju zawodowego a innymi stanowiskami w ramach CAZ oraz innymi komórkami jako gwarant skutecznej realizacji procesu aktywizacji zawodowej.
 4. Uświadomienie celu Indywidualnego Planu Działania klientowi i jego roli w realizacji IPD.
 5. Prawidłowa ścieżka osoby bezrobotnej w obrębie IPD w ramach świadczonych usług rynku pracy.
 6. Zasady współpracy specjalisty ds. rozwoju zawodowego z innymi stanowiskami w ramach CAZ przy tworzeniu i realizacji IPD.
 7. Indywidualny Plan Działania jako „inna forma pomocy określona w ustawie” – konsekwencje w praktyce.
 8. Warunki zakończenia Indywidualnego Planu Działania.
 9. Monitorowanie IPD, ocena przydatności udzielonej pomocy, bilans IPD, kontrola realizacji.
 10. Plan postępowania z klientami w sytuacjach, gdy dotychczasowy Indywidualny Plan Działania nie przyniósł zamierzonych efektów.
 11. Podstawy prawne realizacji usług szkoleniowy w urzędzie pracy.
 12. Badanie zapotrzebowania na szkolenia.
 13. Opracowywanie i upowszechnianie informacji o możliwościach i zasadach korzystania ze szkoleń realizowanych przez urząd pracy.
 14. Tworzenie planu szkoleń w urzędzie pracy.
 15. Zasady ustalania zakresu tematycznego i określania jakości oferowanych szkoleń.
 16. Kryteria wyboru instytucji szkoleniowych mających realizować usługę szkoleniową.
 17. Opracowywanie projektu umowy szkoleniowej.
 18. Postępowanie w przypadku nie przestrzegania warunków umowy przez strony.
 19. Ustalenie kryteriów doboru kandydatów.
 20. Prawa i obowiązki osoby kierowanej.
 21. Obieg dokumentów przy organizacji szkoleń.
 22. Obszar współpracy specjalisty ds. rozwoju zawodowego w zakresie organizacji szkoleń z innymi kluczowymi stanowiskami w ramach CAZ.
 23. Finansowanie kosztów egzaminów, licencji, studiów podyplomowych oraz udzielanie pożyczek finansowych – wnioski i umowy.
 24. Reguły prowadzenia dokumentacji szkoleniowej.
 25. Monitoring, badanie efektywności i skuteczności szkoleń grupowych oraz indywidualnych.
 26. Współpraca specjalisty ds. rozwoju zawodowego z partnerami rynku pracy.
 
 
Szkolenie jest traktowane jako podnoszenie kwalifikacji zawodowych
Uczestnikom wystawiamy zaświadczenia na druku MEN
 
 
Cena szkolenia od uczestnika: 1400,00 zł od uczestnika
 Cena zawiera:
– udział w zajęciach dydaktycznych,
– koszt wyżywienia (śniadanie, obiad, kolacja) i zakwaterowania – w pokojach 2-3 osobowych,
– materiały do zajęć (skrypt szkoleniowy, zeszyt, długopis),
– serwis kawowy podczas zajęć,
 
 
Informacje i zapisy: 42 632 25 91 lub 512 370 212,