Szkolenia na uprawnienia: elektryczne G1, energetyczne G2, gazowe G3.

Nazwa szkolenia:   

Szkolenia na uprawnienia:

elektryczne G1, energetyczne G2, gazowe G3.

Szkolenie przeznaczone dla pracowników: wszystkich instytucji i firm
szczególnie:osób, którym kończą sie uprawnienia lub chcą nabyć uprawnienia elektryczne G1, energetyczne G2, gazowe G3.
 
Termin :  11.12.2019          Miejsce:  Łódź  
   
cena kursu: 95 zł brutto  cena egzaminu 225 zł

Continue reading „Szkolenia na uprawnienia: elektryczne G1, energetyczne G2, gazowe G3.”

Nowelizacja ustawy o dowodach osobistych – zmiany wchodzące w życie od marca 2019 r.

Nazwa szkolenia:   

Nowelizacja ustawy o dowodach osobistych – zmiany wchodzące w życie od marca 2019 r.

Szkolenie przeznaczone dla pracowników:  Urzędów Miast
Termin:  data          Miejsce:  miejsce      cena: cena

Termin I: 6 września 2019   Miejsce: Wrocław   Cena: 439 zł brutto

Termin II: 30 września  2019   Miejsce: Gdańsk  Cena: 439 zł brutto

Termin III: 7 października 2019  Miejsce: Kraków Cena: 439 zł brutto

Zajęcia są realizowane w godzinach: 10.00-15.00

Continue reading „Nowelizacja ustawy o dowodach osobistych – zmiany wchodzące w życie od marca 2019 r.”

Radzenie sobie z emocjami i stresem w kontakcie z klientem przejawiającym zaburzenia psychiczne

Zapraszamy do skorzystania ze szkolenia przeznaczonego dla pracowników:

Urzędów Pracy, Urzędów, Służb mundurowych, MOPS, Firm windykacyjnych

Szczególnie: nowych/nowoprzyjętych pracowników

a także: dla osób pracujących na stanowiskach obsługujących dużą liczbę klientów /petentów/ interesantów

oraz stanowiskach związanych z klientami trudnymi oraz o zaburzonej osobowości

Oraz: urzędników obsługujących klientów

Nazwa:

Radzenie sobie z emocjami i stresem w kontakcie z klientem przejawiającym zaburzenia psychiczne

Cel szkolenia:

radzenie sobie z sytuacją trudną i z własnymi emocjami podczas kontaktów z klientem przejawiającym zaburzenia psychiczne

Termin: 13-14 czerwca 2019           Miejsce: Łódź           Cena: 699 zł brutto

Zajęcia w godzinach 9.00-15.00

Szczegółowy program kursu:

 1. Nieprawidłowości psychiczne występujące u ludzi zdrowych – rozkojarzenie myślenia, złudzenia w procesie spostrzegania, omamy, objawu o cechach fobii.
 2. Klient z zaburzeniami psychicznymi – czynniki warunkujące prawidłowe czynności psychiczne, czynniki powodujące zakłócenia, zachowania klientów trudnych.
 3. Objawy zaburzeń psychicznych – zaburzenia spostrzegania i myślenia, zaburzenia pamięci i uwagi, psychopatologia emocji, zaburzenie aktywności i działań ruchowych
 4. Charakterystyka poszczególnych rozpoznań – klasyfikacja zaburzeń psychicznych, psychozy (paranoja, schizofrenia, choroby afektywne), nerwice (zaburzenia lękowe, zespół natręctw, nerwica histeryczna, nerwica depresyjna), zaburzenia osobowości (psychopatia, uzależnienia, zaburzenia seksualne), upośledzenia umysłowe.
 5. Metody postępowania z osobami przejawiającymi zaburzanie psychiczne – opanowanie gwałtownych zachowań petentów, sposoby łagodzenia konfliktów, udzielanie wskazówek klientom w trudnej dla nich sytuacji, prowadzenie rozmów z osobami chorymi, udzielanie pierwszej pomocy w ramach kompetencji pracownika.
 6. Skutki stresu wynikające z kontaktów z trudnymi klientami – reakcje na stres: fizjologiczna, emocjonalna, behawioralna i poznawcza.
 7. Proces radzenia sobie z sytuacją trudną – cele i strategie radzenia sobie ze stresem, radzenie sobie zorientowane na problem, radzenie sobie zorientowane na emocje, poczucie kontroli osobistej, kontrola behawioralna i poznawcza.
 8. Psychologiczne techniki kontrolowania stresu – mechanizmy obronne osobowości, działania o charakterze terapeutycznym.

Szkolenie jest traktowane jako podnoszenie kwalifikacji zawodowych

Uczestnikom wystawiamy zaświadczenia na druku MEN

Cena kursu 699 zł od uczestnika (cena zawiera udział w zajęciach dydaktycznych, materiały do zajęć, przerwy kawowe, obiad)

Klient agresywny – kontrola i prewencja zachowań agresywnych

Zapraszamy do skorzystania ze szkolenia przeznaczonego dla pracowników:

Urzędów Pracy, Urzędów, Służb mundurowych, MOPS, Firm windykacyjnych

Szczególnie: nowych/nowoprzyjętych pracowników

a także: dla osób pracujących na stanowiskach obsługujących dużą liczbę klientów /petentów/ interesantów

oraz stanowiskach związanych z klientami trudnymi, agresywnymi, manipulującymi, roszczeniowymi, stosującymi różne formy psychomanipulacji.

Nazwa:

Klient agresywny – kontrola i prewencja zachowań agresywnych

Cel:

zgłębienie postaw i zachowań klientów trudnych oraz strategii redukowania zachowania agresywnego

Termin: 1-2 czerwca 2019           Miejsce: Łódź           Cena: 699 zł brutto

Sobota: 9.00-17.00, niedziela 9.00-15.00

Szczegółowy program kursu:

 1. Pojęcie – trudny, agresywny klient.
 2. Psychologiczne aspekty relacji z klientem trudnym, agresywnym.
 3. Źródła i mechanizmy zachowań klientów przejawiających tendencje agresywne, roszczeniowość i inne, rozwój zachowania agresywnego, osobowość a agresja u ludzi dorosłych.
 4. Wpływy sytuacyjne na agresję: agresywne sygnały, alkohol, temperatura, inne stresory środowiskowe.
 5. Kontrola i prewencja zachowania agresywnego – strategie redukowania agresji: katharsis, karanie, radzenie sobie z gniewem, uczenie się obserwacyjne.
 6. Analiza własnych trudności w relacji z klientem trudnym, agresywnym.
 7. Budowanie zasobów osobistych do efektywnego radzenia sobie w trudnych kontaktach z klientami: sposoby reagowania na zachowania klienta, reagowanie na obiekcje i zastrzeżenia, reagowanie na oceny krytyczne, obrona przed osobowym atakiem i krytyką, techniki radzenia sobie z trudnymi pytaniami, sposoby unikania sporów.
 8. Doskonalenie umiejętności społecznych, niezbędnych w budowaniu profesjonalnego kontaktu z klientem.
 9. Doskonalenie umiejętności metodycznych, podnoszących obiektywizm pracownika względem klienta.

Forma zajęć: warsztat psychoedukacyjny

 • Gry i ćwiczenia symulacyjne wpływające na kształtowanie pożądanych postaw i zachowań uczestników
 • Studium przypadku umożliwiające analizowanie i rozwiązywanie trudnych sytuacji dotyczących specyfiki zawodowej uczestników szkolenia
 • Warsztaty w podgrupach dające możliwość efektywnej pracy w oparciu o doświadczenie zawodowe
 • Mini wykłady, podczas których jest przekazywana wiedza teoretyczna dotycząca omawianych zagadnień, uzupełniające i porządkujące posiadaną wiedzę
 • Dyskusje mające na celu wymianę doświadczeń oraz rozwiązywanie problemów
 • Odgrywanie ról umożliwiające indywidualną analizę i korektę zachowań uczestników

Szkolenie jest traktowane jako podnoszenie kwalifikacji zawodowych

Uczestnikom wystawiamy zaświadczenia na druku MEN

Cena kursu 699 zł od uczestnika (cena zawiera udział w zajęciach dydaktycznych, materiały do zajęć, przerwy kawowe, obiad)

Profilaktyka wypalenia zawodowego

Zapraszamy do skorzystania ze szkolenia przeznaczonego dla pracowników:

Urzędów Miast, Urzędów Pracy, Służb mundurowych, Pracowników Działu Egzekucji, itp.

Nazwa:

Profilaktyka wypalenia zawodowego

Cele kształcenia:

        Zaznajomienie słuchaczy z mechanizmami powstawania zjawiska wypalenia zawodowego w pracy,

        Rozwijanie kompetencji w zakresie sposobów zapobiegania i radzenia sobie z wypaleniem i stresem,

        Wykształcenie asertywnego funkcjonowania w życiu zawodowym i prywatnym – wyrażania siebie, swoich poglądów, potrzeb w sposób gwarantujący własny komfort psychiczny oraz nie naruszający granic psychologicznych innych ludzi

Celem szkolenia jest dostarczenie wiedzy na temat psychologicznych mechanizmów powstawania reakcji stresowej oraz zaprezentowanie nowoczesnych i skutecznych form radzenia sobie w sytuacji wypalenia zawodowego.

W trakcie szkolenia uczestnicy:

         Przejdą autodiagnozę obszarów deficytowych dotyczących zachowań asertywnych,

        Zdiagnozują czynniki stresogenne w swoim środowisku zawodowym,

        Przeanalizują czynniki obniżające ich motywację do pracy,

        Zapoznają się z przyczynami, objawami i przebiegiem syndromu wypalenia zawodowego,

        Poznają listę sygnałów ostrzegawczych charakterystycznych dla zespołu wypalenia, w celu określenia oceny własnego stanu,

       Poznają techniki skutecznego radzenia sobie ze stresem i wypaleniem zawodowym.

Stosowane metody szkoleniowe: dyskusje kierowane, ćwiczenia grupowe i indywidualne, symulacja ról, testy psychologiczne, techniki psychokorekcyjne.

Termin: 6-7 czerwca 2019           Miejsce: Zakopane           Cena: 1 100 zł brutto

przyjazd uczestników 05.06 po godz. 17tej. zakwaterowanie, rozpoczęcie zajęć 06.06.2019 o godz.09.00, zakończenie zajęć 07.06 godz.. 15.00.

Szczegółowy program kursu:

I. JAK ZNEUTRALIZOWAC STRES W PRACY?

ü  Rozpoznawanie własnego wzorca reakcji na stres

ü  Wykorzystanie sytuacji stresowej jako czynnika stymulującego rozwój osobisty i zawodowy

ü  Strategie i techniki radzenia sobie ze stresem

ü  Stres pozytywny i jego rola

ü  Stres i wsparcie w środowisku zawodowym i rodzinnym.

ü  Nauka optymalnych technik radzenia sobie ze stresem

II. DOSKONALENIE ASERTYWNEJ POSTAWY – TRENING ZACHOWAN ASERTYWNYCH

ü  Radzenie sobie z presją i z krytyką

ü  Konstruktywne radzenie sobie ze złością i agresją

ü  Wyrażanie i egzekwowanie swoich praw w jasny i bezpośredni sposób

ü  Sprawdzian praktycznych umiejętności – odmawianie, wystąpienia publiczne, radzenie sobie ze złością

III. PROFILAKTYKA WYPALENIA ZAWODOWEGO

ü  Objawy wypalenia zawodowego

ü  Fazy wypalenia zawodowego

ü  Profilaktyka

ü  Higiena psychiczna w miejscu pracy – jak nie dopuścić do wypalenia zawodowego?

ü  Utrzymanie pozytywnej motywacji do pracy

ü  Budowanie wspierających relacji

ü  Organizacja i zarządzanie czasem – rodzaje planowania

Szkolenie jest traktowane jako podnoszenie kwalifikacji zawodowych

Uczestnikom wystawiamy zaświadczenia na druku MEN


Cena kursu 1100 zł brutto (cena zawiera udział w zajęciach dydaktycznych oraz koszt wyżywienia                                i zakwaterowania). Zakwaterowanie w pokojach 2 lub 3 osobowych.

Pomoc de minimis

Zapraszamy do skorzystania ze szkolenia przeznaczonego dla pracowników:

Urzędów Pracy, Urzędów Miast i Urzędów Gmin

Nazwa szkolenia:

Pomoc de minimis

Cele szkolenia:

• dostarczenie pogłębionej i kompleksowej wiedzy o warunkach i trybie uzyskiwania pomocy publicznej w tym pomocy de minimis,

• pogłębienie wiedzy dotyczącej beneficjentów pomocy publicznej,

• nabycie praktycznych umiejętności z zakresu pomocy publicznej.

Termin: 1-2 lipca  2019           Miejsce: Jastrzębia Góra           Cena: 1149zł brutto

Przyjazd 30.06 po południu. Rozpoczęcie zajęć 1.07. godz. 9.00. zakończenie 2.07. godz. 15.00

Szczegółowy program szkolenia:

 1. Czym jest pomoc publiczna (podstawowe pojęcia związane z pomocą publiczną),
 2. Analiza przesłanek wystąpienia pomocy zgodnie z art. 107 ust. 1 TFUE:

ü  pochodzenie środków,

ü  przysporzenie,

ü  selektywna korzyść,

ü  zakłócenie konkurencji,

ü  wpływ na handel.

 1. Rodzaje i tryby udzielania pomocy publicznej (test pomocy publicznej):

ü  Pomoc regionalna, horyzontalna i sektorowa,

ü  Pomoc indywidualna a program pomocowy,

ü  Pomoc na ratowanie i restrukturyzację,

ü  Omówienie katalogu beneficjentów pomocy publicznej wykluczonych z możliwości uzyskania pomocy (badanie trudnej sytuacji ekonomicznej z uwagi na formę prowadzenia działalności gospodarczej, wykluczenia z uwagi na rodzaj prowadzonej działalności gospodarczej),

ü  Porównanie definicji pracodawcy oraz beneficjenta pomocy publicznej wraz ze konsekwencjami wynikającymi z zaklasyfikowania podmiotu do jednej z ww. kategorii.

 1. Warunki udzielania pomocy de minimis,
 2. Zasady proceduralne dotyczące udzielania pomocy publicznej,
 3. Realizacja projektu zgodnie z zasadami pomocy publicznej,
 4. Kumulacja pomocy na subsydiowane zatrudnienie (omówienie praktycznych przypadków kumulacji pomocy),
 5. Konsekwencje związane ze zwrotem pomocy publicznej udzielonej beneficjentowi. 

Szkolenie jest traktowane jako podnoszenie kwalifikacji zawodowych

Uczestnikom wystawiamy zaświadczenia na druku MEN

Cena szkolenia 

1149 brutto od uczestnika (cena zawiera udział w zajęciach dydaktycznych, wyżywienie, nocleg w pokojach 2-3 osobowych, serwis kawowy, materiały do zajęć).

Istnieje możliwość doliczenia do faktury kosztów przejazdu na szkolenie.

Kurs rachunkowości budżetowej w wybranych zagadnieniach dla służb finansowo-księgowych JSFP

Zapraszamy do skorzystania ze szkolenia przeznaczonego dla pracowników:

Urzędów Miast, Urzędów Gmin, Powiatowych Urzędów Pracy, placówek oświatowych, domów kultury, jednostek społecznych

Nazwa:

Kurs rachunkowości budżetowej w wybranych zagadnieniach dla służb finansowo-księgowych JSFP

Cele kształcenia:

Uzupełnienie i usystematyzowanie podstawowych założeń i rozwiązań w zakresie prawidłowej ewidencji operacji gospodarczych i finansowych zgodnie z obowiązującymi podstawami prawnymi rachunkowości budżetowej jsfp.

Celem jest więc zwrócenie uwagi na te zasady z którymi jsfp w trakcie praktycznego ich stosowania napotykają na wątpliwości jak prawidłowo je stosować w wybranych zagadnieniach, poparte interpretacjami i wyjaśnieniami.

Wymagania wstępne dla uczestników:

Kurs przygotowany został z myślą o osobach, które pracują w działach finansowo-księgowych, prowadzą nadzór i kontrolę w tym zakresie i chcą uzupełnić swoją wiedzę.

Sposób realizacji:

Zajęcia dydaktyczne prowadzone będą w formie wykładowo-seminaryjnej z dużą ilością praktycznych porad

Liczba godzin:

4 sesje x 7 godz. lekcyjnych

Sesja I: 12 czerwca 2019

Terminy pozostałych trzech sesji będą ustalane z uczestnikami kursu podczas pierwszej sesji.

  Miejsce: Łódź           Cena: 1 399 zł brutto

Sesje odbywać się będą w godzinach 09:00-15:15

Szczegółowy program kursu:

I.RACHUNKOWOŚĆ BUDŻETOWA (3h)

 1. Postawy prawne w zakresie zasad gospodarki finansowej i rachunkowości jsfp.
 2. Przepisy wewnętrzne dotyczące zasad prowadzenia rachunkowości w tym m.in. ZPK i inne uregulowania.
 3. Ewidencja planu finansowego i zaangażowania.

II.DOCHODY I WYDATKI BUDŻETOWE ORAZ ICH EWIDENCJA (4h)

 1. Pojęcie dochodów budżetowych, ich rodzaje i ewidencja.
 2. Klasyfikacja budżetowa dochodów – najczęstsze problemy interpretacyjne paragrafów.
 3. Klasyfikacja budżetowa wydatków – dodatkowe wyjaśnienia do najczęstszych problemów w paragrafach.
 4. Pojęcie wznowienia wydatków (korekta kosztów) – podstawy prawne, dokumentacja.
 5. Najczęściej popełniane błędy formalno-rachunkowe przez jednostki sporządzające sprawozdania.
 6. Uchybienia popełniane w polityce rachunkowości w zakresie ewidencji zobowiązań.

III.AKTYWA TRWAŁE W JSFP WG ZASAD OBOWIAZUJACYCH W 1019 R

 1. Zasady rachunkowości w zakresie środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz pozostałych środków trwałych wnikające z obowiązujących podstaw prawnych z uwzględnieniem zmian w zakresie środków trwałych.
 2. Wyjaśnienia KSR nr 11 „Środki trwałe”.
 3. Zasady gospodarowania majątkiem w sprawie kontroli zarządczej.
 4. Aktywa trwałe ewidencjonowane na kontach zespołu 0.
 5. Tworzenie obiektów inwentarzowych wg KSR.
 6. Ewidencja środków trwałych wg obowiązujących zasad.
 7. Różnice między ulepszeniem a remontem – praktyczne porady.
 8. Ewidencja, finansowanie i rozliczanie środków trwałych w budowie:

        zasady finansowania i rozliczania,

        obieg dokumentów i odpowiedzialność,

        niezbędna dokumentacja itp.

 1. Wartości niematerialne i prawne (ewidencja, amortyzacja i umarzanie)

        pojęcie oraz licencje na użytkowanie programów komputerowych (jakie paragrafy?)

 1. Pozostałe środki trwałe (ewidencja, umarzanie, itp.).
 2. Dopuszczalne uproszczenia w prowadzeniu ewidencji.
 3. Zasady likwidacji majątku (dokumenty i decyzje).
 4. Kto ponosi odpowiedzialność za aktywa trwałe?

IV.ZASADY PRAWIDŁOWEJ INWENTARYZACJI W JSFP ZE SZCZEGÓLNYM ZWRÓCENIEM UWAGI NA NIEPRAWIDŁOWOŚCI WYKAZYWANE PRZEZ SŁUŻBY KONTROLNE (7h)

 1. Funkcje i cele inwentaryzacji, inwentaryzacja jako element rachunkowości jednostki.
 2. Organizacja inwentaryzacji, przebieg i udokumentowanie.
 3. Wewnętrzne regulacje – istotne elementy.
 4. Metody, rodzaje i sposoby przeprowadzania.
 5. Terminy i częstotliwość inwentaryzacji.
 6. Inwentaryzacja w świetle KSR nr 11.
 7. Inwentaryzacja drogą spisu z natury:

        prace organizacyjne przed spisem,

        zespoły spisowe – zadania i odpowiedzialność,

        końcowe rozliczenie spisu z natury.

 1. Zasady inwentaryzacji drogą potwierdzania sald (niezbędna dokumentacja).
 2. Jakie składniki podlegają inwentaryzacji w drodze weryfikacji?
 3. Prawidłowe rozliczenie inwentaryzacji i dokumentacja poinwentaryzacyjna.
 4. Wyniki kontroli w zakresie inwentaryzacji.
 5. Rola i odpowiedzialność kierownika jednostki, głównego księgowego/skarbnika oraz pozostałych pracowników.

V.ZASADY PRAWIDŁOWEGO ZAMYKANIA KSIĄG RACHUNKOWYCH I SPORZADZANIA BILANSU ZAMKNIĘCIA (6h)

 1. Niezbędne czynności przygotowawcze związane z zamknięciem roku.
 2. Przeksięgowania roczne i prawidłowe ustalenie wyniku finansowego.
 3. Sporządzenie zestawienia obrotów i sald.
 4. Praktyczne omówienie zasady prezentowania danych w poszczególnych pozycjach Bilansu Zamknięcia oraz w załącznikach:

        w zestawieniu zmian w funduszu,

        w rachunku strat i zysków.

 1. Dodatkowa informacja i objaśnienia do B.Z. (zał. nr 12)

        szczegółowe omówienie poszczególnych pozycji.

VI.PODSUMOWANIE, WOLNE WNIOSKI I WYJAŚNIENIA (1h)

Przeanalizowanie uzyskanych wiadomości.

Literatura:

Podstawy prawne:

        Ustawa z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz.U. z 2017 r. poz. 2077; z póź. zm,)

        Ustawa z 29 września 1994 r. o rachunkowości (j.t. Dz.U. z 2018 r. poz. 395; z póź. zm)

        Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U .z 2017 r. poz. 1911 z póź. zm)

        Rozporządzenie Ministra Finansów z 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (j.t. Dz.U. z 2014 r. poz. 1053 z późn. zm)

        Ustawa z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (j.t. Dz.U.z 2018 r. poz.1036; z póź.zm)

        Ustawa z 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (j.t. Dz.U. z 2018 r. poz. 1458; z późn. zm)

        Krajowe Standardy Rachunkowości nr 11 „Środki trwałe (Dz. Urz. M.F. z 2017 r. poz. 105)

        Rozporządzenie Ministra Finansów z 7 grudnia 2010 r. w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych (j.t. Dz.U. z 2015 r. poz. 1542; z póź. zm.)

        Rozporządzenie Rady Ministrów z 3 października 2016 r. w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT) (Dz.U. z 2016 r. poz. 1864; ost. zm. Dz.U. z 2018 r. poz. 1629)

 

Szkolenie jest traktowane jako podnoszenie kwalifikacji zawodowych

Uczestnicy otrzymają certyfikaty oraz zaświadczenie zgodne z  rozporządzeniem Ministerstwa Edukacji Narodowej 

(na podstawie wpisu do Ewidencji Szkół i Placówek Niepublicznych)

Cena kursu zawiera: udział w zajęciach dydaktycznych, materiały do zajęć (skrypt szkoleniowy, zeszyt, długopis), serwis kawowy podczas zajęć, obiad.

Istnieje możliwość doliczenia do faktury kosztów przejazdu na szkolenie.

Nowelizacja ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego

Zapraszamy do skorzystania ze szkolenia przeznaczonego dla pracowników:

Urzędów Gmin, Urzędów Miast

Nazwa szkolenia:

Nowelizacja ustawy o ochronie praw lokatorów,      mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego

Termin: 3-5 lipca 2019            Miejsce: Jastrzębia Góra           Cena: 1 149 zł

Szczegółowy program szkolenia:

DZIEŃ 1

 1. Omówienie zmienionych i nowych pojęć ustawowych.
 2. Powstanie stosunku najmu:
  • Warunki ubiegania się o zawarcie umowy najmu lub podnajmu lokalu i najmu socjalnego lokalu wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu gminy.
  • Wyjaśnienie pojęcia „zamieszkiwanie” stosowanego np. przy: ubieganiu się o najem lokalu, wypowiedzeniu najmu z tytułu niezamieszkiwania czy też przy wstąpieniu w najem po śmierci najemcy.
 1. Pozbawienie lokatora tytułu prawnego do lokalu mieszkalnego przez właściciela:
  • Wypowiedzenie (w tym m.in. nadmetraż, miejscowość pobliska, zaległości w opłatach za dostawę mediów w przypadku gdy lokator nie ma zawartej umowy bezpośrednio z dostawcą).
  • Negocjacje w zakresie rozwiązania stosunku prawnego.
  • Powództwo o rozwiązanie stosunku prawnego i nakazanie przez sąd opróżnienia lokalu.

DZIEŃ 2

 1. Najem socjalny lokalu na podstawie prawomocnego wyroku sądowego:
  • Skuteczność oferty zawarcia umowy najmu na lokal socjalny, pouczenie o uprawnieniu do wytoczenia powództwa o ustalenie uprawnienia do zawarcia umowy najmu socjalnego lokalu.
  • Przedłużenia umów najmu socjalnego.
 1. Najem pomieszczenia tymczasowego w związku z prawomocnym wyrokiem sądowym:
  • Wskazanie przez gminę pomieszczenia tymczasowego w przypadku wykonywania przez komornika obowiązku opróżnienia lokalu.
  • Możliwość zawarcia nowej umowy itp.
  • Nowa interpretacja art. 1046 par.4 KPC.
 1. Sprawy związane z:
  • Ulepszeniami.
  • Lokalami zamiennymi: na czas koniecznej naprawy, w związku z koniecznością rozbiórki czy remontu budynku, z tytułu nadmetrażu czy planowanej sprzedaży (w tym: interpretacja definicji).
  • Przedawnieniem roszczeń.
  • Weryfikacją przez wynajmującego dochodów najemców oraz członków ich rodzin i w zależności od ich wysokości (przy ustalonych przez wynajmującego progach dochodowych) określenie wysokości czynszu w odniesieniu do umów najmu zawartych po wejściu w życie ustawy.
  • Nowymi formami dokumentowania wysokości osiąganych dochodów w gospodarstwie domowym, tj. deklaracji o ich wysokości i oświadczenia o stanie majątkowym zwłaszcza, że mają one być składane pod rygorem odpowiedzialności karnej.

DZIEŃ 3

 1. Omówienie spraw dotyczących najmu lokali na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego, m.in.:
  • Prawa małżonków i rozwiedzionych małżonków.
  • Odpowiedzialność za zapłatę czynszu i innych opłat.
  • Inne sprawy: np. korespondencja.
 1. Omówienie spraw uregulowanych przepisami Kodeksu postępowania cywilnego oraz przepisami wykonawczymi, w tym:
  • Tryb postępowania w sprawach o opróżnienie lokalu lub pomieszczenia, m.in. sprawy związane z wnioskiem komornika o wskazanie tymczasowego pomieszczenia lub noclegowni, sprawa dot. orzeczeń sądowych zapadłych przed 16 listopada 2011 r., w których brak wskazania przyczyn eksmisji, o których mowa w art. 17 ust. 1 ustawy o ochronie praw lokatorów oraz po tej dacie, usunięcie ruchomości itp.
  • Problematyka związana z żądaniem przez powoda ustalenia przez sąd istnienia lub nieistnienia stosunku prawnego.
 1. Zmiany w uchwałach dotyczących zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy:
  • Warunki, jakie musi spełniać lokal wskazywany dla osób niepełnosprawnych z uwzględnieniem rzeczywistych potrzeb wynikających z rodzaju niepełnosprawności.
  • Zasady przyznawania lokali na realizacje zadań, których mowa w art. 4 ust. 2b.
  • Kryteria oddawania w najem lokali o powierzchni powyżej 80 m2.
  • Weryfikacja spełnienia przez najemców kryterium wysokości dochodu uzasadniającego oddanie w najem lub podnajem lokalu.

Szkolenie jest traktowane jako podnoszenie kwalifikacji zawodowych

Uczestnikom wystawiamy zaświadczenia na druku MEN


Cena szkolenia od uczestnika zawiera: udział w zajęciach dydaktycznych, nocleg i wyżywienie w pokojach 2-3 osobowych, materiały do zajęć (skrypt szkoleniowy, zeszyt, długopis), serwis kawowy podczas zajęć.

Istnieje możliwość doliczenia do faktury kosztów przejazdu na szkolenie.

Kurs Inspektora Ochrony Danych Osobowych

Kurs przeznaczony jest dla osób, które zamierzają pełnić funkcję Inspektora Ochrony Danych                      lub pełnią taką funkcję obecnie jednak chcą zyskać kompleksową wiedzę prawniczą lub ją uzupełnić a także osób odpowiedzialnych za ochronę i zarządzanie danymi osobowymi w sektorze prywatnym oraz administracji publicznej.

Nazwa kursu:

Kurs Inspektora Ochrony Danych Osobowych

Celem kursu jest praktyczne przygotowanie uczestnika do samodzielnego pełnienia obowiązków Inspektora Ochrony Danych (IOD), a także zapoznanie z przepisami określonymi w Rozporządzeniu o ochronie danych osobowych (RODO). Kurs daje gruntowną wiedzę i podpowiada praktyczne rozwiązania, dzięki którym uczestnicy będą mogli skutecznie sprawować funkcję inspektora ochrony danych.

Termin I: 8-10 kwietnia 2019           Miejsce: Warszawa           Cena: 1250 zł brutto

Termin II: 15-17 maja 2019           Miejsce: Łódź           Cena: 1250 zł brutto

Szczegółowy program kursu:

Dzień 1

 1. Wprowadzenie do Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, (zwanego również RODO),
 2. Podstawy prawne ochrony danych osobowych i informacji niejawnych w Polce po 25 maja 2018 r.
 3. Podstawowe pojęcia ochrony danych osobowych:
 • dane osobowe – zwykłe i szczególnej kategorii,
 • zbiór danych na gruncie RODO,
 • przetwarzanie danych osobowych,
 • ograniczenie przetwarzania, pseudonimizacja, anonimizacja,
 • profilowanie danych osobowych – pojęcie oraz zasady,
 • administrator, współadministratorzy, podmiot przetwarzający (procesor),
 • inspektor ochrony danych, odbiorca danych osobowych, strona trzecia,
 • zgoda na przetwarzanie danych osobowych,
 • organ nadzorczy,
 • transgraniczne przetwarzanie.
 1. Przesłanki przetwarzania danych osobowych zwykłych oraz szczególnej kategorii.
 2. Zasady przetwarzania danych osobowych: privacy by design,celowości, adekwatności, zasada integralności i poufności, zasada przejrzystości i rzetelności, zasada merytorycznej poprawności danych osobowych (prawidłowości), zasada domyślnej ochrony danych osobowych.
 3. Które zasady ochrony danych osobowych obowiązują w działalności instytucji publicznych i sektora prywatnego – czy istnieje różnica.
 4. Ochrona informacji niejawnych: bezpieczeństwo osobowe, przemysłowe, teleinformatyczne
 5. Prawa osób, których dane dotyczą oraz wyłączenia lub ograniczenia poszczególnych praw w praktyce.
 6. Obowiązki administratora danych osobowych i jego odpowiedzialność po 25 maja 2018 r.
 7. Inspektor Ochrony Danych (IOD) w miejsce ABI – zakres uprawnień i kompetencji, obowiązek wyznaczania IOD, odpowiedzialność IOD.
 8. Zbiory danych osobowych istniejących u administratora w dniu 25 maja 2018 r. co z nimi się dzieje.
 9. Podsumowanie. Dyskusja.

II Dzień

 1. Audyt procesów i procedur przetwarzania i ochrony danych osobowych jako wprowadzenie do stosowania RODO – warsztaty przeprowadzenia audytów w oparciu o przykłady instytucji zgłoszonych przez uczestników kursu.
 2. Środki zabezpieczające prawa i wolności podmiotu danych. Rola kierownika jednostki jako administratora gromadzonych danych. Omówienie zabezpieczeń technicznych, informatycznych i organizacyjnych, które wybrać w określonym stanie faktycznym.
 3. Praktyczne aspekty tworzenia dokumentacji z zakresu ochrony danych osobowych oraz realizacji zadań inspektora ochrony danych.
 4. Nowe wymogi – klauzule informacyjne, klauzule zgody na przetwarzanie, kiedy administrator musi jej przekazać i w jakiej formie.
 5. Zasady powierzenia i podpowiedzenia przetwarzania danych osobowych.
 6. Rejestrowanie czynności przetwarzania i rejestrowanie wszystkich kategorii przetwarzania danych osobowych (kto jest zobowiązany do prowadzenia rejestrów?).
 7. Informowanie o naruszeniu ochrony danych. Rejestrowanie naruszeń.
 8. Jakie nowe obowiązki nakłada RODO na administratora danych w zakresie notyfikacji naruszeń.
 9. Jakie znaczenie ma RODO dla poszczególnych instytucji/działów/branż u danego przedsiębiorcy lub w danym przedsiębiorstwie.
 10. Przetwarzanie danych osobowych w kadrach – prawa i obowiązki pracodawcy i pracownika z zakresu ochrony danych osobowych.
 11. Udostępnianie danych osobowych, dostęp do informacji publicznej – jak robić to bezpiecznie
 • odmowa udzielenia informacji publicznej,
 • niemożność udzielenia informacji publicznej,
 • informacja ustna, a obowiązek jej udostępnienia,
 • publikowanie w BIP dokumentów zawierających dane osobowe.
 1. Certyfikacja i zatwierdzone kodeksy postępowania czym są i kiedy warto rozważyć ich wdrożenie.
 2. Kontrole Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych: zakres, treści, obowiązki kontrolowanych. Konsultacje z Urzędem jako jeden z elementów współpracy pomiędzy administratorem a Urzędem.
 3. Kary administracyjne w RODO – wysokość i przypadki ich nakładania.
 4. Podsumowanie. Dyskusja

III Dzień

 1. Omówienie najnowszych wytycznych i wykładni prawa ochrony danych osobowych.
 2. Dokumentacja ochrony danych osobowych – zakres i treść, tworzenie – warsztaty:
 • Polityka Ochrony Danych itp. – samodzielne tworzenie i techniki wdrażania dokumentu w jednostce. Czym jest i jaki jest cel jej tworzenia w jednostce organizacyjnej – informacje, przykłady, narzędzia niezbędne do stworzenia dokumentu dla potrzeb danej jednostki,
 • Instrukcja zarządzania systemem informatycznym;
 • Upoważnienia do przetwarzania danych osobowych;
 • Umowa/klauzule o zachowaniu poufności, oświadczenie o zachowaniu poufności – znaczenie oraz różnice;
 • Ewidencje: osób upoważnionych, obszarów przetwarzania, zbiorów danych osobowych;
 • Wykaz osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych;
 • Wykaz udostępnień danych osobowych innym podmiotom;
 • Wykaz podmiotów, którym powierzono przetwarzanie danych osobowych,
 • Wykaz udostępnień danych osobowych osobom, których dane dotyczą,
 • Umowy powierzenia, podpowierzenia przetwarzania danych osobowych;
 1. Praktyczne aspekty tworzenia klauzul zgód i klauzul informacyjnych w kontekście realizacji uprawnień podmiotów danych
 • Rejestr czynności przetwarzania danych osobowych;
 • Rejestr naruszeń i incydentów;
 • Test (post test) podsumowujący nabytą wiedzę i umiejętności praktyczne
 • Omówienie wyników. Dyskusja
 • Zakończenie szkolenia.

Kurs traktowany jest jako podnoszenie kwalifikacji zawodowych

Uczestnikom wystawiamy zaświadczenia na druku MEN


Cena szkolenia 1250 zł od uczestnika zawiera: udział w zajęciach dydaktycznych, materiały do zajęć (skrypt szkoleniowy, zeszyt, długopis), serwis kawowy podczas zajęć.

Istnieje możliwość doliczenia do faktury kosztów przejazdu na szkolenie.

Ośrodek Kształcenia Zawodowego „Creator” jest placówką kształcenia ustawicznego zarejestrowaną w Łodzi:

         w Wydziale Edukacji, pod nr ew. Ed.VII. 43200-34/p.n./2005 z dnia 17 listopada 2005 roku.

        w Wojewódzkim Urzędzie Pracy, w rejestrze instytucji szkoleniowych pod numerem ewidencyjnym: 2.10/00010/2006 z 31.01.2006 roku.               

Szkolenia wstępne BHP

Szkolenia wstępne BHP

Termin szkolenia wstępnego:

16.02.2019             Miejsce: Łódź           Cena: 40 zł

Kodeks pracy mówi, iż pracodawca jest zobowiązany zapewnić przeszkolenie pracownika w zakresie bhp przed dopuszczeniem go do pracy.

​Szkoleniom podlegają wszyscy zatrudnieni bez względu na rodzaj wykonywanej pracy. Pracodawcy nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada on wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy (art. 2373 § 1 Kodeksu pracy). Co istotne – sam pracodawca również musi odbyć szkolenie w zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy i uaktualniać wiedzę w zakresie koniecznym do wypełnienia ciążących na nim obowiązków.

Szkolenie wstępne obejmuje instruktaż ogólny i stanowiskowy. Instruktaż ogólny ma na celu zapoznanie nowego pracownika z przepisami bhp zawartymi w Kodeksie pracy, w regulaminie pracy (jeśli taki regulamin obowiązuje u pracodawcy) oraz z zasadami udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Odbywają go nowo zatrudnieni pracownicy (bez względu na formę zatrudnienia), studenci – praktykanci oraz uczniowie szkół zawodowych zatrudnieni w celu praktycznej nauki zawodu.

INSTRUKTAŻ OGÓLNY

​Instruktaż ogólny przeprowadzany jest przez pracownika służby bezpieczeństwa i higieny pracy, osobę wykonująca u pracodawcy zadania tej służby lub pracodawcę, który sam wykonuje takie zadania. Może go też przeprowadzić pracownik wyznaczony przez pracodawcę, jednakże musi on posiadać wymagany zasób wiedzy i umiejętności, zapewniający stosowną realizację programu instruktażu, posiadający aktualne zaświadczenie o ukończeniu wymaganego szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. Czas tego szkolenia nie może być krótszy niż 1,5h.

INSTRUKTAŻ STANOWISKOWY

Instruktaż stanowiskowy odbywa się na stanowisku pracy, na którym pracownik będzie pracował. Jest ono przeprowadzane, aby zapoznać pracownika z zagrożeniami występującymi na obejmowanym przez niego stanowisku, sposobami ochrony przed zagrożeniami oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy. Składa się z czterech etapów:

                1.            rozmowa wstępna instruktora z pracownikiem,

                2.  pokaz i objaśnienie przez instruktora wszystkich czynności, jakie ma wykonywać pracownik na stanowisku pracy z zachowaniem bezpiecznych metod pracy,

                3.            próbne wykonanie czynności przez pracownika i możliwa ich korekta przez instruktora,

                4.            samodzielna praca pracownika pod nadzorem instruktora.

Końcowym efektem przeprowadzenia instruktażu stanowiskowego powinien być sprawdzian wiedzy z zakresu bezpiecznego wykonywania pracy. Pracownik zostaje dopuszczony do pracy na określonym stanowisku jeśli sprawdzian zostanie zdany rezultatem pozytywnym. Czas trwania tego szkolenia powinien być uzależniony od przygotowania zawodowego pracownika, dotychczasowego stażu pracy oraz rodzaju pracy i zagrożeń występujących na stanowisku pracy, na którym pracownik ma być zatrudniony.

DOWÓD NA ODBYCIE SZKOLENIA WSTĘPNEGO

Odbycie przez pracownika instruktażu ogólnego i stanowiskowego zostaje potwierdzone przez niego na piśmie oraz odnotowane w aktach osobowych pracownika. Oświadczenie pracownika o odbyciu szkolenia wstępnego zawiera imię i nazwisko pracownika, miejsce i datę odbycia szkolenia, podpis pracownika.

​Oprócz ww. oświadczenia pracodawca powinien zadbać o wypełnienie i zamieszczenie w aktach osobowych pracownika „karty szkolenia wstępnego w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy”.

Misją naszej firmy jest uniwersalne wspieranie naszych Klientów w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. Kompleksową obsługę zapewniamy od 2005 r. jako placówka kształcenia ustawicznego dla osób dorosłych.

Naszą ofertę kierujemy do wszystkich, którzy cenią sobie najwyższy standard usług, dobrą cenę oraz terminową realizację zleceń.

Zapraszamy do kontaktu!