Szkolenia okresowe BHP pracodawców i innych osób kierujących pracownikami

Szkolenia okresowe BHP pracodawców i innych osób kierujących pracownikami

Termin szkolenia okresowego pracodawców i innych osób kierujących pracownikami:

23.02.2019             Miejsce: Łódź           Cena: 95 zł

Szkolenie okresowe mają na celu zapoznanie pracowników z nowymi przepisami w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Ponadto dzięki nim pracownicy uzupełniają swoją wiedzę i umiejętności z zakresu bhp.

KTO MUSI PRZEJŚĆ SZKOLENIE OKRESOWE?

osoby będące pracodawcami oraz inne osoby kierujące pracownikami, w szczególności kierownicy, mistrzowie i brygadziści;

JAK CZĘSTO NALEŻY PRZEPROWADZAĆ SZKOLENIE OKRESOWE?

nie rzadziej niż raz na 5 lat – dla osób będących pracodawcami oraz innych osób kierujących pracownikami, w szczególności kierowników, mistrzów i brygadzistów; pracowników inżynieryjno-technicznych, w tym projektantów, konstruktorów maszyn i innych urządzeń technicznych, technologów i organizatorów produkcji, pracowników służby bezpieczeństwa i higieny pracy i innych osób wykonujących zadania tej służby; powinno być przeprowadzane w formie kursu, seminarium lub samokształcenia kierowanego;

Pierwsze szkolenie okresowe osób będących pracodawcami i innych osób kierujących pracownikami należy przeprowadzić w ciągu 6 miesięcy, a pozostałych – w ciągu 12 miesięcy od rozpoczęcia pracy na tych stanowiskach.

Pracodawca ustala, po konsultacji z pracownikami (lub ich przedstawicielami), częstotliwość oraz czas trwania szkolenia okresowego pracowników zatrudnionych na określonych stanowiskach, mając na uwadze rodzaj i warunki wykonywania prac na tych stanowiskach.

RÓŻNE FORMY PRZEPROWADZANIA SZKOLENIA

kurs – czas trwania nie krótszy niż 15 godzin lekcyjnych, są to zajęcia teoretyczne i praktyczne;

seminarium – trwa nie mniej niż 5 godzin lekcyjnych;

samokształcenie kierowane – odbywa się na podstawie materiałów przekazanych przez organizatora szkolenia, w szczególności przy zastosowaniu poczty, Internetu, przy jednoczesnym zapewnieniu konsultacji z osobami spełniającymi wymagania dla wykładowców.

SZKOLENIE KOŃCZY SIĘ EGZAMINEM!

Szkolenie okresowe zawsze kończy się egzaminem sprawdzającym przyswojenie przez uczestnika szkolenia wiedzy objętej programem szkolenia oraz umiejętności wykonywania lub organizowania pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy.

Egzamin jest przeprowadzany przed komisją powołaną przez organizatora szkolenia. Potwierdzeniem ukończenia z wynikiem pozytywnym szkolenia okresowego jest dokument wydany przez organizatora szkolenia. Odpis zaświadczenia jest przechowywany w aktach osobowych uczestnika szkolenia.

Misją naszej firmy jest uniwersalne wspieranie naszych Klientów w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. Kompleksową obsługę zapewniamy od 2005 r. jako placówka kształcenia ustawicznego dla osób dorosłych.

Naszą ofertę kierujemy do wszystkich, którzy cenią sobie najwyższy standard usług, dobrą cenę oraz terminową realizację zleceń.

Zapraszamy do kontaktu!

Dokumentacja pracownicza po nowelizacji (od 01.01.2019)

Zapraszamy do skorzystania ze szkolenia przeznaczonego dla pracowników:

Urzędów Miast i Gmin, , Urzędów Pracy, Ośrodków Pomocy Społecznej, Urzędów Skarbowych, Sądów, Placówek szkolnych, Domów Kultury, firm

Nazwa szkolenia:

Dokumentacja pracownicza po nowelizacji (od 01.01.2019)

Szkolenie jest poświęcone tematyce prowadzenia dokumentacji pracowniczej po nowelizacji, która weszła w życie od 01.01.2019r. Przedmiotem szkolenia jest przekazanie kompleksowej wiedzy w zakresie prowadzenia pełnej dokumentacji pracowniczej związanej ze stosunkiem pracy od procesu rekrutacji po ustanie stosunku pracy. Omówienie sankcji jakie grożą za naruszenie przepisów dotyczących dokumentacji osobowej pracowników, na kogo może zostać nałożona kara w sytuacji naruszenia przepisów.

Cele szkolenia:  

ü  zapoznanie uczestników z aktualnie obowiązującymi przepisami dotyczącymi prowadzenia dokumentacji pracowniczej po zmianach które weszły w życie od 01.01.2019r.,

ü  omówienie uczestnikom błędów, które mogą się pojawić w stosowaniu przepisów o prowadzeniu dokumentacji pracowniczej oraz sposobów na ich uniknięcie a także wyjaśnienie wątpliwości związanych z przechowywaniem dokumentów pracowników.

Termin: 14 czerwca 2019            Miejsce: Wrocław           Cena: 439 zł

Szkolenie odbywać się będą w godzinach 09:00-16:00

Szczegółowy program szkolenia:

 1. Obowiązek Prowadzenia dokumentacji pracowniczej – podstawy prawne dotyczące prowadzenia dokumentacji związanej ze stosunkiem pracy;
 2. Nowe zasady prowadzenia dokumentacji pracowniczej (w tym akt osobowych);
 3. Przepisy o ochronie danych osobowych, a dokumentacja pracownicza;
 4. Pojęcie danych osobowych;
 5. Dane wrażliwe;
 6. Zasady ochrony danych osobowych pracowników według RODO;
 7. Teczka akt osobowych – czym jest, forma, podział wewnętrzny;
 8. Teczka akt osobowych po 1 stycznia 2019r.;
 9. Dokumenty kandydatów do pracy i pracowników w jaki sposób je przechowywać i jak długo: kwestionariusze kandydata pracownika, oświadczenia o niekaralności: kiedy są wymagane i kiedy możesz ich żądać, badania wstępne, szczególne uprawnienia pracownika niepełnosprawnego, dokumenty potwierdzające stopień niepełnosprawności, postępowanie z dokumentami potwierdzającymi wcześniejsze zatrudnienie poza granicą państwa                        (u zagranicznego pracodawcy), dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje, przebieg zatrudnienia;
 10. Dokumentacja pracownicza w trakcie procesu zatrudnienia: umowa o pracę – zasady określania miejsca wykonywania pracy, informacje o warunkach zatrudnienia (art. 29 § 3 k.p.), potwierdzenie zapoznania się z treścią regulaminów, oceny ryzyka zawodowego, informacją o celu, zakresie oraz sposobie zastosowania monitoringu wizyjnego w miejscu pracy oraz monitoringu , zapoznaniu się z przepisami BHP, urlopy okolicznościowe, dokumentacja uprawnień rodzicielskich, zasady podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez pracowników i ich dokumentowanie, zmiany w treści stosunku pracy – wypowiedzenia zmieniające, aneksy do umów o pracę, przeniesienie służbowe;
 11. Dokumentacja kar porządkowych – tworzone dokumenty i zasady ich usuwania z akt osobowych – zgodnie z przepisami, które weszły w życie 1 stycznia 2019 r.
 12. Dokumenty dotyczące ustania zatrudnienia pracownika: porozumienie stron, dokumenty związane z wypowiedzeniem umowy o pracę, dokumenty związane z rozwiązaniem umowy bez wypowiedzenia;
 13. Nowe zasady numerowania dokumentów;
 14. Zasady skutecznego doręczania dokumentów dotyczących rozwiązania stosunku pracy;
 15. Sporządzanie i wydawanie świadectwa pracy, kary za niewypełnienie świadectwa pracy w części dotyczącej potrąceń z wynagrodzenia;
 16. Dokumentacja w sprawach związanych ze stosunkiem pracy od 1 stycznia 2019r obejmująca:
  1. ewidencję czasu pracy,
  2. kartę (listę) wypłaconego wynagrodzenia za pracę i innych świadczeń związanych z pracą,
  3. kartę ewidencji przydziału odzieży i obuwia roboczego itp.;
 17. Przyjęcie bezgotówkowej formy wypłaty wynagrodzenia i obowiązki pracodawcy tym związane;
 18. Szczególne wymagania dotyczące prowadzenia i przechowywania dokumentacji w postaci elektronicznej;
 19. Digitalizacja akt osobowych.
 20. Skrócenie terminu przechowywania teczek akt osobowych;
 21. Obowiązki wobec ZUS po skróceniu okresu przechowywania dokumentacji;
 22. Zasady przekazania do ZUS wszystkich niezbędnych danych pracowników i zleceniobiorców tzw. imienne raporty miesięczne;
 23. Doręczanie informacji lub zawiadomienia o możliwości odbioru dokumentacji pracowniczej oraz sposób odbioru tej dokumentacji;
 24. Wydawanie kopii dokumentacji pracowniczej;
 25. Dostosowanie istniejącej dokumentacji pracowniczej do nowych wymogów;
 26. Zakres dokumentacji tworzonej i prowadzonej dla osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych;
 27. Badania lekarskie i szkolenia BHP dla osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych – zakres dokumentacji;
 28. Jakie grożą kary za naruszenie przepisów dotyczących dokumentacji osobowej pracowników. Podmiot wobec którego może zostać nałożona kara w sytuacji naruszenia przepisów praw obowiązującego.

Szkolenie jest traktowane jako podnoszenie kwalifikacji zawodowych

Uczestnikom wystawiamy zaświadczenia na druku MEN


Cena szkolenia zawiera: cena udział w zajęciach dydaktycznych, materiały do zajęć (skrypt szkoleniowy, zeszyt, długopis), serwis kawowy podczas zajęć, obiad.

Istnieje możliwość doliczenia do faktury kosztów przejazdu na szkolenie.

Prawo administracyjne w praktyce

Zapraszamy do skorzystania ze szkolenia przeznaczonego dla pracowników:

Urzędów Gmin, Urzędów Miast

Szkolenie jest skierowane w szczególności do nowozatrudnionych pracowników organów administracji publicznej (zarówno rządowej, jak i samorządowej), którzy stosują przepisy k.p.a. i rozpatrują sprawy administracyjne, doradców podatkowych i nowo wybranych Radnych oraz wszystkich zainteresowanych zdobyciem aktualnej wiedzy z zakresu prowadzenia postępowań administracyjnych według znowelizowanych zasad.

Nazwa szkolenia:

Prawo administracyjne w praktyce

Opis szkolenia:  

Szkolenie obejmuje szereg zagadnień niezbędnych do prowadzenia postępowań administracyjnych. W trakcie szkolenia omówimy szczegółowo:

ü  specyfikę postępowań prowadzonych w pierwszej instancji,

ü  warunki i zasady rządzące postępowaniem mediacyjnym,

ü  formy doręczeń w kodeksie postępowania administracyjnego w tym doręczeń elektronicznych,

ü  jak ustrzec się przez zarzutem bezczynności oraz przewlekłości postępowania.

Termin I: 4 lipca 2019             Miejsce: Toruń           Cena: 439 zł

Termin II:5 lipca 2019             Miejsce: Kraków           Cena: 439 zł

Szkolenie odbywać się będą w godzinach 09:00-15:00

Szczegółowy program szkolenia:

 1. Pojęcie i istota oraz zasady ogólne postępowania administracyjnego:

ü  zakres przedmiotowy i podmiotowy stosowania prawa administracyjnego,

ü  źródła prawa obowiązującego w zakresie postępowania administracyjnego,

ü  przepisy intertemporalne i ich skutki dla trwających postępowań administracyjnych,

ü  zasady ogólne w postępowaniu administracyjnym i ich rola oraz zastosowanie na poszczególnych etapach prowadzonych postępowań administracyjnych i skutki naruszenia zasad ogólnych w kontekście kontroli sądowej,

ü  omówienie zmian zasad ogólnych postępowania administracyjnego, obowiązujących od 1 czerwca 2017 r. i 30 kwietnia 2018 r. oraz wyjątków od zasady pisemności.

 1. Podmioty postępowania administracyjnego i sposoby reprezentacji:

ü  organ prowadzący postępowanie administracyjne (pojęcie organu, rodzaje, właściwość rzeczowa, miejscowa i instytucjonalna, upoważnienie do prowadzenia postępowania -pełnomocnictwo administracyjne),

ü  wyłączenie organu i wyłączenie pracownika organu,

ü  strona postępowania administracyjnego (pojęcie strony),

ü  pełnomocnik w postępowaniu administracyjnym,

ü  inni uczestnicy postępowania administracyjnego.

 1. Doręczenia w postępowaniu administracyjnym:

ü  rodzaje doręczeń, w tym doręczenia elektroniczne,

ü  dokumentowanie doręczenia i badanie skuteczności doręczenia,

ü  doręczenia na elektroniczne skrzynki podawcze między podmiotami publicznymi,

ü  skutki niedoręczenia pisma procesowego, w tym konsekwencje niedoręczenia decyzji,

ü  zawiadomienie stron o decyzji lub innych czynnościach w postępowaniach z udziałem znacznej liczby podmiotów,

ü  przywrócenie terminu do wniesienia odwołania, zażalenia czy wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy,

 1. Bezczynność organu i przewlekłość postępowania administracyjnego, ponaglenie jego rola oraz cele:

ü  pojęcia bezczynności i przewlekłości postępowania administracyjnego,

ü  ponaglenie jako środek zaskarżenia bezczynności i przewlekłości,

ü  procedura rozpoznania ponaglenia,

ü  obowiązek pouczenia strony o możliwości wniesienia ponaglenia, w sytuacji szczególnej (art. 36 § 1 k.p.a.)

 1. Postępowanie administracyjne przed organem I instancji:

ü  wszczęcie postępowania administracyjnego (z urzędu i na wniosek) oraz odmowa wszczęcia postępowania administracyjnego,

ü  podanie – w jaki sposób się je wnosi, braki formalne wniosku i sposób ich uzupełnieni,

ü  postępowanie wyjaśniające (w tym wskazanie niespełnionych przesłanek do wydania decyzji zgodnej z żądaniem strony, pojęcie dowodu i rodzaje środków dowodowych, reguły dowodowe, m.in. nakaz rozstrzygania niedających się usunąć wątpliwości faktycznych na korzyść strony,

ü  wydanie decyzji (rodzaje decyzji, elementy jej treści),

ü  prawomocność i ostateczność administracyjnej oraz jej wykonalność,

ü  środki zaskarżenia decyzji w postępowaniu administracyjnym.

 1. Usprawnienie współdziałania organów i posiedzenie w trybie współdziałania:

ü  posiedzenie w trybie współdziałania, na wniosek strony, organu współdziałającego i z urzędu,

ü  termin na zwołanie posiedzenia,

ü  udział stron w posiedzeniu.

 1. Mediacja w postępowaniu administracyjnym:

ü  jako nowa instytucja postępowania administracyjnego,

ü  warunki pozwalające na przeprowadzenie mediacji – wielość stron, możliwość zawarcia ugody, sprawa, w której organ ma zamiar wydać decyzję na niekorzyść adresata i może się spodziewać odwołania – organ stroną mediacji; cel i skutki mediacji,

ü  dobrowolność mediacji,

ü  kwestie poufności,

ü  czas trwania mediacji i sposób jej zakończenia,

ü  koszty mediacji.

 1. Milczące załatwienie sprawy:

ü  cel instytucji milczącego załatwienia sprawy i jej istota,

ü  przepis prawa materialnego jako podstawa prawna do jej zastosowania,

ü  milczące zakończenie postępowania a milcząca zgoda,

ü  termin milczącego załatwienia sprawy.

 1. Szczególny tryb postępowania administracyjnego o charakterze uproszczonym:

ü  zasady rządzące postępowaniem uproszczonym,

ü  maksymalny termin na załatwienie sprawy w postępowaniu uproszczonym; wyłączenie możliwości wypowiedzenia się przez stronę co do przeprowadzonych dowodów,

ü  ograniczenie postępowania dowodowego do dowodów przedstawionych przez stronę na etapie wszczęcia postępowania i dowodów możliwych do ustalenia przez organ na podstawie danych, którymi organ ten dysponuje.

Szkolenie jest traktowane jako podnoszenie kwalifikacji zawodowych

Uczestnikom wystawiamy zaświadczenia na druku MEN


Cena szkolenia zawiera: cena udział w zajęciach dydaktycznych, materiały do zajęć (skrypt szkoleniowy, zeszyt, długopis), serwis kawowy podczas zajęć, obiad.

Istnieje możliwość doliczenia do faktury kosztów przejazdu na szkolenie.

Prawidłowe zamknięcie ksiąg rachunkowych w JSFP i sporządzenie wg nowych zasad bilansu zamknięcia wraz z załącznikami za 2018r.

Zapraszamy do skorzystania ze szkolenia przeznaczonego dla pracowników:

Powiatowych Urzędów Pracy, Urzędów Miast, Urzędów Gmin, Ośrodków Pomocy Społecznej, Starostw, Sądów, Policji

Nazwa szkolenia:

Prawidłowe zamknięcie ksiąg rachunkowych w JSFP i sporządzenie wg nowych zasad bilansu zamknięcia wraz z załącznikami za 2018r.

Celem szkolenia jestszczegółowe omówienie procedur związanych z zamknięciem roku 2018                w zakresie:

ü  podstawowych czynności niezbędnych do prawidłowego zamknięcia roku;

ü  dokonania księgowań które zgodnie z obowiązującymi przepisami podlegają wykonaniu              na koniec roku;

ü  prawidłowego rozliczenia inwentaryzacji zgodnie z zasadami wynikającymi z uor;

ü  omówienie znowelizowanych zasad prezentowania danych w B.Z i w załącznikach                      ze szczególnym zwróceniem uwagi na nowy zał. nr 12

Termin I:6 lutego 2019           Miejsce: Łódź           Cena: 349 zł

Termin II:8 lutego 2019           Miejsce: Warszawa           Cena: 499 zł

Szkolenie odbywać się będą w godzinach 09:00-16:00

Szkolenia organizujemy także w dowolnym miejscu Polsce, a program dostosowujemy do potrzeb naszych Klientów. Gwarantujemy wykwalifikowaną kadrę wykładowców oraz rzetelną organizację szkolenia. Ceny dostosowujemy indywidualnie do zamówienia. Zapraszamy do współpracy!

Szczegółowy program szkolenia:

 1. Podstawowe czynności związane z prawidłowym zamknięciem roku budżetowego:
  1. Zaksięgowanie wszystkich zdarzeń gospodarczych, jakie miały miejsce w 2018r.
  2. Monitorowanie realizacji zobowiązań na przełomie roku budżetowego.
  3. Przeanalizowanie prawidłowości odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
  4. Dokonanie księgowań, które – zgodnie z przepisami szczególnymi – podlegają wykonaniu na koniec roku budżetowego w odniesieniu między innymi do:
 • ewidencji oraz weryfikacji należności i zobowiązań,
 • odsetek  za zwłokę,
 • odpisów aktualizujących  wartości  należności,
 • zaangażowania wydatków itp.
 •  opracowanie prawidłowej dokumentacji poinwentaryzacyjnej.
 •  ujęcie różnic inwentaryzacyjnych w księgach jednostki 2018 roku.
  1. Umorzenie i amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych wg obowiązujących zasad.                                                                                                                                                    
 1. Zasady prawidłowego rozliczenia inwentaryzacji składników aktywów i pasywów zgodnie z zasadami i terminami wynikającymi z ustawy o rachunkowości i ustalenie ewentualnych różnic.
  1. Funkcje i cele inwentaryzacji (inwentaryzacja jako element rachunkowości jednostki oraz cel i jej rola w związku z zamknięciem roku).
  2. Jakie dokumenty są niezbędne do prawidłowego rozliczenia inwentaryzacji rocznej?
  1. Inwentaryzacja drogą potwierdzenia sald (jakie i kiedy uproszczenia można stosować).
  2. Inwentaryzacja w drodze weryfikacji aktywów i pasywów (praktyczne porady).
  3. Niezbędna dokumentacja w postaci protokołów zawierających przebieg poszczególnych etapów inwentaryzacji rocznej.
 1. Przeksięgowania roczne i prawidłowe ustalenie wyniku finansowego:
  1. Sporządzenie  zestawienia obrotów i sald kont księgi głównej oraz sald kont ksiąg pomocniczych, które stanowią  podstawę  do prawidłowego zamknięcia roku i sporządza rocznego  sprawozdania finansowego.
 2. Praktyczne omówienie nowych zasad prezentowania danych w poszczególnych pozycjach Bilansu Zamknięcia oraz w załącznikach:
  1. W zestawieniu zmian w funduszu jednostki,
  2. W rachunku strat i zysków,
  3. w dodatkowych informacjach i objaśnieniach do B.Z. (nowy załącznik będzie omówiony z zasadami jego wypełnienia).
 3. Dyskusja wolne wnioski i zapytania.

Szkolenie jest traktowane jako podnoszenie kwalifikacji zawodowych

Uczestnikom wystawiamy zaświadczenia na druku MEN


Cena szkolenia zawiera: cena udział w zajęciach dydaktycznych, materiały do zajęć (skrypt szkoleniowy, zeszyt, długopis), serwis kawowy podczas zajęć, obiad.

Istnieje możliwość doliczenia do faktury kosztów przejazdu na szkolenie.

Mediacja jako alternatywna metoda rozwiązywania konfliktów i sporów

Nazwa szkolenia:  

Mediacja jako alternatywna metoda

rozwiązywania konfliktów i sporów

Szkolenie przeznaczone dla pracowników:  administracji publicznej
szczególnie: kadry kierowniczej
Termin I:  04 grudnia 2018         Miejsce:  Warszawa      cena: 429,00
Termin II:  05 grudnia 2018         Miejsce:  Łódź      cena: 429,00

Continue reading „Mediacja jako alternatywna metoda rozwiązywania konfliktów i sporów”

Pomoc de minimis w aspekcie prawidłowej realizacji programów rynku pracy

Zapraszamy do skorzystania ze szkolenia przeznaczonego dla pracowników:

Urzędów Pracy

Nazwa szkolenia:

Pomoc de minimis w aspekcie prawidłowej realizacji programów rynku pracy

Cele szkolenia:

• dostarczenie pogłębionej i kompleksowej wiedzy o warunkach i trybie uzyskiwania pomocy publicznej w tym pomocy de minimis,

• pogłębienie wiedzy dotyczącej beneficjentów pomocy publicznej w kontekście programów rynku pracy,

• nabycie praktycznych umiejętności z zakresu pomocy publicznej, które mogą zostać wykorzystane przy realizacji programów rynku pracy.

Termin I: 19 kwietnia 2019           Miejsce: Łódź           Cena: 359 zł brutto

Termin II: 22 kwietnia 2019            Miejsce: Warszawa           Cena: 449 zł brutto

Termin III: 26 kwietnia 2019            Miejsce: Wrocław           Cena: 449 zł brutto

Szkolenie odbywać się będzie w godzinach 09:00-15:00

Szczegółowy program szkolenia:

 1. Czym jest pomoc publiczna (podstawowe pojęcia związane z pomocą publiczną),
 2. Analiza przesłanek wystąpienia pomocy zgodnie z art. 107 ust. 1 TFUE w aspekcie programów rynku pracy:

ü  pochodzenie środków,

ü  przysporzenie,

ü  selektywna korzyść,

ü  zakłócenie konkurencji,

ü  wpływ na handel.

 1. Rodzaje i tryby udzielania pomocy publicznej (test pomocy publicznej):

ü  Pomoc regionalna, horyzontalna i sektorowa,

ü  Pomoc indywidualna a program pomocowy,

ü  Pomoc na ratowanie i restrukturyzację,

ü  Omówienie katalogu beneficjentów pomocy publicznej wykluczonych z możliwości uzyskania pomocy (badanie trudnej sytuacji ekonomicznej z uwagi na formę prowadzenia działalności gospodarczej, wykluczenia z uwagi na rodzaj prowadzonej działalności gospodarczej),

ü  Porównanie definicji pracodawcy oraz beneficjenta pomocy publicznej wraz ze konsekwencjami wynikającymi z zaklasyfikowania podmiotu do jednej z ww. kategorii.

 1. Warunki udzielania pomocy de minimis,
 2. Zasady proceduralne dotyczące udzielania pomocy publicznej,
 3. Realizacja projektu zgodnie z zasadami pomocy publicznej,
 4. Kumulacja pomocy na subsydiowane zatrudnienie (omówienie praktycznych przypadków kumulacji pomocy),
 5. Konsekwencje związane ze zwrotem pomocy publicznej udzielonej beneficjentowi.

 

Szkolenie jest traktowane jako podnoszenie kwalifikacji zawodowych

Uczestnikom wystawiamy zaświadczenia na druku MEN


Cena szkolenia zawiera: cena udział w zajęciach dydaktycznych, materiały do zajęć (skrypt szkoleniowy, zeszyt, długopis), serwis kawowy podczas zajęć, obiad.

Istnieje możliwość doliczenia do faktury kosztów przejazdu na szkolenie.

Kurs pierwszej pomocy dla nauczycieli, wychowawców, opiekunów dzieci i niemowląt

Zapraszamy do skorzystania ze szkolenia przeznaczonego dla pracowników:

oświaty oraz osób opiekujących się dziećmi oraz niemowlętami

Nazwa kursu:

Kurs pierwszej pomocy dla nauczycieli, wychowawców, opiekunów dzieci i niemowląt

Termin I: 12.04.2019            Miejsce: Łódź           Cena: 129 zł brutto

Termin II: 26.04.2019           Miejsce: Warszawa           Cena: 209 zł brutto

Termin III: 13.05.2019           Miejsce: Łódź           Cena: 129 zł brutto

Termin IV: 25.05.2019           Miejsce: Łódź          Cena: 129 zł brutto

Termin V: 10.06.2019           Miejsce: Łódź           Cena: 129 zł brutto

Termin VI :22.06.2019           Miejsce: Łódź           Cena: 129 zł brutto

Szkolenie skierowane jest do nauczycieli, wychowawców, opiekunów dzieci, rodziców. Kurs wyposaży uczestników w wiedzę i praktyczne umiejętności udzielania pierwszej pomocy i ratowania życia dzieci i niemowląt w sytuacjach zagrożenia zdrowia lub życia.

Każdy nauczyciel powinien być przeszkolony w zakresie udzielania pierwszej pomocy aby w razie potrzeby wykorzystać swoją wiedzę i fachową pomoc medyczną podczas czynności ratowania zdrowia i życia dziecka. (§ 21 rozporządzenia MENiS z 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach).

Uzyskane kwalifikacje

Do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy zgodnie z wymogami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 roku w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. 2017, poz. 1575) oraz ustawy z dnia 8 września 2006 o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. Nr 191 poz. 1410, z późniejszymi zm.).

Cel kursu

Zdobycie umiejętności praktycznego udzielania pierwszej pomocy w najczęstszych zdarzeniach w życiu codziennym, rozpoznawania stanów nagłego zagrożenia zdrowotnego u dzieci i niemowląt, prowadzenia reanimacji oraz postępowania w nagłych stanach chorobowych.

Forma kursu

Prezentacja multimedialna, pokaz, obserwacja, praktyczne warsztaty udzielania pierwszej pomocy. Zajęcia prowadzone są metodą warsztatową – wykład obejmujący podstawy teoretyczne na przemian z pracą w grupach i ćwiczeniami praktycznymi.

Szczegółowy program kursu:

 1. Motywacja do czynności ratowniczych,
 2. Aspekty prawne dotyczące udzielania pierwszej pomocy,
 3. Psychologiczne aspekty pierwszej pomocy, postępowanie z tłumem,
 4. Bezpieczeństwo na miejscu wypadku,
 5. Ocena stanu poszkodowanego,
 6. Skuteczne sposoby wzywania pomocy,
 7. Poszkodowany nieprzytomny, pozycja bezpieczna,
 8. Stany nagłe życia codziennego:

        Pierwsza pomoc w wypadku omdlenia,

        Opatrywanie zranień, krwotoków, oparzeń

        Postępowanie z ciałem obcym w ciele dziecka,

        Niedrożność dróg oddechowych u dzieci – zadławienia,

        Postępowanie ratownicze przy złamaniach,

        Uszkodzenia głowy, klatki piersiowej, kręgosłupa i miednicy,

        Ukąszenia, użądlenia, pogryzienia,

        Zatrucia: pożywieniem, środkami chemicznymi, lekami,

        Oparzenia termiczne i chemiczne,

        Postępowanie przy porażeniu prądem elektrycznym,

        Postępowanie ratownicze przy odwodnieniach, niedożywieniu, bólu brzucha,

        Uszkodzenia kończyn i stawów (złamania, zwichnięcia, skręcenia),

        Nagłe stany chorobowe: atak drgawek, padaczka, duszności, wstrząs anafilaktyczny cukrzyca, zadławienia

 1. Rozpoznawanie przemocy domowej u dziecka maltretowanego.
 2. Resuscytacja krążeniowo-oddechowa u dzieci i niemowląt.
 3. Apteczka pierwszej pomocy.

Po zakończeniu szkolenia, każdy z uczestników otrzymuje zaświadczenie   zgodne z rozporządzeniem MEN w ramach podwyższania kwalifikacji zawodowych oraz materiały dydaktyczne.

Czas trwania: 5 godzin.

Zajęcia prowadzi: lekarz

Kodeks Postępowania Administracyjnego – nowe zasady, zasady zmodyfikowane, nowelizacja KPA

Zapraszamy do skorzystania ze szkolenia przeznaczonego dla pracowników:

administracji publicznej, administracji samorządowej, oświaty, Urzędów Pracy, Urzędów Gmin, Urzędów Miast, Ośrodków Pomocy Społecznej, przedsiębiorstw, innych

Nazwa szkolenia:

Kodeks Postępowania Administracyjnego – nowe zasady,            zasady zmodyfikowane, nowelizacja KPA

Termin I: 19 listopada 2018           Miejsce: Kraków           Cena: 449 zł brutto

Termin II: 7 grudnia 2018           Miejsce: Toruń           Cena: 449 zł brutto

Cena przy zapisie trzech osób: 1 257 zł (tylko 419 zł brutto od osoby!)

Istnieje możliwość doliczenia do kosztów szkolenia / faktury                                    noclegu w dniu poprzedzającym szkolenie.

Szkolenie odbywać się będzie w godzinach 09:00-15:00

Szczegółowy program szkolenia:

 1. Zakres obowiązywania/przedmiot postępowania administracyjnego
 • Pojęcie „sprawy administracyjnej”
 • Pojęcie ” organu administracji publicznej”
 • Zasady postępowania administracyjnego. Rozszerzone obowiązki organu administracji publicznej w realizacji zasad ogólnych po nowelizacji kodeksu.

Nowe zasady:

 • Zasada rozstrzygania wątpliwości na korzyść strony (przyjazna interpretacja przepisów)
 • Zasada proporcjonalności, bezstronności, równego traktowania
 • Zasada pewności prawa
 • Zasada współdziałania organów dla dobra postępowania

Zasady zmodyfikowane:

 • Zasada polubownego rozstrzygania kwestii spornych
 • Zasada dwuinstancyjności
 • Zasada trwałości decyzji
 • pojęcia: osoby fizycznej, osoby prawnej, jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej
 • przedstawiciel strony, pełnomocnik strony. Pełnomocnik „zagraniczny” dla stron spoza krajów UE.
 • terminy załatwienia sprawy
 • wszczęcie postępowania
 1. Strona postępowania administracyjnego
 1. Załatwianie spraw administracyjnych

        z urzędu

        na żądanie strony

        odmowa wszczęcia postępowania

 • przedłużenie postępowania w świetle znowelizowanego art. 36 kodeksu

K.p.a. po nowelizacji

 • Instytucja ponaglenia. Postępowanie w sprawie ponaglenia. Obowiązki organów administracji publicznej w związku z wniesieniem ponaglenia.
 • Rozszerzona odpowiedzialność urzędników za bezczynność/przewlekłość            (art. 38 k.p.a.)
 • Ponaglenie a skarga na bezczynność/przewlekłość do sądu administracyjnego.
 • Doręczenie
 1. Doręczenia

        właściwe

        zastępcze

        konkludentne

 • Doręczenie za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Doręczenia                          na elektroniczną skrzynkę podawczą w przypadku gdy stroną lub innym uczestnikiem postępowania jest podmiot publiczny
 • Publiczne formy komunikacji ze stroną (obwieszczenie, forma zwyczajowa, bip)

k.p.a. po nowelizacji:

 • Modyfikacja i rozszerzenie dotychczasowej regulacji. Publiczne obwieszczenie w przypadku wielości stron postępowania.( art. 49 w nowym brzmieniu, nowy przepis – art. 49a k.p.a)
 • Fikcja doręczenia
 • Doręczenie zagraniczne
 • Konsekwencje wadliwego doręczenia bądź niedoręczenia w ogóle.
  • ustawowe sposoby wezwania
  • elementy wezwania
  • konsekwencje nieuczynienia zadość wezwaniu organu przez jego adresata
  • Obliczanie terminów
 1. Wezwania
 1. Terminy

K.p.a. po nowelizacji: doprecyzowanie dotychczasowej regulacji (termin liczone              w latach, sobota jako dzień wolny od pracy)

 • Uchybienie terminu. Przesłanki przywrócenia terminu.
 • Wszczęcie postępowania
 1. Postępowanie

        Z urzędu/na wniosek

 • Braki podania i konsekwencje ich nieuzupełnienia. Tryb uzupełniania braków podania. Pozostawienie podania bez rozpoznania (art. 64 k.p.a. po nowelizacji)
 • Uwierzytelnianie kopii dokumentów na wniosek strony (art. 76a §2b).
 • Zawiadomienie o zebraniu materiału dowodowego i możliwości zapoznania się z nim przez stronę.

K.p.a. po nowelizacji

 • Wskazanie stronie niespełnionych lub niewykazanych przesłanek od niej zależnych (art.79a k.p.a.)
 • Rozstrzyganie na korzyść strony wątpliwości co do stanu faktycznego sprawy (k.p.a. po nowelizacji – art.81a)
 • Przekazanie podania wniesionego do organu niewłaściwego
  • Co może być dowodem w postępowaniu administracyjnym
 1. Dowody

        Dokumenty – urzędowe/prywatne

        Dowód ze świadków

        Dowód z opinii biegłego

 • Środki przymusu wobec świadka/biegłego/strony
 • Obowiązki organu w zakresie postępowania dowodowego
 1. Współpraca między organami administracji publicznej

Nowelizacja k.p.a.:

 • Posiedzenie w trybie współdziałania – uzgodnienia między organami.
 • Nowe k.p.a. – Współpraca z europejskimi organami administracji
 • Zawieszenie z urzędu/na wniosek strony
 • Zawieszenie obligatoryjne/fakultatywne
 • Przesłanki zawieszenia i odwieszenia postępowania administracyjnego
 1. Zawieszenie postępowania administracyjnego

        Pojęcie „zagadnienia wstępnego”

 • Obowiązki organu w trakcie zawieszenia postępowania administracyjnego
 • Instytucja mediacji administracyjnej
 • Znowelizowana instytucja ugody administracyjnej
 • Postępowanie uproszczone
 • Milczące załatwienie sprawy
  • Elementy składowe decyzji po nowelizacji k.p.a.
  • Sprostowanie, uzupełnienie braków decyzji
  • Decyzja a postanowienie.
  • Zwyczajne środki zaskarżenia – odwołanie, wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy, zażalenie.
 1. Nowelizacja k.p.a. – nowe tryby:
 1. Decyzja
 1. Środki zaskarżenia

K.p.a. po nowelizacji:

 • Zrzeczenie się prawa do wniesienia odwołania. Pouczenie. Konsekwencje            dla strony.
 • Ograniczenie możliwości wydawania decyzji kasatoryjnych – wg art. 138 §2 k.p.a..
 • Postępowanie wyjaśniające przed organem odwoławczym na wniosek strony (art.136 §2 – 4 k.p.a.)
 • Obowiązek wskazania organowi I instancji właściwej interpretacji przepisów prawa (art. 138 §2 a k.p.a.)
 • Zaskarżenie decyzji kasatoryjnej do sądu administracyjnego – instytucja sprzeciwu. Przyspieszony i uproszczony tryb rozpoznania sprzeciwu przez sąd administracyjny. Ograniczenie zaskarżalności wyroku sądu administracyjnego.
 • Zmiany w zakresie instytucji wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy.
 • Likwidacja dwuinstancyjności postępowania w niektórych kategoriach spraw.
 1. Nadzwyczajne środki zaskarżenia: Wznowienie postępowania, zmiana/uchylenie decyzji ostatecznej, stwierdzenie nieważności decyzji.
 2. Administracyjne kary pieniężne

 

Szkolenie jest traktowane jako podnoszenie kwalifikacji zawodowych

Uczestnikom wystawiamy zaświadczenia na druku MEN


Cena szkolenia zawiera: cena udział w zajęciach dydaktycznych, materiały do zajęć (skrypt szkoleniowy, zeszyt, długopis), serwis kawowy podczas zajęć, obiad.

Istnieje możliwość doliczenia do faktury kosztów przejazdu na szkolenie.

Kodeks Postępowania Administracyjnego – wybrane zagadnienia

Zapraszamy do skorzystania ze szkolenia przeznaczonego dla pracowników:

administracji publicznej, administracji samorządowej, oświaty, Urzędów Pracy, Urzędów Gmin, Urzędów Miast, Ośrodków Pomocy Społecznej, przedsiębiorstw, innych

Nazwa szkolenia:

Kodeks Postępowania Administracyjnego – wybrane zagadnienia

Cel szkolenia:

Wyposażenie uczestników w aktualną wiedzę niezbędną do poprawnego stosowania przepisów kodeksu postępowania administracyjnego i swobodnego poruszania się w obszarze procedur administracyjnych.

Termin: 12 listopada 2018           Miejsce: Warszawa           Cena: 449 zł

Cena przy zapisie trzech osób: 1 257 zł (tylko 419 zł od osoby!)

Szkolenie odbywać się będzie w godzinach 09:00-16:00

Szczegółowy program szkolenia:

 1. Nowe podstawowe zasady postępowania administracyjnego – zasada zaufania obywateli i zasada prawdy obiektywnej.
 2. Decyzja ostateczna, a decyzja prawomocna – konsekwencje dla wykonalności decyzji.
 3. Obowiązki organu administracji publicznej i skorelowane z tym uprawnienia stron postępowania administracyjnego w zakresie terminowości załatwiania spraw, nieterminowego załatwienia sprawy.
 4. Nowe zasady doręczenia pism w postępowania administracyjnym – pełnomocnikom, stronom, które zamieszkują zagranicą lub tam mają siedzibę, możliwość uznania pism za doręczone.
 5. Postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania – przesłanki stosowania, tryb oraz możliwość zaskarżenia. Omówienie wpływu zmiany na dotychczasową praktykę organów administracji publicznej.
 6. Zasadnicze zmiany w zakresie trybu i sposobu udostępniania akt ich przeglądania przez strony postępowania administracyjnego i inne podmioty.
 7. Zaskarżanie postanowień w przedmiocie zawieszenia postępowania administracyjnego. Decyzja umorzeniowa – przesłanki, tryb i sposób wydania.
 8. Nowelizacja postępowania odwoławczego, jak i trybów nadzwyczajnych m.in. wznowienia, czy stwierdzenia nieważności decyzji.
 9. Zmiany w procedurze rozpatrywania skarg, w szczególności zasady postępowania ze skargami, które są bezzasadne, a ich bezzasadność wykazana została wcześniej.
 10. Jak kwalifikować konkretne błędy popełniane przy wydawaniu decyzji jako rażące naruszenie prawa, skoro ustawodawca tego nie uczynił?

 

Szkolenie jest traktowane jako podnoszenie kwalifikacji zawodowych

Uczestnikom wystawiamy zaświadczenia na druku MEN


Cena szkolenia:

zawiera udział w zajęciach dydaktycznych, materiały do zajęć (skrypt szkoleniowy, zeszyt, długopis), serwis kawowy podczas zajęć, obiad.

Istnieje możliwość doliczenia do faktury kosztów przejazdu na szkolenie.

 

Motywowanie pracowników jako element Zarządzania Zasobami Ludzkimi

Nazwa szkolenia:   

Motywowanie pracowników jako element Zarządzania Zasobami Ludzkimi

Szkolenie przeznaczone dla pracowników: 
administracji publicznej
szczególnie: Kadry kierowniczej 
 

Termin I:  26.10.2018                         Miejsce: Łódź                    Cena: 429zł

Termin II:  16.11.2018                        Miejsce: Warszawa           Cena: 429zł

Termin III:  20.11.2018                      Miejsce: Częstochowa       Cena: 429zł

Termin IV:  14.12.2018                      Miejsce: Wrocław              Cena: 429zł

 

 

Continue reading „Motywowanie pracowników jako element Zarządzania Zasobami Ludzkimi”